25

Lŏ Mâo Klei Bi Hriêng Mkăn Y-Salômôn

1Anei msĕ mơh jing klei bi hriêng Y-Salômôn, phung dĭng buăl Y-Hêsêkia mtao phung Yuđa lŏ tui čih:
  2klei Aê Diê mdăp sa klei yuôm hgăm jing klei guh kơang kơ Ñu,
   klei phung mtao ksiêm duah čiăng thâo săng klei anăn jing klei guh kơang kơ digơ̆.
  3Msĕ si boh dlông phung adiê leh anăn boh êlam lăn ala,
   msĕ snăn mơh arăng amâo dưi ksiêm ôh ai tiê phung mtao.
  4Mă hĕ eh prăk
   leh anăn pô tuh mâo mnơ̆ng yua ngă hmăm.
  5Mă hĕ phung ƀai mơ̆ng anăp mtao,
   leh anăn jhưng mtao ñu srăng jing kjăp hŏng klei kpă ênô.
  6 Đăm mđĭ ih pô ôh ti anăp mtao,
   đăm dôk ôh hlăm anôk phung hing ang;
  7kyuadah jăk hĭn tơdah ñu lač kơ ih, “Đĭ bĕ tinei,”
   hŏng klei ñu bi mtrŭn ih ti anăp sa čô khua.

  Ya klei ih ƀuh leh hŏng ală ih pô
   8đăm ruăt hưn kơ khua phat kđi ôh,
  kyuadah ti knhal tuč ya ih srăng ngă
   tơdah pô riêng gah ih hưn bi sĭt klei mkăn leh anăn bi hêñ ih?
  9Tơdah ih bi mgăl klei ih hŏng pô riêng gah ih,
   đăm bi êdah klei hgăm sa čô mkăn ôh,
  10huĭdah pô hmư̆ klei ih blŭ bi hêñ ih,
   leh anăn klei hing ang jhat ih arăng hdơr nanao.

  11Klei blŭ găl djŏ mông
   jing msĕ si boh mah mƀlir hlăm prăk.
  12Klei pô thâo mĭn ƀuah kơ pô dôk hmư̆,
   jing msĕ si krah mah, amâodah kdrăp ngă hŏng mah.
  13Pô arăng tiŏ nao sĭt suôr hŏng pô tiŏ nao ñu,
   jing msĕ si klei êđăp mơ̆ng pliêr hlăm hruê yan puôt,
   kyuadah ñu bi mơak mngăt khua ñu.
  14Phung ƀuăn mnơ̆ng brei ƀiădah amâo brei ôh
   jing msĕ si knam mâo angĭn amâo mâo êa hjan ôh.
  15Hŏng klei gĭr arăng dưi mă ai tiê khua kiă kriê,
   leh anăn êlah blŭ êdu êun dưi bi joh klang.
  16Tơdah ih ƀuh êa hnuê, knŏng ƀơ̆ng man hrăp,
   huĭdah ih ƀơ̆ng lu đei leh anăn ƀlĕ ô̆.
  17Đăm êrô đei kơ sang pô riêng gah ih ôh,
   huĭdah ih bi êmăn ñu, leh anăn ñu bi êmut kơ ih.
  18Mnuih blŭ mčeh kơ pô riêng gah ñu
   jing msĕ si kmŭt, đao gưm, amâodah ƀrăm knur.
  19Klei knang kơ pô lhiăr êjai hruê rŭng răng
   jing msĕ si sa boh êgei joh amâodah sa ƀĕ jơ̆ng ksak.
  20Hlei pô mmuñ kơ mnuih mâo ai tiê ênguôt
   jing msĕ si pô mă mđuĕ hĕ ao kpal êjai hruê êăt,
   leh anăn tuh êa msăm ti anôk êka.
  21 Tơdah pô roh ih êpa, brei kơ ñu mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   leh anăn tơdah ñu mhao, brei kơ ñu êa mnăm.
  22Snăn ih srăng mkăm hdăng ngur ti dlông boh kŏ ñu,
   leh anăn Yêhôwa srăng brei klei mưn kơ ih.
  23Msĕ si angĭn mơ̆ng dưr brei adiê hjan,
   msĕ snăn mơh êlah blŭ êkŭt brei arăng ăl.
  24Jăk hĭn dôk ti kiêng čuôr sang
   hŏng dôk hlăm sang mbĭt hŏng sa čô mô̆ kreh bi mneh msao.
  25Klei mrâo mrang jăk mơ̆ng čar kbưi
   jing msĕ si êa êđăp kơ sa čô mnuih mhao.
  26Mnuih kpă lĕ hlăm klei mnuih ƀai mplư
   jing msĕ si kbăng êa êkăl amâodah akŏ êa arăng bi čhŏ.
  27Amâo jăk ôh ƀơ̆ng lu đei êa hnuê,
   msĕ snăn mơh tơdah mnuih duah bi mni kơ pô.
  28Sa čô mnuih amâo thâo kiă kriê ai tiê ñu pô
   jing msĕ si sa boh ƀuôn prŏng arăng bi klưh leh mnư̆.