8

Khul Bruă Mơnuă Pơtao Solomôn Pơgiŏng Hĭ Pơkŏn Dơ̆ng

(1 Ƀing Pơtao 9:10-28)

1Ƀơi hơnăl tuč kơ duapluh thŭn, pơtao Solomôn pơgiŏng hĭ laih sang yang Yahweh wơ̆t hăng sang pơtao ñu pô mơ̆n. 2Tơdơi kơ anŭn, ñu pơdơ̆ng glaĭ hơdôm plei pla pơtao Hiram hơmâo pha brơi kơ ñu laih anŭn brơi kơ ƀing Israel nao dŏ pơ hơdôm plei anŭn yơh. 3Hlak anŭn, pơtao Solomôn nao pơ tring Hamat-Zôbah hăng blah mă hĭ tring anŭn. 4Ñu pơdơ̆ng đĭ plei Tadmôr amăng tơdron ha̱r laih anŭn pơdơ̆ng đĭ khul plei pla pioh gơnam ñu amăng tring Hamat. 5Ñu ăt pơdơ̆ng đĭ plei Bêt-Hôrôn gah ngŏ laih anŭn plei Bêt-Hôrôn gah yŭ jing plei kơđông kơjăp wơ̆t hăng pơnăng, amăng ja̱ng hăng čơnŭh khuă. 6Ñu pơdơ̆ng đĭ plei Baalat hrŏm hăng lu plei pla anet prŏng hơmâo khul sang pioh gơnam laih anŭn anih kơ khul aseh hăng rơdêh aseh ñu. Ñu ăt pơdơ̆ng đĭ hơget tơlơi ñu kiăng amăng plei Yerusalaim, anih lŏn Lebanôn laih anŭn ƀơi djŏp anih amăng guai lŏn ñu wai lăng yơh.
7Hơmâo lu mơnuih mơ̆ng ƀing Hit, ƀing Amôr, ƀing Periz, ƀing Hiwi laih anŭn ƀing Yebus, jing ƀing mơnuih ƀu djơ̆ ƀing Israel ôh dŏ so̱t glaĭ amăng ƀing Israel. 8Ƀing gơñu jing ƀing ană tơčô ƀing kơnung djuai anŭn ăt hơdip amăng anih lŏn yuakơ ƀing Israel ƀu dưi pơrai hĭ ƀing gơñu ôh. Abih bang ƀing mơnuih anŭn yơh Solomôn pơgŏ̱ ƀing gơñu mă bruă kơ ñu laih anŭn ƀing gơñu jing ƀing hlŭn hlŏng truh kơ tă anai yơh. 9Samơ̆ Solomôn ƀu mă pơjing ƀing Israel jing ƀing hlŭn kơ bruă kơ ñu ôh. Kơđai glaĭ, ƀing gơñu jing ƀing tơhan ñu, ƀing khua moa git gai ƀing khua tơhan laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ ƀing tơhan aseh jing ƀing pơgăt rơdêh aseh ñu mơ̆n. 10Solomôn ăt ruah mơ̆ng ƀing Israel rơma-rơtuh rơmapluh čô ƀing khua moa kơčrâo brơi bruă kơ ƀing mă bruă anŭn.
11Pơtao Solomôn ba ană đah kơmơi pơtao Pharaoh đĭ nao mơ̆ng Plei Dawid kiăng nao pơ sang pơtao ñu hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih kơ gơ̆. Ñu laĭ kơ tơlơi ƀu lăp ôh kơ bơnai ñu dưi dŏ amăng sang pơtao Dawid pơtao ƀing Israel, yuakơ anih anŭn jing rơgoh hiam yua mơ̆ng Hip Tơlơi Pơgop Yahweh hơmâo dŏ laih pơ anih anŭn hlâo adih.
12Ƀơi kơnưl Yahweh, jing kơnưl ñu hơmâo pơkra laih gah anăp kơ adri̱ng sang yang, pơtao Solomôn pơyơr gơnam pơyơr čuh kơ Yahweh. 13Ñu pơyơr đĭ khul gơnam pơyơr anŭn tui hăng tơlơi Môseh pơđar laih kơ rĭm hrơi, hơdôm hrơi Saƀat, hrơi Blan Phrâo laih anŭn kơ klâo tơlơi phet prŏng rĭm thŭn, anŭn jing Tơlơi Phet Ƀañ Tơpŭng Ƀu Hơmâo Tơpơi, Tơlơi Phet Bơyan Hơpuă laih anŭn Tơlơi Phet Sang Than Jăng Jai. 14Tui hăng khul hơnơ̆ng pơkă ama ñu Dawid hơmâo brơi laih, ñu ruah pơpha ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing Lêwi pơkŏn kơ bruă jao gơñu. Ƀing Lêwi anŭn jing ƀing ba akŏ kơ tơlơi ƀing ană plei adoh bơni, ƀing djru kơ ƀing khua ngă yang mă bruă gơñu rĭm hrơi laih anŭn jing ƀing gak wai amăng ja̱ng sang yang hăng tơpul phara phara tui hăng hrơi gơñu, jing tui hăng tơlơi pơđar ama ñu Dawid, jing mơnuih Ơi Adai yơh. 15Hăng tơlơi pơñen biă mă, ƀing gơñu ngă tui hơdôm tơlơi kơčrâo brơi pơtao Dawid hơmâo jao brơi laih kơ ƀing khua ngă yang hăng ƀing Lêwi pơkŏn kơ hơdôm sang pioh gơnam wơ̆t hăng tơhơnal tơlơi pơkŏn dơ̆ng.
16Abih bang tơlơi bruă Solomôn kiăng kơ ngă, ƀing ding kơna ñu hơmâo pơgiŏng hĭ laih, jing čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing gơ̆ pơdơ̆ng atur sang yang Yahweh hlŏng truh kơ pơgiŏng hĭ yơh. Tui anŭn yơh, sang yang Yahweh hơmâo pơgiŏng hĭ laih.
17Tơdơi kơ anŭn, pơtao Solomôn ăt nao pơ plei pơnăng Ezyôn-Geber, plei pơnăng Êlat amăng tring Edôm, ƀơi ha̱ng ia Rơsĭ Mriah mơ̆n. 18Laih anŭn, Hiram brơi rai khul sŏng prŏng hrŏm hăng ƀing ding kơna ñu, jing ƀing pơgăt sŏng thâo juaih kơ jơlan rơsĭ. Ƀing gơñu hrŏm hăng ƀing ding kơna Solomôn pơđu̱ng sŏng nao pơ anih lŏn Ôphir laih anŭn ba glaĭ pă̱-rơtuh rơmapluh talang mah jao hĭ kơ pơtao Solomôn yơh.