18

Tơlơi Pơhơmutu Pô Ma̱n Gŏ Lŏn Hăng Lŏn Kraĭ

1Anai yơh jing boh hiăp Yahweh pơhiăp hăng Yirmeyah: 2“Trŭn nao bĕ pơ sang pô ma̱n gŏ lŏn laih anŭn Kâo či pha brơi kơ ih boh hiăp Kâo pơ anŭn yơh.” 3Tui anŭn, kâo trŭn nao pơ sang pô ma̱n gŏ lŏn laih anŭn kâo ƀuh ñu hlak dŏ mă bruă ƀơi pong dar kiăng kơ pơkra gŏ. 4Samơ̆ ge̱t ñu hlak pơkra anŭn mơ̆ng lŏn kraĭ jing răm hĭ, tui anŭn ñu pơkra hĭ ge̱t pơkŏn dơ̆ng mơ̆ng lŏn kraĭ anŭn tui hăng ñu kiăng yơh.
5Giŏng anŭn, Yahweh pha brơi boh hiăp anai kơ kâo kiăng kơ pơhiăp hăng ƀing ană plei Israel tui anai, 6“Ơ ƀing ană plei Israel hơi, anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Hiư̆m ngă Kâo ƀu hơmâo tơlơi dưi ngă kơ ƀing gih kar hăng pô ma̱n gŏ lŏn ngă hăng lŏn kraĭ ñu ôh hă? Kar hăng lŏn kraĭ amăng tơngan pô ma̱n gŏ lŏn anŭn yơh, ăt tui anŭn mơ̆n ƀing gih dŏ amăng tơngan Kâo, Ơ ƀing ană plei Israel ăh.
7“Tơdah ƀơi mông pă Kâo pơhaih Kâo či buč hĭ, pơglưh hĭ ƀôdah pơrai hĭ sa boh lŏn čar ƀôdah sa boh dêh čar, 8samơ̆ lŏn čar anŭn, jing lŏn čar Kâo pơkơđiăng laih, wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng tơlơi bruă sat ƀai ñu, sĭt Kâo či pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Kâo hăng ƀu brơi rai tơlơi truh sat ƀơi ñu tui hăng tơlơi Kâo hơmâo pơkra laih ôh. 9Kơđai glaĭ, tơdah ƀơi hrơi mông pơkŏn Kâo pơhaih Kâo či pla ƀôdah pơdơ̆ng đĭ sa boh lŏn čar ƀôdah sa boh dêh čar, 10samơ̆ lŏn čar anŭn ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Kâo laih anŭn ƀu tui gưt Kâo ôh, sĭt Kâo či pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Kâo hăng ƀu či ngă hơdôm tơlơi hiam Kâo pơmĭn Kâo či ngă ôh.”
11Yahweh ăt pơtă kơ kâo tui anai, “Hơnŭn yơh ră anai, pơhiăp bĕ hăng ƀing ană plei Yudah laih anŭn hăng ƀing hơdip amăng plei Yerusalaim tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp: Lăng bĕ! Kâo pơkra laih sa hơdră pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih laih anŭn Kâo yơh hlak ma̱n pơdơ̆ng tơlơi truh sat kơ ƀing gih. Tui anŭn, brơi bĕ rĭm čô amăng ƀing gih wĕh đuaĭ hĭ mơ̆ng khul jơlan sat ƀai ñu laih anŭn pơphrâo glaĭ khul jơlan wơ̆t hăng khul bruă mơnuă ñu.’ ” 12Yahweh laĭ dơ̆ng kơ kâo tui anai, “Ƀing gơñu či laĭ glaĭ kơ ih tui anai, ‘Tơlơi bruă anŭn ƀu tŭ yua ôh. Ƀing gơmơi či ngă tŏ tui amăng khul hơdră gơmơi pô. Rĭm čô amăng ƀing gơmơi či đuaĭ tui tơlơi khăng jua pơmĭn sat ƀai ñu pô yơh.’ ”
13Hơnŭn yơh, anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp:
  “Tơña bĕ amăng khul lŏn čar tui anai:
   Hlơi pô hơmâo hơmư̆ laih hơdôm tơlơi kar hăng anai lĕ?
  Ƀing Israel jing kar hăng Dra Hơči̱h,
   samơ̆ ñu hơmâo ngă laih tơlơi hơƀak drak biă mă yơh.
  14Hiư̆m ngă, ple̱r tơpŭng amăng anih lŏn Lebanôn
   či rơngiă hĭ mơ̆ng khul pơtâo ƀơi khul bŏl čư̆ amăng anih anŭn mơ̆?
  Hiư̆m ngă, ia rơiêŭ mơ̆ng phŭn ia ataih amăng anih lŏn anŭn
   či kho̱t hĭ mơ̆? Ƀu hơmâo ôh.
