29

Yelemis Tsab Ntawv uas Sau Rau Cov Yudas Hauv Npanpiloos

1Ntawm no yog tsab ntawv uas kuv sau xa hauv Yeluxalees mus rau cov thawjcoj, cov povthawj, cov cev Vajtswv lus thiab cov neeg uas raug Nenpukajnexales ntes hauv Yeluxalees coj mus rau tebchaws Npanpiloos lawm. 2Kuv sau kuv tsab ntawv no tom qab uas Vajntxwv Yehauyakhees, nws niam, cov nomtswv, cov Yudas thiab Yeluxalees tej thawjcoj, cov kws tooj kws hlau thiab cov kws txua ntoo raug luag ntes hauv Yeluxalees mus lawm. 3Kuv muab tsab ntawv no rau Safas tus tub Elaxas thiab Hilekiyas tus tub Nkemaliyas uas cov Yudas tus Vajntxwv Xedekiyas txib mus cuag Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos nqa mus. Tsab ntawv ntawd hais tias:
4“Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no rau cov uas tus TSWV kom Nenpukajnexales tuaj ntes hauv Yeluxalees mus rau tebchaws Npanpiloos hais tias, 5‘Nej cia li ua vaj ua tsev nyob; cia li ua liaj ua teb cog txiv hmab txiv ntoo noj. 6Nej cia li yuav pojniam kom muaj tub muaj ntxhais; yuav nyab rau nej tej tub, thiab qua nej tej ntxhais, nej tej tub tej ntxhais thiaj yuav muaj tub muaj ki huamvam coob. Nej yuav tsum huamvam kom coob tsis txhob cia tu noob. 7Cia li tsim tej nroog uas kuv cia luag ntes nej mus nyob kom zoo. Nej cia li thov kuv pab tej nroog ntawd, yog tej nroog ntawd vammeej ces nej yuav vammeej. 8Kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv ntuas nej hais tias nej tsis txhob cia cov cevlus lossis lwm tus uas uas nrog nej nyob khav hais tias lawv txawj saib tej uas yuav tshwm los yav tomntej dag ntxias nej, thiab tsis txhob ntseeg lawv tej npau suav. 9Lawv tuav kuv lub npe dag ntxias nej xwb. Kuv tsis tau txib lawv tuaj. Kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li ntawd.’
10“Tus TSWV hais tias, ‘Thaum nej mus nyob hauv Npanpiloos puv xya caum xyoo lawm, kuv yuav los pab nej raws li kuv coglus tseg hais tias kuv yuav coj nej rov los nyob hauv nej lub tebchaws. 11Kuv tib leeg thiaj paub tej uas kuv npaj yuav ua rau nej, kuv yuav pab kom nej vammeej tsis yog ua kom nej puastsuaj, nej thiaj muaj kev cia siab rau yav tom ntej. 12Thaum ntawd nej yuav hu kuv, los cuag kuv thiab thov kuv, kuv yuav teb nej. 13Yog nej nrhiav kuv kawg siab kawg ntsws, nej yuav ntsib kuv. 14Kuv hais rau nej tias, nej yuav ntsib kuv, thiab kuv yuav coj nej tawm hauv lub tebchaws uas kuv ntiab nej mus nyob rov los. Kuv yuav sau nej hauv txhua lub tebchaws thiab txhua qhov chaw uas kuv cia luag ntes nej mus nyob rov los rau hauv nej lub tebchaws. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.’
15“Nej hais tias, tus TSWV twb pub rau nej muaj cov cev Vajtswv lus nyob hauv tebchaws Npanpiloos lawm. 16Nej cia li mloog tej lus uas tus TSWV hais txog tus vajntxwv uas zaum saum Daviv lub zwmtxwv, thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog no, yog nej cov kwvtij uas tsis raug luag ntes nrog nej mus. 17Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, ‘Kuv yuav tso kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis thiab kab mob kev nkeeg los rau lawv, thiab kuv yuav ua kom lawv zoo li cov txiv ncuavpias lwj uas tsis zoo noj. 18Kuv yuav tso kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis, thiab kab mob kev nkeeg caum lawv, thiab txhua haivneeg thoob ntiajteb yuav pom tej ntawd thiab ntshai. Kuv ntiab lawv mus nyob txog qhov twg los luag yuav ntshai thiab ceeb, vim tej xwm uas los raug lawv. Luag yuav luag lawv plig thiab tuav lawv lub npe foom tsis zoo. 19Tus TSWV hais tias vim lawv tsis mloog tej lus uas kuv txib cov cevlus uas yog kuv cov tubtxib los qhia lawv ua ntu zus, tej xwm no thiaj los raug lawv. Lawv yeej tsis mloog kuv lus. 20Nej cov uas kuv ntiab tawm hauv Yeluxalees mus rau tebchaws Npanpiloos lawm, nej cia li mloog kuv uas yog tus TSWV tej lus.’
21“Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais txog Kaulayas tus tub Ahaj thiab Ma-axeyas tus tub Xedekiyas uas tuav kuv lub npe cevlus dag nej, kuv yuav muab nkawd cob rau Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos, nws yuav muab nkawd tua tabmeeg nej. 22Thaum cov neeg uas raug ntes hauv tebchaws Yudas mus rau tebchaws Npanpiloos lawm xav foom tsis zoo rau leejtwg, lawv hais tias, ‘Thov kom tus TSWV ua rau koj ib yam li nws ua rau Xedekiyas thiab Ahaj uas vajntxwv Npanpiloos muab hlawv ciaj lawm.’ 23Nkawd ua txhaum loj kawg li, rau qhov nkawd deev luag tej pojniam thiab tuav kuv lub npe hais lus dag, kuv tsis tau kom nkawd hais. Kuv paub tej uas nkawd ua thiab kuv ua timkhawv tawmtsam nkawd. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Semayas Tsab Ntawv

