18

Sai Mienh Caux Lewi Mienh Nyei Gong

1Ziouv gorngv mbuox Aalon, “Meih caux meih nyei dorn mbuo, aengx caux meih mbuo juangc Lewi Fingx nyei mienh yietc zungv oix zuqc ndaam baamz singx dinc nyei zuiz. Meih ganh caux meih nyei dorn mbuo oix zuqc ndaam baamz sai mienh nyei gong nyei zuiz. 2Oix zuqc dorh meih nyei gorx-youz mbuo, se meih nyei ong-taaix nyei fingx, ⟨Lewi Mienh,⟩ daaih caux meih gapv jienv. Meih caux meih nyei dorn mbuo yiem Laengz Ngaengc Waac nyei Ndopv-Liuh nza'hmien fu-sux nyei ziangh hoc ninh mbuo oix zuqc tengx meih mbuo. 3Ninh mbuo oix zuqc ei jienv meih mbuo paaiv nyei waac zoux, yaac zoux Ndopv-Liuh nyei nyungc-nyungc gong. Mv baac ninh mbuo cin-maanc maiv dungx nitv fatv singx dinc nyei jaa-sic fai ziec-dorngh. Nziex ninh mbuo caux jienv meih mbuo zuqc daic. 4Ninh mbuo oix zuqc caux meih mbuo gapv jienv liuc leiz Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh, zoux Ndopv-Liuh nyei yietc zungv gong. Yaac maiv dungx bun ga'hlen mienh daaih nitv fatv meih mbuo yiem nyei dorngx.
5“Meih caux meih nyei dorn mbuo oix zuqc liuc leiz singx dinc caux ziec-dorngh. Hnangv naaic I^saa^laa^en Mienh cingx maiv zuqc yie aengx nouz aqv. 6Yie ganh ginv meih mbuo nyei gorx-youz, Lewi Mienh, yiem I^saa^laa^en Mienh cuotv daaih zoux zingh nyeic bun meih mbuo, yaac fungx bun Ziouv weic zoux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gong. 7Mv baac kungx meih caux meih nyei dorn mbuo haih zoux ziec-dorngh caux mbaeqc gaengh ndie gu'nyuoz nyei yietc zungv gong. Yie zorqv sai mienh nyei gong zoux zingh nyeic fungx bun meih mbuo. Cuotv liuz meih mbuo, haaix dauh daaih fatv, oix zuqc daic.”

Sai Mienh Duqv Nyei Buonc Ga'naaiv

8Ziouv gorngv mbuox Aalon, “Yie ganh bun meih goux fongc horc bun yie nyei ga'naaiv. I^saa^laa^en Mienh fongc horc bun yie nyei nyungc-nyungc cing-nzengc ga'naaiv yie jiu bun meih caux meih nyei zeiv-fun weic zoux meih mbuo yietc liuz duqv nyei buonc. 9Dorh daaih fongc horc gauh cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv, dongh maiv buov ziec wuov deix, oix zuqc benx meih mbuo nyei buonc. Dorh daaih fongc horc bun yie nyei yietc zungv cing-nzengc jiex nyei ga'naaiv, maiv gunv ziec nyei laangh ziqc, fai ziec weic fiqv zuiz, fai ziec weic fiqv zoux dorngc nyei zuiz, naaiv deix ga'naaiv se benx meih caux meih nyei dorn mbuo nyei buonc. 10Oix zuqc yiem norm cing-nzengc jiex nyei dorngx nyanc. Kungx m'jangc dorn maaih leiz nyanc hnangv. Oix zuqc funx benx cing-nzengc nyei ga'naaiv.
11“Naaiv deix yaac benx meih mbuo nyei. I^saa^laa^en Mienh cunv ging fongc horc nyei ga'naaiv benx meih mbuo nyei. Yie jiu bun meih caux meih nyei dorn mbuo, meih nyei sieqv mbuo yietc liuz duqv nyei buonc. Yiem meih mbuo nyei biauv zong mienh, da'faanh cing-nzengc, maiv maaih uix nyei mienh, nyanc duqv nyei.
12“Dorh daaih fongc horc bun Ziouv nyei yietc zungv daauh torngx laangh ziqc, dongh gauh longx jiex nyei ga'lanv youh caux gauh longx jiex nyei siang-a'ngunc diuv caux laangh ziqc, yie jiu bun meih mbuo. 13Da'faanh wuov norm deic-bung nyei ndau cuotv nyei daauh torngx ga'naaiv, mienh dorh daaih fongc horc bun Ziouv ziouc benx meih nyei. Yiem meih nyei biauv zong, da'faanh cing-nzengc, maiv maaih uix nyei mienh nor, nyanc duqv nyei.
14“Yiem I^saa^laa^en Deic-Bung fungx dangx bun Ziouv nyei buonc yietc zungv benx meih nyei mi'aqv.
15“Dorh daaih fongc horc bun Ziouv, liemh mienh, liemh saeng-kuv, da'faanh daauh toi benx meih nyei mi'aqv. Mv baac zuangx mienh nyei daauh dauh dorn zungv oix zuqc zuoqc. Maaih uix nyei saeng-kuv nyei daauh dauh dorn yaac oix zuqc zuoqc. 16Buangv hlaax oix zuqc zuoqc. Oix zuqc weic yietc dauh cuotv yietc lungz faam-zinh nyaanh ziux singx dinc dingc daaih nyei hniev-daauh.
17“Mv baac daauh toi ngongh fai ba'gi yungh fai yungh maiv dungx zuoqc weic zuqc benx cing-nzengc nyei ga'naaiv. Oix zuqc zorqv ninh mbuo nyei nziaamv fuqv ziec-dorngh gu'nguaaic, zorqv saeng-kuv nyei hmei longc douz buov ziec fongc horc, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv. 18Naaiv deix saeng-kuv nyei orv benx meih nyei, hnangv cunv ging fongc horc liuz nyei lorqc hiuang orv caux mbiaauc maengx zaux-zuih benx meih nyei.
19“I^saa^laa^en Mienh fongc horc bun yie nyei yietc zungv ga'naaiv yie jiu bun meih caux meih nyei naamh nyouz zoux yietc liuz duqv nyei buonc. Se hnangv longc nzauv yiem Ziouv nyei nza'hmien liepc jiez yietc liuz longc nyei ngaengc waac weic meih mbuo caux meih mbuo nyei zeiv-fun.” 20Ziouv gorngv mbuox Aalon, “Meih yiem I^saa^laa^en Deic-Bung maiv maaih meih nzipc nyei buonc. Yiem ninh mbuo mbu'ndongx yaac maiv maaih meih bun nqoi nyei buonc. Yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx yie ganh zoux meih bun nqoi nyei buonc yaac benx meih nzipc nyei buonc.

