15

Cov Yudas Yuav Raug Kev Puastsuaj

1Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Txawm yog Mauxes thiab Xamuyees sawv ntawm no thov kuv los kuv yuav tsis hlub cov neeg no li. Cia li ntiab lawv mus; kuv tsis xav pom lawv lawm. 2Thaum lawv nug koj hais tias, ‘Peb yuav mus qhov twg?’ Koj cia li qhia kuv tej lus rau lawv hais tias,
  ‘Cov uas yuav tuag mob tuag ntsaj
   yeej yuav tuag mob tuag ntsaj;
  cov uas yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam
  yeej yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam;
  cov uas yuav tuag rau kev tshaib kev nqhis,
  yeej yuav tuag rau kev tshaib kev nqhis;
  cov uas yuav raug luag ntes yeej yuav raug luag ntes.’
3“Kuv uas yog tus TSWV tau txiav txim siab tso plaub yam kev puastsuaj los raug lawv, lawv yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam; dev yuav muab lawv luag mus, noog yuav los noj lawv lub cev, thiab tej tsiaj qus yuav los khee noj lawv tej nqaij uas seem. 4Kuv yuav ua kom txhua haivneeg hauv ntiajteb no ntshai lawv, vim tej uas Hexekiyas tus tub Manaxes uas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas nyob hauv lub nroog Yeluxalees ua.”
  5Tus TSWV hais tias,
  “Cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees,
   leejtwg thiaj yuav hlub nej,
  thiab leejtwg thiaj yuav nrog nej tu siab?
  Leejtwg yuav tos taus nug hais tias
   nej nyob li cas lawm?
  6Tus TSWV hais tias nej tau tso kuv tseg lawm,
   nej tig nraubqaum rau kuv.
  Vim li ntawd kuv thiaj ntaus nej,
   rau qhov kuv tswj tsis tau kuv txojkev chim lawm.
  7Kuv yuav muab nej ntiab tawm ntawm txhua lub nroog
  hauv lub tebchaws no mus ib yam li
   cua ntsawj tej quavnyab.
  Kuv yuav ua rau nej cov uas yog kuv haivneeg kom puastsuaj,
  kuv tua nej tej menyuam vim nej tsis
   tso nej tej kev txhaum tseg.
  8Tej pojntsuam uas nyob hauv nej lub
   tebchaws tseem ntau tshaj tej suabzeb
   ntawm ntug hiavtxwv.
  Kuv tua nej tej tub uas tseem hluas
   thiab ua rau lawv niam quaj ntsuag.
  Kuv yuav tso kev siv kev npog thiab sub tawg sub ntsha
  los raug lawv thaum lawv nco tsis txog li.
  9Leej niam uas muaj xya tus menyuam
   tuag huv tibsi lawm,
  nws yuav cia li tsis nco qab thiab ua tsis taus pa.
  Txawm yog nruab hnub nrig los yuav
   tsaus ntuj nti rau nws;
  nws yuav poob ntsejmuag thiab mob siab kawg li.
  Kuv yuav cia nej tej yeebncuab tuaj
   tua nej cov uas tseem ua neej nyob.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Yelemis Yws Tus TSWV

10Kuv yog tus neeg uas tsis muaj kev kaj siab li! Vim li cas kuv niam thiaj yug kuv rau hauv lub ntiajteb no? Kuv thiaj tau nrog txhua tus neeg hauv lub tebchaws no sib cav sib ceg. Kuv tsis tau txais nyiaj ntawm leejtwg lossis qiv nyiaj rau leejtwg, tiamsis txhua tus foom phem rau kuv. 11Tus TSWV, yog hais tias kuv tsis ua koj tes haujlwm kawg siab kawg ntsws, yog kuv tsis tau thov koj pab kuv tej yeebncuab thaum lawv raug kev txomnyem nyuaj siab, ces cia lawv tej lus foom tsis zoo raug kuv. ( 12Tsis muaj leejtwg lov tau cov hlau xyaw tooj uas luag coj sab qaumteb tuaj.)
13Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Vim kuv haivneeg ua kev txhaum thoob tebchaws, kuv thiaj rau txim rau lawv uas yog tso yeebncuab tuaj huab lawv tej nyiaj tej kub. 14Kuv yuav cia lawv mus ua lawv cov yeebncuab qhev nyob rau hauv lub tebchaws uas lawv tsis tau paub dua li, rau qhov kuv txojkev chim zoo ib yam li lub cubtawg thiab yuav kub mus ibtxhis.”
15Kuv teb hais tias, “Tus TSWV, koj yeej paub txhua yam. Thov koj nco ntsoov kuv thiab pab kuv. Thov koj ua pauj rau cov neeg uas tsimtxom kuv. Koj tsis txhob ua siab ntev rau lawv nyob tsam lawv tuaj tua tau kuv. Thov nco ntsoov hais tias vim koj tes haujlwm, kuv thiaj raug tej kev txomnyem no. 16Tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv yog koj tug, kuv mloog tej lus uas koj hais rau kuv, koj tej lus nyob hauv kuv lub siab, ua rau kuv kaj siab thiab zoo siab kawg. 17Kuv tsis muaj sijhawm mus nrog luag ua kev lomzem thiab tso dag tso luag li. Kuv mloog koj lus, kuv thiaj mus nyob ib leeg ua rau kuv chim siab heev. 18Vim li cas kuv thiaj muaj tej kev nyuaj siab no? Vim li cas kuv tej qhov txhab pheej huam loj zuj zus? Vim li cas thiaj kho tsis zoo li? Puas yog koj xav ua kom kuv zoo li lub hav qhuav uas tsis muaj dej lub caij ntuj qhua?”
19Tus TSWV teb kuv hais tias, “Yog koj rov los cuag kuv, kuv yuav pub koj ua kuv tus tubtxib dua. Yog koj hais lus tseeb tsis hais lus dag, koj yuav rov tau ua kuv tus cevlus dua. Tej neeg yuav rov tuaj cuag koj, tsis tas koj yuav mus cuag lawv. 20Kuv yuav ua kom koj tawv ib yam li tus ntsayeej tooj thaiv haivneeg no; txawm yog lawv tawmtsam koj los lawv yuav kov tsis yeej. Kuv yuav nrog nraim koj thiab tsomkwm koj kom koj tau nyob kaj siab lug. 21Kuv yuav cawm koj kom dim ntawm cov neeg siab phem thiab limhiam lub hwjchim. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”