17

1Sa klŏ kpŭng krô hŏng klei êđăp ênang jing jăk hĭn
   kơ sa boh sang bŏ hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă mâo klei bi mneh msao.
  2Sa čô hlŭn thâo mĭn srăng jing khua kơ anak êkei ngă klei hêñ,
   leh anăn ñu srăng dưn ngăn mdŭm hŏng sa čô ayŏng adei hlăm găp djuê.
  3Anôk bi lik pioh kơ prăk leh anăn kpur pioh kơ mah,
   ƀiădah Yêhôwa jing pô lông dlăng ai tiê.
  4Mnuih ƀai mđing knga kơ êlah blŭ klei ƀai,
   mnuih luar gưt kơ êlah blŭ klei jhat.
  5Hlei pô mưč kơ mnuih ƀun ƀin dlao wač kơ Pô Mjing gơ̆,
   hlei pô mơak kyua klei knap mñai truh amâo srăng tlaih kơ klei bi kmhal ôh.
  6Phung čô čĕ jing đuôn mtao kơ phung mduôn,
   leh anăn amĭ ama jing klei guh kơang kơ phung anak diñu.
  7Klei blŭ siam amâo năng ôh kơ sa čô mluk,
   kdlưn hĭn kơ anăn klei blŭ luar amâo năng ôh kơ sa čô khua kiă kriê.
  8Ngăn sun jing msĕ si drao kơ pô yua gơ̆,
   ti anôk ñu nao, ñu mâo klei dưi.
  9Hlei pô pap brei klei soh duah klei khăp hdăng găp
   ƀiădah hlei pô bi hdơr klei soh luč mah jiăng.
  10Sa klei ƀuah kma êlam hĭn hlăm mnuih mâo klei thâo săng,
   hŏng sa êtuh bliư̆ čăm mnuih mluk.
  11Mnuih ƀai knŏng duah klei bi kdơ̆ng,
   leh anăn arăng srăng tiŏ nao sa čô dĭng ktang ƀai nao ngă kơ ñu.
  12Jăk hĭn bi tuôm hŏng sa drei kgâo ana arăng tlĕ leh êđai,
   hŏng bi tuôm hŏng mnuih mluk êjai ñu ngă klei mluk.
  13Tơdah sa čô mnuih bi wĭt klei jhat kơ klei jăk,
   klei knap mñai amâo srăng đuĕ mơ̆ng sang ñu ôh.
  14Klei kčưm kơ klei bi mneh msao jing msĕ si bi hluh anôk arăng ƀư̆ êa,
   snăn mdei hĕ êlâo kơ mâo klei bi mneh msao.
  15Pô yap mnuih soh kpă leh anăn pô bi kmhal mnuih kpă,
   Yêhôwa bi êmut kơ jih dua diñu.
  16Ya yuôm mnuih mluk mâo prăk, čiăng blei klei thâo mĭn,
   ƀiădah ñu pô amâo čiăng hriăm ôh?
  17Sa čô mah jiăng khăp nanao,
   leh anăn mâo ayŏng adei čiăng bi đru êjai mâo klei knap mñai.
  18Hlei pô amâo mâo klei thâo mĭn ngă klei bi kuôl rơ̆ng,
   ñu rơ̆ng kơ mnuih ti anăp pô riêng gah ñu.
  19Hlei pô khăp kơ klei soh khăp kơ klei rŭng răng,
   hlei pô ngă ƀăng bhă dlông tui duah klei bi rai.
  20Sa čô mâo klei mĭn wê amâo mâo klei đĭ kyar ôh,
   leh anăn hlei pô mâo êlah soh lĕ hlăm klei knap mñai.
  21Sa čô anak êkei mluk bi ênguôt kơ ama ñu,
   ama sa čô mnuih mluk amâo mâo klei mơak ôh.
  22Ai tiê hơ̆k mơak jing sa mta êa drao jăk,
   ƀiădah klei êdu ai bi thu krô klang.
  23Mnuih ƀai mă tŭ ngăn sun hŏng klei hgăm,
   čiăng bi msoh klei kpă.
  24Mnuih thâo săng ƀuh klei knhâo ti anăp ñu,
   ƀiădah ală mnuih mluk dlăng kơ knhal lăn ala.
  25Sa čô anak êkei mluk bi ênguôt ama ñu,
   leh anăn brei klei phĭ kơ mniê kkiêng kơ ñu leh.
  26Amâo jăk ôh brei mnuih kpă ba kđi,
   kăn jăk rei čăm phung khua kyua klei kpă diñu.
  27Hlei pô răng kơ klei ñu blŭ mâo klei thâo mĭn lu,
   leh anăn hlei pô mâo klei mĭn êđăp ênang jing sa čô mnuih thâo săng.
  28Arăng yap mnuih mluk jing mnuih thâo mĭn tơdah ñu dôk ñăt,
   tơdah ñu kđhĭp kƀông ñu arăng yap ñu mnuih thâo săng.