14

Ntuj Qhua Teb Nkig

1Tus TSWV qhia rau kuv txog ntuj qhua teb nkig hais tias,
  2“Yudas tabtom quaj ntsuag;
   nws tej nroog puastsuaj tas,
  nws tej pejxeem da hauv av thiab ntxhov siab kawg,
   thiab Yeluxalees quaj thov kev pab.
  3Cov neeg npluanuj txib lawv tej tubtxib mus nqa dej;
  cov tubtxib mus rau ntawm tej qhov
   uas khawb tos dej nag,
  tiamsis tsis muaj dej, lawv nqa thoob
   qhuav rov qab los tsev.
  Lawv qaug zog thiab ntxhov siab heev,
   lawv thiaj muab ntaub kauv ntsejmuag.
  4Vim tsis muaj nag los lawv lub
   tebchaws thiaj qhuav heev,
  cov neeg ua liaj ua teb ntxhov siab kawg,
   lawv thiaj muab ntaub kauv lawv ntsejmuag.
  5Txawm yog tus maum muaslwj hauv havzoov
   uas nyuam qhuav yug tau menyuam
  los cia li muab tus menyuam tso tseg
   vim tsis muaj zaub noj.
  6Tej neesluav qus sawv saum tej ncov roob uas do dus,
  thiab ua pa txog siav qhi ib yam li tej hma;
  tej neesluav ntawd tsaus muag tsis pom kev
   vim tsis muaj zaub noj.
  7Kuv haivneeg quaj thov kuv hais tias,
  ‘Tus TSWV txawm yog peb tej kev txhaum tawmtsam peb
  los thov koj pab peb raws li koj tau coglus tseg lawm.
  Peb tau tso koj tseg ntau zaus, peb
   tau ua txhaum rau koj lawm tiag.
  8Tus TSWV, koj yog cov Yixalayees lub chaw vamkhom,
  koj yog tus uas pab peb dim ntawm txojkev puastsuaj.
  Vim li cas koj ua ib yam li tus qhua
   uas nyob hauv peb lub tebchaws,
  thiab ib yam li tus neeg taug kev uas pw ib hmos xwb?
  9Vim li cas koj zoo ib yam li tus neeg uas ceeb ib plhaw,
  thiab zoo ib yam li tus tubrog uas
   pab tsis tau leejtwg li?
  Tiamsis tus TSWV, koj tseem nrog nraim peb!
  Peb yog koj haivneeg, thov koj tsis
   txhob tso peb tseg.’ ”
10Tus TSWV hais txog haivneeg no hais tias, “Lawv nyiam tso kuv tseg, thiab lawv tsis tswj lawv lub siab li. Yog li ntawd, kuv thiaj tsis txaus siab rau lawv. Kuv yuav nco ntsoov lawv tej kev txhaum thiab rau txim rau lawv vim tej kev txhaum uas lawv ua.”
11Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj tsis txhob thov kuv pab cov neeg no. 12Txawm yog lawv yoo mov thov kuv los kuv yuav tsis mloog lawv tej lus thov; txawm yog lawv tua tsiaj thiab muab nplej tuaj hlawv fij rau kuv los kuv yuav tsis txaus siab rau lawv. Kuv yuav tua kom lawv tuag tas rau hauv tshavrog thiab cia lawv tuag tshaib tuag nqhis, tuag mob tuag ntsaj.”
13Kuv hais rau tus TSWV hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, koj yeej paub hais tias cov uas cev koj lus tabtom hais rau sawvdaws hais tias yuav tsis muaj kev tsov kev rog thiab tsis muaj kev tshaib kev nqhis li lawm, rau qhov koj tau coglus hais tias peb lub tebchaws yuav muaj kev thajyeeb xwb.”
14Tiamsis tus TSWV teb hais tias, “Kuv cov cevlus tuav kuv lub npe hais lus dag xwb; kuv tsis tau txib lawv mus lossis kuv tsis tau kom lawv mus qhia lossis tsis tau hais ib los rau lawv li. Tej yogtoog uas lawv qhia ntawd tsis yog los ntawm kuv; tej uas lawv qhia tshwm ntawd tsis muaj qabhau, yog lawv xav xwb. 15Kuv uas yog tus TSWV yuav qhia rau koj paub tej uas kuv yuav ua rau cov cevlus uas kuv tsis tau txib lawv mus, tiamsis lawv cia li tuav kuv lub npe qhia rau sawvdaws hais tias yuav tsis muaj kev tsov kev rog thiab kev tshaib kev nqhis los raug lub tebchaws no ib zaug li lawm. Kuv yuav tso kev tsov kev rog thiab kev tshaib kev nqhis los raug cov neeg ntawd. 16Cov neeg uas hnov cov cevlus ntawd qhia yuav tuag tas rau kev tsov kev rog thiab kev tshaib kev nqhis ib yam nkaus. Luag yuav muab lawv tej cev tuag pov rau ntawm tej ntug kev hauv lub nroog Yeluxalees, thiab yuav tsis muaj neeg muab lawv faus. Tej xwm no yuav los raug lawv thiab lawv tej pojniam menyuam huv tibsi. Kuv yuav ua kom lawv tau ris tej kev phem kev qias uas lawv tau ua tas los lawm.” 17Tus TSWV kom kuv piav kuv tej kev ntxhov siab rau sawvdaws mloog hais tias,
  “Cia kuv quaj tas mus li, cia kuv lub
   kua muag los tas hnub tas hmo,
  rau qhov kuv haivneeg mob txomnyem ntsuav
  thiab lawv raug luag tsimtxom lwj siab kawg li.
  18Thaum kuv tawm mus rau tom tej nras liaj,
  kuv pom tej neeg uas raug luag tua tuag pawglug;
  thaum kuv mus rau hauv tej nroog,
   kuv pom tej neeg tuag tshaib pawglug.
  Cov povthawj thiab cov cev Vajtswv
   lus rau siab ntso ua haujlwm,
  tiamsis lawv tsis paub hais tias lawv ua dabtsi.”

Cov neeg Thov Tus TSWV Pab

  19Tus TSWV, koj tso cov Yudas tseg lawm tiag los?
  Puas yog koj ntxub cov neeg uas nyob hauv Xi-oos?
  Ua li cas koj yuav ntaus peb sab ua
   luaj tsis muaj hnub kho tau li?
  Peb nrhiav kev thajyeeb tiamsis tsis tau qhov zoo li;
  peb cia siab hais tias peb tej mob yuav zoo,
   tiamsis yimhuab txhawj ntshai.
  20Tus TSWV, peb tau ua txhaum rau koj lawm tiag;
  peb lees peb thiab peb cov yawgkoob
   tej kev txhaum rau koj.
  21Thov nco ntsoov koj tej lus cog tseg
   thiab tsis txhob ntxub peb;
  thov koj tsis txhob cia luag ua saib
   tsis taus lub nroog Yeluxalees;
  lub nroog ntawd yog koj lub
   zwmtxwv uas ci ntsa iab.
  Thov koj tsis txhob rhuav tej lus uas
   koj cog tseg rau peb lawm.
  22Lwm haivneeg tej mlom ua tsis tau
   kom nag los;
  lub ntuj los yeej ua tsis tau kom nag
   los.
  Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv,
   peb cia siab rau koj xwb,
  tsuas yog koj tib leeg thiaj yog tus
   uas ua tau tej no.