8

Klei Bi Mni kơ Klei Thâo Mĭn

  1 Amâo djŏ hĕ klei knhâo dôk iêu?
   Amâo djŏ hĕ klei thâo mĭn blŭ kraih?
  2Ti čŏng čư̆, ti djiêu êlan,
   wăt ñu dôk ti êlan bi kkuh mơh.
  3Ti djiêo ƀăng jang, ti anăp ƀuôn prŏng,
   ti anôk mŭt ƀăng jang ñu iêu kraih:
  4“Ơ phung êkei, kơ diih yơh kâo iêu,
   leh anăn asăp kâo bi anăp kơ phung anak mnuih.
  5Ơ phung khŏ, brei diih hriăm klei thâo mĭn;
   Ơ phung mluk, brei diih hriăm klei thâo răng.
  6Hmư̆ bĕ, kyuadah kâo srăng blŭ klei yuôm
   leh anăn kƀông kâo srăng blŭ klei djŏ.
  7Kyuadah ƀăng êgei kâo srăng hưn klei sĭt nik,
   leh anăn kƀông kâo bi êmut kơ klei luar.
  8Jih jang klei blŭ mơ̆ng ƀăng êgei kâo jing kpă ênô,
   amâo mâo klei wê amâodah čhuai ôh.
  9Jih jang klei anăn jing mngač kơ pô thâo săng,
   leh anăn kpă kơ phung mâo leh klei thâo mĭn lu.
  10Ruah bĕ klei kâo mtô hrô kơ prăk,
   leh anăn klei thâo săng hrô kơ mah.
  11Kyuadah klei knhâo jing yuôm hĭn kơ boh tâo mngač,
   ñu mâo ênoh yuôm hĭn kơ jih jang mnơ̆ng ih dưi čiăng.

  12Kâo gơ̆ klei knhâo, dôk mbĭt hŏng klei thâo mĭn,
   kâo mâo klei thâo săng leh anăn klei ksiêm.
  13Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei bi êmut kơ klei jhat,
   kâo bi êmut kơ klei krưh, klei mgao,
   êlan klei jhat leh anăn klei blŭ wê.
  14Klei kčĕ leh anăn klei knhâo jing dŏ kâo,
   kâo mâo klei thâo mĭn leh anăn klei ktang.
  15Hŏng kâo, phung mtao thâo kiă kriê,
   leh anăn phung khua kiă kriê mtrŭn klei bhiăn kpă.
  16Hŏng kâo, phung khua thâo kiă kriê,
   leh anăn phung khua prŏng gĭt gai lăn ala.
  17Kâo khăp kơ phung khăp kơ kâo,
   leh anăn phung hur har duah kâo srăng ƀuh kâo.
  18Klei mdrŏng, klei guh kơang, ngăn yuôm dôk sui
   leh anăn klei đĭ kyar dôk mbĭt hŏng kâo,
  19Boh kâo jing jăk hĭn kơ mah, jăk hĭn kơ mah doh,
   leh anăn mnga kâo jing yuôm hĭn kơ prăk doh.
  20Kâo êbat hlăm êlan klei kpă ênô,
   ti êlan klei djŏ,
  21bi mdrŏng phung khăp kơ kâo,
   leh anăn bi bŏ sang ngăn drăp diñu.

  22 Yêhôwa hrih kâo tal êlâo hĭn,
   bruă tal sa Ñu ngă ênuk đưm.
  23Aê Diê mjing kâo leh mơ̆ng ênuk đưm,
   mơ̆ng phŭn êlâo kơ mâo lăn ala.
  24Ñu mjing kâo hlăk ka mâo ƀăng êlam ôh,
   hlăk ka mâo akŏ êa ƀlĕ ôh.
  25Êlâo kơ Ñu hrih čư̆ jing kjăp,
   êlâo kơ mâo kbuôn, Ñu mjing kâo leh;
  26êlâo kơ Ñu hrih lăn mbĭt hŏng hma,
   Amâodah êlâo kơ mâo ƀruih lăn.
  27Tơdah Ñu hrih phung adiê kâo dôk tinăn yơh,
   tơdah Ñu treh kwang wĭl kơ mbah ƀăng êlam,
  28tơdah Ñu bi kjăp phung knam ti dlông
   leh anăn tơdah Ñu bi kjăp akŏ êa êlam,
  29tơdah Ñu bi kčah kdriêl kơ êa ksĭ,
   čiăng kơ êa amâo gao ôh klei Ñu mkă,
  tơdah Ñu dưm atur lăn ala.
   30Ênuk anăn kâo dôk ti djiêu mbĭt hŏng Ñu jing sa čô mbruă,
  leh anăn grăp hruê kâo bi mơak kơ Ñu,
   hơ̆k mơak nanao ti anăp Ñu,
  31dôk mơak ti lăn ala Ñu
   leh anăn mâo klei mơak hŏng phung anak mnuih.

  32Snăn ară anei, Ơ Phung anak êkei kâo, hmư̆ kâo bĕ;
   jăk mơak yơh phung tui hlue êlan kâo.
  33Dôk hmư̆ bĕ klei kâo mtô leh anăn jing mnuih thâo mĭn,
   đăm lui hĕ gơ̆ ôh.
  34Jăk mơak yơh mnuih dôk hmư̆ kâo,
   kăp dlăng grăp hruê ti ƀăng jang kâo,
   leh anăn dôk guôn ti ƀăng bhă kâo.
  35Kyuadah hlei pô bi tuôm hŏng kâo mâo klei hdĭp,
   leh anăn mâo klei pap mơ̆ng Yêhôwa.
  36Ƀiădah hlei pô amâo mâo kâo ngă jhat kơ mngăt ñu pô;
   jih jang phung bi êmut kơ kâo khăp kơ klei djiê.”