42

Cov Pejxeem Kom Yelemis Thov Vajtswv Pab

1Kale-as tus tub Yauhanas thiab Hausayas tus tub Axaliyas, thiab cov thawj tubrog txhua tus nrog cov pejxeem sawvdaws, tsis hais tus hlob tus yau tuaj 2hais rau kuv hais tias, “Thov koj mloog peb tej lus thov! Koj cia li thov tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv pab peb cov uas seem nyob ntawm no. Yav tas los peb muab coob, tiamsis nimno peb tshuav tsawg heev raws li koj pom no lawm xwb. 3Koj thov tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv qhia rau peb saib peb yuav mus qhov twg thiab peb yuav ua li cas.”
4Kuv teb lawv hais tias, “Kuv pom zoo. Kuv yuav thov tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv raws li nej tej lus thov saib nws teb li cas, kuv mam li qhia rau nej paub. Kuv yuav tsis zais ib los li.”
5Lawv hais rau kuv hais tias, “Thov tus TSWV ua timkhawv ncaj thiab tseeb rau peb, yog peb tsis ua raws li tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv tej lus samhwm rau peb. 6Txawm yog tej lus teb uas peb kom koj thov tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv yuav haum peb siab thiab tsis haum los peb yuav mloog nws lus. Yog hais tias peb mloog nws lus, peb yuav noj qab nyob zoo.”

Tus TSWV Teb Yelemis Tej Lus Thov

7Kaum hnub tom qab, tus TSWV hais rau kuv; 8yog li ntawd, kuv thiaj hu Yauhanas thiab cov thawj tubrog uas nrog nws nyob thiab cov pejxeem tuaj. 9Kuv hais rau lawv hais tias, “Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas nej kom kuv thov nws hais tias, 10‘Yog nej txaus siab nyob hauv tebchaws no, kuv yuav tsis rhuav nej, tiamsis yuav pab kom nej vammeej; kuv yuav cog nej kom ruaj thiab tsis dob nej povtseg. Txojkev puastsuaj uas kuv tso los raug nej, ua rau kuv tu siab kawg li. 11Nej tsis txhob ntshai tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos. Kuv yuav nrog nraim nej thiab yuav pab nej kom dim ntawm nws lub hwjchim. 12Rau qhov kuv yog tus muaj txojkev hlub, kuv yuav ua kom nws muaj lub siab hlub nej thiab tso nej rov mus tsev. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.’
13-15“Tiamsis nej cov uas tseem nyob hauv tebchaws Yudas, nej yuav tsum mloog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv lus thiab txaus siab nyob hauv lub tebchaws no. Nej tsis txhob hais tias, ‘Peb yuav mus nyob nram tebchaws Iziv kom peb tsis pom kev tsov kev rog lossis tsis hnov suab sib ntaus sib tua lossis tsis raug kev tshaib kev nqhis.’ Yog nej hais li no, tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, ‘Yog nej txiav txim siab mus nyob nram tebchaws Iziv, 16tej kev tsov kev rog uas nej ntshai yuav los raug nej, thiab kev tshaib kev nqhis uas nej txhawj yuav caum tau nej; nej yuav tuag tas rau nram tebchaws Iziv. 17Txhua tus uas txiav txim siab khiav mus rau nram tebchaws Iziv yuav tuag tas rau hniav ntaj hniav riam lossis kev tshaib kev nqhis lossis kab mob kev nkeeg. Lawv yuav tsis muaj ib tug khiav dim txojkev puastsuaj uas kuv tso los rau lawv ntawd li.’
18“Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais tias, ‘Kuv txojkev chim thiab npautaws tau phwj tuaj raug cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees li cas, ces kuv txojkev chim thiab npautaws yuav phwj los raug nej thaum nej khiav mus nyob nram tebchaws Iziv ib yam li ntawd. Nej yuav raug txob thuam thiab luag yuav tuav nej lub npe foom tsis zoo. Luag yuav ntshai thiab tsis xav pom nej, thiab nej yuav tsis tau rov los pom lub tebchaws no ntxiv li lawm.’ ”
19Kuv hais ntxiv hais tias, “Tus TSWV hais kom nej cov uas seem nyob hauv tebchaws Yudas no, tsis txhob tsiv mus rau nram tebchaws Iziv. Yog li ntawd, hnub no kuv ntuas nej 20hais tias nej tau ua yuam kev lawm. Nej kom thov tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv pab nej, thiab nej coglus hais tias nej yuav ua txhua yam raws li tus TSWV tej lus samhwm. 21Nimno kuv twb qhia txhua yam rau nej lawm, tiamsis nej tsis mloog tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv tej lus uas nws txib kuv tuaj qhia rau nej no li. 22Yog li ntawd, nej nco hais tias nej yuav raug hniav ntaj hniav riam, kev tshaib kev nqhis thiab kab mob kev nkeeg tuag tas rau hauv lub tebchaws uas nej xav mus nyob ntawd.”