23

1Tơdah ih dôk gŭ huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng sa čô khua kiă kriê,
   răng bĕ kơ mnơ̆ng arăng mdơ̆ng ti anăp ih,
  2leh anăn dưm sa ƀĕ dhŏng ti đŏk ih
   tơdah ih jing sa čô ră.
  3Đăm tluh ôh kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă jăk phung khua kiă kriê,
   kyuadah dŏ anăn jing mnơ̆ng ƀơ̆ng huă dưi mplư.
  4Đăm bi dleh ih pô kyua čiăng jing mdrŏng ôh,
   brei ih mâo klei thâo mĭn hĭn kơ klei anăn.
  5Tơdah ih dlăng kơ klei mdrŏng, nĕ anei ñu đuĕ leh;
   kyuadah klei mdrŏng mkra siap kơ ñu pô
   leh anăn msĕ si tlang ñu phiơr đuĕ phă adiê.

  6Đăm ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mnuih mâo ală dlăng hŏng klei jhat,
   đăm tluh ôh kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă jăk ñu,
  7kyuadah ñu jing msĕ si pô mĭn hlăm ai tiê ñu, lač,
   “Ƀơ̆ng, mnăm bĕ,” ƀiădah ai tiê ñu amâo mĭn msĕ snăn ôh.
  8Ih srăng ô̆ mnơ̆ng ih ƀơ̆ng leh,
   leh anăn klei ih blŭ jăk srăng luč hơăi mang.

  9Đăm blŭ ôh kơ knga mnuih mluk,
   kyuadah ñu srăng bi êmut kơ klei thâo mĭn klei ih blŭ.

  10Đăm bi mlih ôh knông lăn hđăp,
   leh anăn đăm plah mă ôh hma phung anak êrĭt,
  11kyuadah Pô Bi Tui diñu jing myang,
   Ñu srăng mgang kđi digơ̆ bi kdơ̆ng hŏng ih.
  12Hŏng jih ai tiê duah klei hriăm,
   leh anăn mđing knga kơ klei thâo săng.

  13Đăm hngah mkra anak ih ôh,
   tơdah ih čăm ñu hŏng giê hnuăt, ñu amâo srăng djiê ôh.
  14Čăm ñu hŏng giê hnuăt,
   leh anăn ih srăng bi mtlaih mngăt ñu mơ̆ng Ƀuôn Phung Djiê.

  15Ơ Anak kâo, tơdah ai tiê ih thâo mĭn,
   ai tiê kâo srăng hơ̆k mơak.
  16Prôč tiê kâo srăng mơak,
   tơdah êlah ih blŭ klei djŏ.

  17Đăm brei ai tiê ih tluh kơ phung soh ôh,
   ƀiădah brei ih huĭ mpŭ kơ Yêhôwa grăp hruê.
  18Sĭt nik ih srăng mâo klei mưn êdei,
   leh anăn klei ih čang hmăng amâo srăng rai tuč ôh.
  19Dôk hmư̆ bĕ, Ơ anak kâo, leh anăn jing thâo mĭn,
   atăt ai tiê ih hlăm êlan kpă.
  20Đăm bi mguôp mbĭt hŏng phung kreh mnăm kpiê ôh,
   amâodah hŏng phung ră ƀơ̆ng čĭm,
  21kyuadah mnuih kreh kpiê ruă leh anăn ră srăng kƀah,
   leh anăn mnuih kreh pĭt srăng hơô ao tĭ.

  22Mđing knga kơ ama ih, pô kkiêng kơ ih,
   leh anăn đăm bi êmut ôh kơ amĭ ih tơdah gơ̆ mduôn leh.
  23Blei bĕ klei sĭt nik, đăm čhĭ hĕ ôh,
   blei klei thâo mĭn, klei mjuăt, leh anăn klei thâo săng;

  24Ama mnuih kpă srăng mâo klei hơ̆k mơak prŏng,
   hlei pô mâo sa čô anak thâo mĭn srăng mâo klei hơ̆k kyua gơ̆.
  25Brei amĭ ama ih mâo klei hơ̆k,
   brei pô kkiêng kơ ih dôk mơak.

  26Ơ anak êkei kâo, jao bĕ ai tiê ih kơ kâo,
   leh anăn brei ală ih djă pioh êlan kâo.
  27Kyuadah mniê êgar jing ƀăng êlam,
   leh anăn mniê knhông jing sa kbăng kniă.
  28Ñu dôk kăp msĕ si sa čô mnuih knĕ,
   leh anăn ñu brei lu phung êkei jing phung lhiăr.

  29Hlei pô mâo klei knap? Hlei pô mâo klei ênguôt?
   Hlei pô bi mneh msao? Hlei pô blŭ dŭñ dŭñ?
   Hlei pô êka amâo thâo mơ̆ng ñu mâo klei êka? Hlei pô mâo ală hrah?
  30Jing phung dôk mnăm kpiê sui,
   phung nao mnăm kpiê arăng bi lŭk.
  31Đăm dôk dlăng ôh kơ kpiê tơdah ñu hrah huč,
   tơdah ñu mngač hlăm kčok,
   leh anăn arăng dưi lun ênưih.
  32Ti knhal tuč ñu kĕ msĕ si ala,
   leh anăn ñu čoh msĕ si ala kpơ̆ng.
  33Ală ih srăng dlăng kơ phung mniê knhông,
   leh anăn ih srăng blŭ klei čhŏ mrŏ.
  34Ih srăng jing msĕ si sa čô mnuih đih ti krah êa ksĭ,
   msĕ si sa čô mnuih đih ti ƀrŏng sa ƀĕ gơ̆ng.
  35Ih srăng lač, “Arăng čăm kâo, ƀiădah kâo amâo ruă ôh?
   Arăng biêng kâo, ƀiădah kâo amâo thâo ôh!
  Hbĭl kâo srăng mdih?
   Kâo srăng duah lŏ mnăm mơh.”