  15Samơ̆ ƀing ană plei Kâo hơmâo wơr bĭt hĭ Kâo laih.
   Ƀing gơñu čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ khul rup trah đôč đač,
  jing yang ngă kơ ƀing gơñu tơhneč rơbuh amăng khul jơlan gơñu
   jing amăng khul jơlan hiam ƀing ơi adon gơñu đưm hlâo adih yơh.
  Ƀing yang anŭn ngă brơi kơ ƀing gơñu rơbat amăng tơlo̱ng jơlan,
   ƀu djơ̆ ƀơi khul jơlan phŭn ôh.
  16Anih lŏn gơñu či jing hĭ rơngol,
   jing hĭ anih kơ arăng klao djik yơh.
  Abih bang hlơi pô găn nao pơ anih anŭn či dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng
   laih anŭn či tơtăh hĭ akŏ gơñu djik djak yơh.
  17Kâo ăt či pơčơlah hĭ ƀing gơñu ƀơi anăp ƀing rŏh ayăt gơñu mơ̆n,
   kar hăng angĭn mơ̆ng gah ngŏ̱ thut pơđuaĭ hĭ ƀruih lŏn yơh.
  Amăng hrơi ƀing gơñu bưp djơ̆ tơlơi truh sat,
   ƀing gơñu ƀu či ƀuh ƀô̆ mơta Kâo ôh, yuakơ Kâo či wir hĭ rŏng Kâo kơ ƀing gơñu.”
18Ƀing ană plei pơhiăp hăng tơdruă tui anai, “Rai bĕ, brơi kơ ƀing ta pơkra bĕ hơdră pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yirmeyah. Ƀing ta či hơmâo nanao ƀing khua ngă yang kiăng kơ pơtô kơ ƀing ta, ƀing rơgơi kiăng kơ pha brơi kơ ƀing ta tơlơi djru pơmĭn, laih anŭn ƀing pô pơala kiăng kơ pơhaih kơ ƀing ta boh hiăp Yahweh yơh. Tui anŭn rai bĕ, brơi kơ ƀing ta phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng Yirmeyah laih anŭn ƀu pơđi̱ng hơmư̆ dơ̆ng tah hơdôm tơlơi ñu pơhiăp.”
  19Yirmeyah kwưh iâu tui anai, “Hơmư̆ kâo bĕ, Ơ Yahweh ăh.
   Hơmư̆ bĕ tơlơi ƀing phŏng kơđi kâo hlak pơhiăp!
  20Hiư̆m ngă, tơlơi kla glaĭ tơlơi sat pơala kơ tơlơi hiam jing djơ̆ hă?
   Samơ̆ ƀing ană plei hơmâo klơi laih sa boh amăng luh kiăng kơ ƀač kâo.
  Hơdơr bĕ kơ tơlơi kâo dŏ dơ̆ng ƀơi anăp Ih
   laih anŭn kwưh rơkâo pơala brơi kơ ƀing gơñu
   kiăng kơ pơwĕh hĭ tơlơi hil Ih mơ̆ng ƀing gơñu.
  21Tui anŭn, yuakơ ƀing gơñu kla glaĭ tơlơi sat,
   pha brơi bĕ kơ ƀing ană bă gơñu tŭ ư̆ rơpa.
  Jao hĭ bĕ gơñu pô djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm ƀing rŏh ayăt gơñu.
   Brơi bĕ kơ ƀing bơnai gơñu jing hĭ ƀing đah kơmơi kơmai ƀu hơmâo ană bă ôh.
  Brơi bĕ kơ ƀing rơkơi tha djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi ruă khe̱ng,
   laih anŭn ƀing đah rơkơi hlak ai gơñu či djai hĭ amăng tơlơi pơblah.
  22Ƀing gơñu hơmâo klơi laih amăng luh kiăng kơ ƀač mă kâo
   laih anŭn hơmâo pơdŏp hĭ laih khul čơđo̱ng kơ khul tơkai kâo.
  Tui anŭn, tơdang Ih blĭp blăp ba rai ƀing rŏh ayăt wang blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu,
   brơi bĕ kơ ƀing gơñu ur hia huĭ bra̱l amăng sang gơñu.
  23Samơ̆ Ih yơh, Ơ Yahweh hơi, thâo krăn
   abih bang khul hơdră mơneč kiăng pơdjai hĭ kâo.
  Anăm pap brơi kơ khul tơlơi sat ƀai gơñu ôh
   laih anŭn kŏn lŏm hĭ lơi khul tơlơi soh gơñu mơ̆ng anăp Ih.
  Kơđai glaĭ, brơi bĕ kơ ƀing gơñu tơhneč rơbuh hĭ ƀơi anăp Ih,
   laih anŭn pơkơhma̱l hĭ bĕ ƀing gơñu amăng mông Ih hil nač.”