18

Tej num kws tu rua cov pov thawj hab cov Levi

1Yawmsaub has rua Aloo tas, “Yog ua txhum rua lub chaw kws pe hawm kuv mas koj hab koj cov tub hab koj lub xeem yuav rws lub txem. Yog ua txhum tsua qhov kws koj ua pov thawj mas koj hab koj cov tub yuav rws lub txem. 2Mas koj ca le coj koj cov kwvtij kws yog xeem Levi kws yog koj yawm koob lub xeem tuaj nrug koj koom ua ke sub txhad paab tau koj rua thaus koj hab koj cov tub ua num ntawm lub tsev ntaub kws muaj Vaajtswv tej lug. 3Puab yuav ua koom rua koj hab ua txhua yaam num rua ntawm lub tsev ntaub, tassws tsw xob kheev puab txaav lug ze tej pestwj kws swv huv lub chaw pe hawm kuv hab lub thaaj xyeem tsaam tes puab hab mej tuag. 4Puab yuav tuaj koom nrug koj hab puab yuav saib lub tsev ntaub sws ntswb hab tu txhua yaam num rua lub tsev ntaub. Tassws dua lwm xeem mas tsw xob kheev tuaj ze mej.
5“Mej yuav tsum saib hab tu tej num ntawm lub chaw pe hawm kuv hab tej num ntawm lub thaaj xyeem sub kuv txujkev npau tawg txhad tsw poob rua sau cov Yixayee dua le lawm. 6Kuv xaiv mej cov kwvtij Levi tawm huv cov Yixayee lug. Puab raug muab xyeem rua Yawmsaub hab muab pub rua mej ua tej num huv lub tsev ntaub sws ntswb. 7Mas koj hab koj cov tub yuav ua pov thawj xwb txhad ua tau txhua yaam num ntawm lub thaaj xyeem hab tej num ntawm daim ntaub thaiv saab huv. Mej yuav tsum tu tej daag num nuav. Kuv pub qhov kws ua pov thawj rua mej, mas lwm tug kws txaav lug ze yuav raug muab tua pov tseg.”
8Mas Yawmsaub has rua Aloo tas, “Thaus ua kevcai xyeem rua kuv mas tej kws tsw muab hlawv xyeem kuv muab ua koj tug, yog txhua yaam dawb huv kws cov Yixayee coj tuaj xyeem. Kuv muab tej nuav tu rua koj hab koj cov tub ua mej feem moog ib txhws. 9Tej kws dawb huv kawg nkaus kws tsw muab hlawv xyeem yog koj le tug. Txhua yaam kws puab muab xyeem tsw has ua kevcai xyeem qoob loos, ua kevcai xyeem daws txem, ua kevcai ntxuav kev txaug kev txhum kws puab muab xyeem rua kuv, mas yog yaam kws dawb huv kawg nkaus pub rua koj hab koj cov tub. 10Koj yuav tsum noj tej nuav rua huv ib qho chaw kws dawb huv kawg nkaus. Cov txwvneej txhua tug noj tau. Yog yaam kws dawb huv rua koj. 11Tej nuav moog kuj yog koj le hab, yog tej kws cov Yixayee muab xyeem ua kevcai cev xyeem. Kuv muab tej nuav tu rua koj hab koj tej tub hab tej ntxhais ua puab feem moog ib txhws. Koj tsev tuabneeg txhua tug kws huv noj tau. 12Tej roj kws zoo kawg nkaus hab tej cawv txwv maab hab tej qoob loos kws zoo kawg nkaus kws yog thawj phaum kws puab coj tuaj xyeem rua Yawmsaub, kuv muab ua koj tug. 13Txhua yaam txwv ntoo huv puab lub tebchaws kws sav thawj phaum es puab coj tuaj xyeem rua Yawmsaub, kuj yog koj le. Koj tsev tuabneeg txhua tug kws huv noj tau. 14Txhua yaam huv cov Yixayee kws raug muab cais pub rua kuv, kuj yog koj le. 15Txhua tug tub hlub kws yug huv plaab lug tsw has tuabneeg le lossws tsaj txhu le kws puab muab xyeem rua Yawmsaub kuj yog koj le. Tassws koj yuav tsum txhwv tuabneeg thawj tug mivnyuas hab yuav tsum txhwv cov tsaj txhu kws qas tsw huv thawj tug mivnyuas. 16Thaus mivnyuas tuabneeg muaj ib hlis koj yuav tsum txhwv. Koj yuav tsum tu tug nqe txhwv ua tswb sekhee nyaj, lawv le sekhee kws swv huv lub chaw pe Vaajtswv, ib sekhee yog neeg nkaum kela. 17Tassws thawj tug mivnyuas nyuj lossws yaaj lossws tshws, koj tsw xob muab txhwv, vem yog yaam kws dawb huv. Koj yuav tsum muab cov ntshaav nchus rua sau lub thaaj hab muab cov roj hlawv kub nyab xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. 18Tassws cov nqaj yog koj le, ib yaam le lub hauv nrob kws muab cev xyeem hab txhais ncej qaab xws kws yog koj le. 19Txhua yaam dawb huv kws cov Yixayee coj tuaj xyeem rua Yawmsaub kuv muab tu rua koj hab koj tej tub tej ntxhais kws nrug koj nyob ua mej feem moog ib txhws. Nuav yog lu lug cog tseg ruaj khov rua koj hab koj caaj ceg taab meeg Yawmsaub xubndag moog ib txhws.”
