35

Yelemis thiab Cov Lekhas

1Thaum uas Yauxiyas tus tub Yehauyakees ua vajntxwv kav tebchaws Yudas, tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Koj cia li mus ntsib Lekhas cuab kwvtij thiab nrog lawv tham. Thiab coj lawv tuaj rau hauv lub Tuamtsev ib chav thiab muab cawv txiv hmab rau lawv haus.” 3Yog li ntawd, kuv thiaj coj Yaxaniyas uas yog dua ib tug Yelemis tus tub, (tus Yelemis no yog Hanpaxiniyas tus tub), thiab tagnrho Yaxaniyas cov kwvtij thiab cov tub uas yog Lekhas cuab kwvtij tuaj 4rau hauv lub Tuamtsev. Kuv coj lawv mus rau hauv Idaliyas uas yog tus cev Vajtswv lus tus tub Hanas cov tub chav tsev. Chav tsev no nyob txheej saud uas ncaj ntawm Salumes tus tub Ma-axeyas chav. Ma-axeyas yog tug zov lub Tuamtsev tej qhovrooj. 5Kuv muab ib cov hwj uas muaj cawv puv nkaus thiab ib cov khob los txawb rau ntawm Lekhas cuab kwvtij xubntiag thiab hais rau lawv hais tias, “Sawvdaws haus cawv.”
6Tiamsis lawv teb hais tias, “Peb tsis haus cawv. Peb yawgkoob Yaunadas uas yog Lekhas tus tub qhia rau peb hais tias, kom peb lossis peb cov xeebntxwv tsis txhob haus cawv hlo li. 7Nws tseem qhia ntxiv hais tias peb tsis txhob ua vaj ua tsev lossis ua liaj ua teb, lossis cog txiv hmab, lossis yuav cawv txiv hmab li. Thiab nws samhwm ntxiv hais tias kom peb nyob tsevntaub xwb, peb thiaj tau nyob ntev hauv lub tebchaws no, ib yam li cov neeg uas tsis muaj tebchaws. 8Peb yeej ibtxwm mloog peb yawgkoob Yaunadas uas yog Lekhas tus tub tej lus uas nws ntuas peb. Peb cov no ibtxwm tsis haus cawv txiv hmab, peb tej pojniam menyuam los yeej tsis haus li. 9-10Peb yeej tsis ua vaj ua tsev nyob peb nyob tsevntaub xwb, thiab peb tsis muaj vaj txiv hmab, tsis muaj liaj teb lossis qoobloo. Peb ua txhua yam raws li peb yawgkoob Yaunadas qhia rau peb lawm. 11Tiamsis thaum Vajntxwv Nenpukajnexales tuaj tua lub tebchaws no, peb thiaj khiav tuaj rau hauv lub nroog Yeluxalees kom peb dim ntawm cov Npanpiloos thiab cov Xilias tej tubrog xwb. Twb yog vim li ntawd peb thiaj los nyob hauv lub nroog Yeluxalees.”
12-13Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus kom kuv mus hais rau cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees hais tias, “Kuv yog tus TSWV, kuv nug nej hais tias vim li cas nej thiaj tsis mloog kuv lus thiab tsis ua raws li kuv hais? 14Yaunadas cov xeebntxwv mloog nws lus, thiab lawv yeej tsis haus cawv txiv hmab los txog niaj hnub no. Kuv qhia nej ua ntu zus, tiamsis nej tsis mloog kuv lus li. 15Kuv txib kuv cov tubtxib uas yog cov cevlus tuaj qhia nej tsis tu ncua; lawv qhia kom nej tso nej tej kev phem kev qias tseg thiab ua qhov zoo. Lawv ntuas kom nej tsis txhob pe mlom thiab teev lwm haivneeg tej vajtswv, nej thiaj yuav tau mus nyob hauv lub tebchaws uas kuv muab rau nej cov yawgkoob lawm. Tiamsis nej yeej tsis mloog thiab tsis quavntsej kuv tej lus li. 16Yaunadas cov xeebntxwv ua raws li lawv yawgkoob tej lus samhwm, tiamsis nej tsis mloog kuv lus li. 17Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav tso tej kev puastsuaj los raug nej cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees raws li kuv hais tseg lawm. Kuv yuav ua li no rau qhov nej tsis mloog kuv lus, thiab nej tsis teb kuv thaum kuv hu nej.”
18Kuv thiaj hais rau Lekhas cuab kwvtij tias tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Nej mloog nej yawgkoob Yaunadas tej lus uas nws samhwm rau nej; nej ua raws li nws tej lus qhia, thiab nej ua txhua yam raws li nws samhwm. 19Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, coglus hais tias Lekhas tus tub Yaunadas yuav muaj xeebntxwv los ua kuv tes haujlwm mus li.”