3

Yixalayees ua Tsis Ncaj

1Tus TSWV hais tias, “Yog ib tug txivneej twg nrauj nws tus pojniam, thiab tus pojniam ntawd mus yuav dua lwm tus txivneej lawm, ces tus txiv qub mus yuav tsis tau tus pojniam ntawd rov los lawm. Yog ua li ntawd yuav ua rau lub tebchaws tsis huv. Tiamsis Yixalayees, koj mus deev ntau tus hlua nraug, nimno koj tseem rov los cuag kuv dua thiab los? 2Koj cia li tsa qhovmuag saib saum tej ncov roob. Puas tshuav ib qho chaw twg uas koj tsis tau mus ua niamntiav rau saud li? Koj mus sawv ntawm tej ntug kev tos koj tej hluas nraug, ib yam li cov neeg Alav zov kev tos tua tej neeg uas dua kev tom tiaj suabpuam. Koj ua niamntiav thiaj ua rau lub tebchaws tsis huv lawm. 3Twb yog vim li ntawd, kuv thiaj sau nag rov qab thiab tsis tso nag los rau lub caij ntuj nag. Koj zoo ib yam li tus niamntiav uas tsis paub txajmuag.
4“Nimno koj mam li hais rau kuv hais tias, ‘Koj yog kuv txiv, koj yeej ibtxwm hlub kuv thaum tseem yau los. 5Koj yuav tsis npautaws rau kuv txhua lub sijhawm, thiab koj yuav tsis chim rau kuv mus ibtxhis li.’ Yixalayees, koj yeej hais li ntawd tiag, tiamsis koj tseem ua kev phem kev qias raws li koj siab nyiam.”

Yixalayees thiab Yudas Yuav Tsum Hloov Siab

6Thaum Yauxiyas ua vajntxwv kav tebchaws, tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Koj puas pom Yixalayees ua li tus pojniam uas tsis mloog lus ua? Nws tso kuv tseg thiab mus ua niamntiav rau saum txhua lub ncov roob thiab hauv qab txhua tsob ntoo uas muaj nplooj ntxoov nyos. 7Kuv xav hais tias thaum nws ua tej no txaus siab lawm, nws yuav tig rov los cuag kuv. Tiamsis nws tsis rov los cuag kuv li lawm, thiab nws tus vivncaus Yudas uas siab tsis ncaj los pom ntsoov tej uas nws ua. 8Yudas twb pom kuv muab Yixalayees nrauj thiab xa nws mus lawm, rau qhov nws tso kuv tseg thiab mus ua niamntiav. Tiamsis Yudas uas yog Yixalayees tus vivncaus tsis ntshai li. Yudas los kuj mus ua niamntiav 9thiab tsis paub txajmuag li. Nws ua rau lub tebchaws tsis huv, nws ua kev nkauj kev nraug nrog tej mlom pobzeb thiab tej mlom ntoo. 10Tom qab ntawd, Yudas uas yog Yixalayees tus vivncaus uas siab tsis ncaj ua txuj rov los cuag kuv; tiamsis nws lub siab yeej tsis npuab kuv li. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
11Tus TSWV hais rau kuv hais tias txawm yog Yixalayees tau tso tus TSWV tseg lawm los nws tseem zoo tshaj Yudas tus uas siab tsis ncaj. 12Tus TSWV kom kuv hais rau Yixalayees hais tias, “Yixalayees uas siab tsis ncaj, koj cia li rov los cuag kuv. Kuv yog tus uas muaj kev hlub thiab yuav tsis chim; kuv yuav tsis chim rau koj mus ibtxhis. 13Koj cia li lees hais tias koj tau ua txhaum thiab ntxeev siab rau tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv. Thiab koj cia li lees hais tias koj tau ua niamntiav nrog lwm haivneeg tej vajtswv nyob hauv tej qab ntoos uas muaj nplooj ntxoov nyos thiab koj tsis mloog kuv tej lus. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.
14“Cov neeg uas siab tsis ncaj, nej cia li rov los cuag kuv; nej yog kuv tug. Kuv yuav xaiv nej cov ib tug hauv ib lub nroog thiab ib xeem twg ob leeg, thiab kuv yuav coj nej rov mus rau saum lub Roob Xi-oos. 15Kuv yuav pub kom nej muaj cov nomtswv uas mloog kuv lus, lawv yuav muaj tswvyim thiab kev txawj ntse tswjhwm nej. 16Thaum nej huamvam coob heev nyob hauv lub tebchaws ntawd, tej neeg yuav tsis hais txog tus TSWV lub Phijxab lawm. Lawv yuav tsis hais lossis nco txog li; lawv tsis yuav thiab tsis ua dua ib lub ntxiv lawm. 17Thaum txog lub sijhawm ntawd luag yuav hu Yeluxalees hais tias, ‘Tus TSWV lub Zwmtxwv,’ thiab txhua haivneeg yuav tuaj ua ke pehawm kuv. Lawv yuav tsis ua raws li lawv lub siab tawv thiab lawv lub siab phem yuam lawv ua lawm. 18Yixalayees yuav koom nrog Yudas, thiab lawv yuav ua ke rov pem lub tebchaws sab qaumteb uas lawv raug ntes mus rov los rau hauv lub tebchaws uas kuv tau muab rau lawv cov yawgkoob ua lawv tug mus ibtxhis.”

Vajtswv Haivneeg Pe Mlom

  19Tus TSWV hais tias,
  “Yixalayees, kuv txaus siab yuav koj
   los ua kuv tub,
  thiab yuav muab lub tebchaws uas ntxim siab rau koj,
  yog lub tebchaws uas zoo tshaj lwm
   lub tebchaws hauv ntiajteb no.
  Kuv txaus siab cia koj hu kuv ua txiv
   thiab tsis txhob tso kuv tseg ib zaug ntxiv lawm.
  20Tiamsis koj tsis muab siab npuab kuv ib yam li
   tus pojniam uas siab tsis ncaj.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

  21Muaj ib lub suab nrov saum tej ncov roob tuaj:
  lub suab ntawd yog cov Yixalayees lub suab quaj thiab thov,
  rau qhov lawv ua txhaum thiab tsis nco qab
   tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv lawm.
  22Nej cov uas tso kuv tseg lawm, cia li rov los cuag kuv
   uas yog nej tus TSWV;
  kuv yuav kho nej tej mob kom zoo
   thiab pub kom nej muaj lub siab ncaj.

 Nej teb hais tias, “Peb cia li rov mus cuag tus TSWV, rau qhov nws yog peb tus Vajtswv.
23Peb tej mlom uas peb pe saum tej ncov roob pab tsis tau peb li. Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv thiaj pab tau peb xwb. 24Tiamsis qhov uas peb pe Npa-as uas yog tus vajtswv rhuav ntsejmuag ntawd ua rau peb tej tsiaj txhu, tej tub, tej ntxhais tuag tas thiab txhua yam uas peb cov yawgkoob tsim cia puastsuaj tas. 25Tsimnyog peb txajmuag thiab pw da luam rau hauv av tiv txojkev txajmuag. Peb thiab peb cov yawgkoob tau ua txhaum rau tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv; peb yeej tsis hwm thiab tsis mloog nws lus tiag.”