Lewi Mienh Duqv Nyei Buonc Ga'naaiv

21“I^saa^laa^en Mienh fongc horc ziepc gouv nyei yietc gouv ga'naaiv yie jiu bun Lewi Mienh zoux ninh mbuo nzipc nyei buonc, winh ninh mbuo yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh fu-sux, zoux nyei gong. 22Yangh naaiv jiex, I^saa^laa^en Mienh maiv kuh mingh fatv Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh. Mingh fatv nor, ziouc zuqc ndaam ganh nyei zuiz zuqc daic. 23Yangh naaiv mingh, kungx Lewi Mienh oix zuqc zoux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gong yaac ndaam zoux dorngc Ndopv-Liuh nyei zuiz. Naaiv se zoux meih mbuo doic jiex doic yietc liuz oix zuqc gan nyei leiz. Yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx yaac maiv maaih ninh mbuo nzipc nyei buonc. 24Daaux nzuonx, I^saa^laa^en Mienh fongc horc bun Ziouv ziepc gouv nyei yietc gouv ga'naaiv yie jiu bun Lewi Mienh zoux ninh mbuo nyei buonc. Weic naaiv yie cingx daaih gorngv, yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx maiv maaih ninh mbuo nzipc nyei buonc.”
25Ziouv gorngv mbuox Mose, 26“Oix zuqc gorngv mbuox Lewi Mienh, ‘I^saa^laa^en Mienh fongc horc ziepc gouv nyei yietc gouv ga'naaiv yie jiu bun meih mbuo weih meih mbuo nzipc nyei buonc. Meih mbuo zipv daaih meih mbuo yaac oix zuqc yiem naaiv deix ziepc gouv nyei yietc gouv zorqv cuotv ziepc gouv nyei yietc gouv fongc horc bun Ziouv. 27Hnangv naaiv fongc horc se funx hnangv yiem mborqv mbiauh ciangv nyei laangh ziqc, yaac hnangv yiem nyueih a'ngunc biouv nyei zorngh nyei wuom fongc horc nyei buonc. 28Hnangv naaic, yiem I^saa^laa^en Mienh zipv daaih ziepc gouv nyei yietc gouv, meih mbuo oix zuqc aengx zorqv cuotv ziepc gouv nyei yietc gouv bun Ziouv.Ziouv nyei buonc oix zuqc jiu bun Aalon sai mienh. 29Yiem jiu bun meih mbuo nyei nyungc-nyungc oix zuqc zorqv cuotv gauh longx jiex, gauh cing-nzengc jiex nyei, weic zoux Ziouv nyei buonc.’
30“Oix zuqc mbuox Lewi Mienh, ‘Meih mbuo zorqv gauh longx jiex nyei buonc daaih fongc horc ziouc funx hnangv yiem mborqv mbiauh nyei ciangv fai nyueih a'ngunc biouv nyei zorngh cuotv daaih nyei nor. 31Zengc njiec wuov deix, meih mbuo caux meih mbuo nyei biauv zong mienh yiem haaix nyanc yaac duqv nyei. Se meih mbuo nyei fin-kouv weic meih mbuo yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh zoux nyei gong. 32Meih mbuo zorqv gauh longx jiex nyei buonc fongc horc meih ziouc maiv zuqc weic naaiv deix ga'naaiv ndaam haaix nyungc zuiz. Maiv dungx zoux bun I^saa^laa^en Mienh fongc horc naaiv deix cing-nzengc nyei ga'naaiv maaih uix, meih mbuo ziouc maiv zuqc daic aqv.’+”