38

Muab Yelemis Pov Rau Hauv Lub Qhovtshij Qhuav

1Mathas tus tub Sefatiyas, Pasehus tus tub Nkedaliyas, Selemiyas tus tub Yehukas, thiab Makhiyas tus tub Pasehus hnov tus TSWV tej lus uas kuv qhia lawv 2hais tias, “Yog leejtwg nyob hauv lub nroog no yuav tuag tas rau hniav ntaj hniav riam lossis kev tshaib kev nqhis lossis kab mob kev nkeeg. Tiamsis yog leejtwg mus thawj cov Npanpiloos, nws yuav dim txojsia tsis raug luag tua.” 3Kuv hais rau lawv hais tias tus TSWV hais li no: “Kuv yuav muab lub nroog no cob rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos tej tubrog, thiab lawv yuav txeeb tau lub nroog.”
4Cov nomtswv thiaj mus hais rau vajntxwv hais tias, “Tsimnyog muab tus txivneej no tua povtseg. Rau qhov nws hais tej lus no ua rau cov tubrog uas nyob hauv lub nroog poob siab, thiab nws hais ib yam li ntawd rau cov neeg uas tseem nyob hauv lub nroog. Nws tsis nrhiav kev pab sawvdaws; nws tsuas xav kom sawvdaws ntxhov siab xwb.”
5Vajntxwv Xedekiyas teb hais tias, “Cia li ua raws li nej hais! Nej yuav ua li cas rau nws los nyob ntawm nej; kuv tsis txwv nej li.” 6Yog li ntawd, cov nomtswv thiaj tuaj coj kuv mus thiab muab hlua dauv kuv rau hauv vajntxwv tus tub Makhiyas lub qhovtshij uas nyob hauv lub tshavpuam ntawm vajntxwv lub loog. Lub qhovtshij ntawd tsis muaj dej, tsuas muaj av nkos xwb, kuv thiaj nyob tsau tsawv cov av nkos ntawd.
7Enpemelej uas yog neeg Sudas ua haujlwm nyob hauv vajntxwv lub loog hnov hais tias, lawv coj kuv mus tso rau hauv lub qhovtshij qhuav lawm. Thaum ntawd vajntxwv tseem nrog nws cov nomtswv sablaj ntawm lub Roojvag Npeenyamees. 8Yog li ntawd, Enpemelej thiaj mus qhia rau vajntxwv hais tias, 9“Vajntxwv, tej uas cov neeg no ua rau Yelemis, lawv ua tsis yog lawm. Lawv coj nws mus kaw rau hauv lub qhovtshij qhuav, ces nws yeej yuav tuag tshaib xwb, rau qhov tsis muaj mov nyob hauv lub nroog no li lawm.” 10Thaum vajntxwv hnov li ntawd, nws kom Enpemelej coj peb tug neeg nrog nws tuaj rub kuv tawm hauv lub qhovtshij ntawd los ua ntej kuv tuag. 11Enpemelej thiaj coj cov txivneej ntawd nrog nws mus hauv chav tsev rau khoom hauv vajntxwv lub loog thiab muab tej qub ris tsho ua hlua dauv los rau kuv. 12Nws hais kom kuv muab tej qub ris tsho ntawd xiab kuv ob lub qhovtso, txoj hlua thiaj tsis zawm kuv. Kuv thiaj ua li ntawd, 13lawv thiaj muab hlua rub kuv tawm hauv lub qhovtshij qhuav los. Lawv coj kuv rov los nyob hauv chav uas muaj tubrog zov hauv vajntxwv lub loog.

Xedekiyas Rov Nug Yelemis Dua

14Vajntxwv Xedekiyas kom neeg tuaj coj kuv mus cuag nws ntawm lub Tuamtsev lub qhov rooj peb. Vajntxwv hais rau kuv hais tias, “Kuv yuav nug koj ib los, koj cia li qhia ncaj rau kuv tsis txhob zais li.”
15Kuv teb nws hais tias, “Yog kuv qhia tseeb rau koj, koj yuav muab kuv tua povtseg thiab yog kuv pab koj tuavxam los koj yuav tsis mloog kuv tej lus.”
16Vajntxwv Xedekiyas coglus twjywm rau kuv hais tias, “Vajtswv yog tus muaj sia nyob, nws pub peb muaj sia, nws nyob saud pom, kuv yuav tsis tua koj lossis muab koj cob rau cov neeg uas xav muab koj tua povtseg.”
17Kuv hais rau Xedekiyas hais tias tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no, “Yog koj yeem mus thawj tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos tej tubrog, luag yuav tsis tua koj thiab tsis hlawv lub nroog no. Koj thiab koj tsevneeg yuav muaj sia nyob, 18tiamsis yog koj tsis yeem mus thawj luag, ces kuv yuav muab lub nroog no cob rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos cov tubrog. Lawv yuav muab lub nroog no hlawv thiab koj yuav khiav tsis dim ntawm lawv li.”
19Tiamsis Vajntxwv Xedekiyas teb hais tias, “Kuv ntshai nyob tsam cov Npanpiloos muab kuv cob rau peb cov neeg Yudas uas twb khiav mus thawj lawv lawm tsimtxom xwb.”
20Kuv hais rau vajntxwv hais tias, “Yuav tsis muaj leejtwg muab koj cob rau cov neeg ntawd. Kuv thov kom koj ua raws li tus TSWV tej lus uas kuv qhia rau koj no; koj thiaj tsis raug luag tua thiab nyob tso siab plhuav. 21Tiamsis yog koj tsis yeem mus thawj cov tubrog Npanpiloos, ces yuav muaj raws li tus TSWV ua rau kuv ua yogtoog pom lawm. 22Hauv zaj yogtoog ntawd kuv pom tej pojniam uas seem nyob hauv tus vajntxwv uas kav tebchaws Yudas lub loog raug luag coj mus cob rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos tej tubrog. Koj cia li mloog tej lus uas cov pojniam sib tham thaum lawv taug kev, lawv hais tias,
  ‘Vajntxwv tej phoojywg tau dag ntxias nws
   lawv yuam nws ua raws li lawv siab xav.
  Nimno nws ob txhais kotaw zom pas av lawm,
   nws tej phoojywg khiav tas thiab tso nws tseg.’ ”
23Tom qab ntawd kuv hais tias, “Luag yuav coj koj tej pojniam tubse mus cob rau cov Npanpiloos, txawm yog koj los yuav tsis dim li. Tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos yuav ntes koj thiab muab lub nroog no hlawv povtseg.”
24Vajntxwv Xedekiyas teb hais tias, “Koj tsis txhob qhia tej no rau leejtwg paub, luag thiaj tsis tua koj. 25Yog cov nomtswv paub hais tias kuv tuaj nrog koj tham, lawv yuav nug koj saib wb tau sib tham dabtsi. Lawv yuav hais tias yog koj qhia tej no rau lawv, lawv yuav tsis tua koj povtseg. 26Koj cia li hais rau lawv hais tias yog koj tuaj thov kom kuv tsis txhob xa koj rov mus kaw kom tuag rau tom tsev lojcuj xwb.” 27Tom qab ntawd cov nomtswv txawm tuaj nrhiav kuv thiab nug kuv. Kuv qhia rau lawv raws li uas vajntxwv hais rau kuv, ces lawv txawm tsis nug kuv ntxiv lawm, rau qhov tsis muaj leejtwg hnov zaj uas wb sib tham ntawd li. 28Luag kav kuv nruj nyob rau hauv chav uas muaj tubrog zov hauv vajntxwv lub loog mus txog hnub uas luag txeeb tau lub nroog Yeluxalees lawm.