20Yawmsaub has rua Aloo tas, “Koj yuav tsw tau aav ua qub txeeg qub teg rua huv lub tebchaws nuav hab koj yuav tsw nrug puab muaj feem le. Kuv yog koj le feem hab koj le qub txeeg qub teg rua huv cov Yixayee.
21“Txhua yaam kws cov Yixayee pub ib feem kaum rua kuv mas kuv muab ua qub txeeg qub teg rua cov Levi ntxwv tej daag tej num kws puab ua, yog tej num kws puab ua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb. 22Txwj nuav moog cov Yixayee yuav tsw tau txaav ze lub tsev ntaub sws ntswb ntshai tsaam puab raug txem tes puab tuag. 23Cov Levi yuav ua daag ua num ntawm lub tsev ntaub sws ntswb mas puab yuav tau rws tej kws puab ua txhum, yog ib txuj kevcai kws mej yuav coj txhua tam ib txhab ib txhws moog le. Puab yuav tsw muaj qub txeeg qub teg huv cov Yixayee, 24tsua qhov ib feem kaum kws cov Yixayee coj tuaj pub rua Yawmsaub mas kuv tub muab pub ua qub txeeg qub teg rua cov Levi lawm. Vem le nuav kuv txhad has txug puab tas puab yuav tsw nrug cov Yixayee tau qub txeeg qub teg.”
25Yawmsaub has rua Mauxe tas, 26“Yog le nuav ca le has rua cov Levi tas, ‘Thaus mej tau ib feem kaum ntawm cov Yixayee kws kuv muab ua qub txeeg qub teg rua mej mas mej yuav muab tej kws mej tau lug hov rhu ib feem kaum pub rov rua Yawmsaub. 27Tej kws mej pub hov kuj suav ib yaam nkaus le tej kws tau huv lub tshaav ntaus qoob lug, hab tau ntawm lub rhawv tsuam kua txwv maab lug. 28Ua le nuav mej kuj yuav tsum muab tej kws rhu ntawm txhua yaam kws cov Yixayee pub ib feem kaum es mej tau txais lawd rhu ib qho xyeem rua Yawmsaub, mas mej yuav muab tej kws xyeem rua Yawmsaub hov pub rua pov thawj Aloo. 29Txhua yaam kws mej tau txais lawm mas tej kws mej yuav tsum muab pub rua Yawmsaub mas yuav tsum pub tej kws zoo kawg nkaus hab tej kws dawb huv xwb.’
30“Mas koj yuav has rua puab tas, ‘Thaus mej tau pub tej kws zoo kawg nkaus hov mas tej kws tshuav hov yuav suav ua cov Levi le feem yaam nkaus le tej qoob kws tau huv lub tshaav ntaus qoob lug hab yaam nkaus le tej kua txwv maab kws tau ntawm lub rhawv tsuam lug. 31Mej muab tej nuav noj rua lub chaw twg kuj tau, mej hab mej tsev tuabneeg noj tau, tsua qhov yog tej kws ntxwv rua tej daag tej num kws mej ua ntawm lub tsev ntaub sws ntswb. 32Thaus mej muab yaam kws zoo kawg nkaus pub lawm mas mej yuav tsw raug txem rua tej kws mej pub hov. Mej tsw xob ua puag tsuas cov Yixayee tej hov txhua chaw kws dawb huv tsaam tes mej tuag.’ ”