24-25Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus kom kuv hais rau Semayas uas yog neeg Nehelas sau ib tsab ntawv suam nws lub npe xa mus rau cov pejxeem uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab xa mus rau tus povthawj Xefaniyas uas yog Ma-axeyas tus tub thiab cov povthawj txhua tus hais tias, 26“Tus TSWV tsa koj ua povthawj hloov Yehauyadas chaw, thiab nimno koj yog tus thawj uas saib tus TSWV lub Tuamtsev; koj cia li ntes txhua tus neeg vwm uas ua txuj ua tus cevlus, muab saw hlau khi nws thiab muab cuab hlau cuab nws cajdab. 27Vim li cas koj tseem tsis ua li ntawd rau Yelemis uas nyob hauv Anathaus uas pheej cev Vajtswv lus rau sawvdaws? 28Koj cia li txwv nws, vim nws tau sau ntawv xa tuaj rau cov uas nyob tim tebchaws Npanpiloos no hais tias lawv yuav nyob tim no ntev; kom lawv cia li ua vaj ua tsev nyob, ua liaj ua teb thiab cog txiv hmab txiv ntoo noj.”
29Tus povthawj Xefaniyas nyeem tsab ntawv no rau kuv mloog, 30ces tus TSWV hais rau kuv hais tias, 31-32koj cia li sau ib tsab ntawv xa mus rau cov pejxeem uas raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos uas tus TSWV hais txog Semayas uas yog neeg Nehelas hais tias, “Kuv tsis tau txib Semayas tuaj cevlus rau nej, nws cia li tuaj cevlus li uas nws yog tus cevlus kom nej ntseeg nws tej lus dag. Kuv yuav rau txim rau Semayas thiab nws cov xeebntxwv, nws yuav tsis tshuav ib tug xeebntxwv ua neej nrog nej nyob thiab nws yuav tsis pom tej yam zoo uas kuv ua rau kuv haivneeg, rau qhov nws qhia kom lawv ntxeev siab rau kuv. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”