16

Hnub uas Raug Kev Puastsuaj

1Tus TSWV rov hais rau kuv hais tias, 2“Koj tsis txhob yuav pojniam lossis yug menyuam rau hauv thaj chaw uas zoo li no. 3Kuv yuav qhia kom koj paub tej xwm uas yuav muaj los raug cov menyuam uas yug rau ntawm thaj chaw no thiab lawv niam lawv txiv. 4Lawv yuav raug tej mob phem tuag tas, thiab yuav tsis muaj leejtwg nyiav lossis faus lawv. Lawv tej cev tuag yuav lwj ua tej pawg li tej quav nyuj rau saum npoo av. Lawv yuav raug hniav ntaj hniav riam tuag lossis tuag tshaib tuag nqhis; tej noog thiab tej tsiaj qus yuav los noj lawv.
5“Koj tsis txhob mus rau hauv lub tsev uas muaj kev quaj nyiav. Koj tsis txhob nyiav leejtwg li. Kuv yuav tsis foom koob hmoov rau kuv haivneeg kom nyob kaj siab lug lossis hlub thiab tshua lawv li. 6Tus npluanuj thiab tus pluag los yeej yuav tuag tas rau hauv lub tebchaws no, yuav tsis muaj leejtwg nyiav lawv lossis coj lawv mus faus li. Tsis muaj leejtwg yuav muab nws hlais lossis chais nws tej plaubhau qhia hais tias nws quaj ntsuag. 7Tsis muaj leejtwg yuav pab leg kev noj kev haus rau tsevneeg uas muaj kev ploj tuag thiab nplig lawv siab li. Tsis muaj leejtwg hlub tus uas niam txiv tuag tas tso nws tseg.
8“Tsis txhob mus rau hauv lub tsev uas muaj rooj noj rooj haus. Tsis txhob mus nrog lawv nyob lossis noj haus li. 9Koj cia li mloog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus tej lus. Kuv yuav ua kom tej suab lomzem zoo siab thiab kev noj tshoob haus kos ntsiag mus. Cov neeg tiam no qhovmuag yuav pom ntsoov tej ntawd.
10“Thaum koj qhia tej no rau lawv tas, lawv yuav nug koj hais tias, ‘Vim li cas tus TSWV thiaj rau txim hnyav ua luaj rau peb? Peb tej kev txhaum yog dabtsi? Peb tau ua txhaum dabtsi tawmtsam tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv?’ 11Koj cia li qhia tus TSWV tej lus rau lawv hais tias, ‘Twb yog vim nej cov yawgkoob tso kuv tseg, mus pe luag tej vajtswv. Lawv tso kuv tseg thiab tsis mloog kuv tej lus qhia. 12Nej tseem ua phem tshaj nej cov yawgkoob thiab. Nej txhua tus puavleej tawv ncauj, siab phem thiab tsis mloog kuv lus li. 13Yog li ntawd, kuv yuav muab nej ntiab tawm hauv lub tebchaws no mus rau lub tebchaws uas nej lossis nej cov yawgkoob tsis paub dua li. Nyob hauv lub tebchaws ntawd nej yuav tau pe luag tej vajtswv nruab hnub hmo ntuj, thiab kuv yuav tsis hlub nej li.’ ”

Rov Lwm Tebchaws Los

14Tus TSWV hais tias, “Twb txog lub sijhawm uas neeg tsis tuav kuv lub npe coglus hais tias Vajtswv tus uas muaj sia nyob tau coj cov Yixalayees tawm nram tebchaws Iziv los, 15tiamsis lawv yuav tuav kuv lub npe coglus hais tias Vajtswv tus uas muaj sia nyob tau coj cov Yixalayees uas nyob sab qaumteb thiab hauv tej tebchaws uas kuv ntiab lawv mus nyob ntawd rov los. Kuv yuav coj lawv rov los nyob hauv lawv lub tebchaws, yog lub tebchaws uas kuv muab rau lawv cov yawgkoob lawm. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Kev Rau Txim Yav Tomntej

16Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav tso tej neeg cuab ntses coob heev tuaj ntes cov neeg no. Kuv yuav tso tej neeg tua nqaij tuaj caum lawv tua saum tej roob, tej pov roob thiab hauv tej qhovtsua. 17Kuv pom txhua yam uas lawv ua, tsis muaj ib yam uas kuv tsis pom li. Tsis muaj ib yam dabtsi roos tau lawv tej kev txhaum kom kuv tsis pom li. 18Kuv yuav rau txim ob npaug rau lawv tej kev txhaum thiab kev phem kev qias, rau qhov lawv txua tej mlom uas tsis muaj sia thiab coj tej mlom ntawd los tso puv tebchaws ua rau kuv lub tebchaws tsis huv lawm.”

Yelemis Thov Tus TSWV Txhawb Zog

19Tus TSWV, koj yog tus uas tsomkwm thiab txhawb kuv lub zog; thaum kuv raug kev txomnyem nyuaj siab koj pab kuv. Txhua haivneeg thoob qab ntuj yuav tuaj cuag koj thiab hais tias, “Peb cov yawgkoob tsis muaj dabtsi li tsuas yog tej vajtswv cuav thiab tej mlom uas tsis muaj nqis xwb. 20Neeg tseem tsim tau vajtswv rau neeg pe thiab los? Tej uas neeg txhais tes ua yeej tsis yog vajtswv li.”
21Tus TSWV hais tias, “Yog li ntawd, kuv yuav ua tib zaug ua kom txhua haivneeg pom kuv lub zog thiab lub hwjchim; lawv thiaj paub hais tias kuv yog tus TSWV.”