40

Yelemis Nrog Nkedaliyas Nyob

1Tus TSWV hais rau kuv tom qab Nenpuxaladas uas yog tus thawj tubrog tso kuv tawm hauv Lamas. Luag muab saw hlau khi kuv coj nrog cov neeg hauv lub nroog Yeluxalees thiab cov Yudas uas raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos.
2Tus thawj tubrog coj kuv mus rau ibcag thiab hais rau kuv hais tias, “Tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv ua rau lub tebchaws no puastsuaj tas, 3nimno nws ua raws li nws tau hais tseg lawm. Tej no tshwmsim twb yog vim koj cov neeg ua txhaum rau tus TSWV thiab tsis mloog nws lus. 4Nimno kuv yuav daws txoj saw hlau uas khi koj ob txhais tes thiab tso koj. Yog koj xav nrog kuv mus rau tebchaws Npanpiloos los tau, kuv yuav saib xyuas koj. Tiamsis yog koj tsis xav nrog kuv mus los tau. Muab lub tebchaws no rau koj xaiv, koj yuav mus nyob qhov twg los tau raws li koj nyiam.”
5Thaum kuv tseem tsis tau teb, Nenpuxaladas hais rau kuv hais tias, “Koj cia li mus nrog Ahikas tus tub Nkedaliyas uas yog Safas tus xeebntxwv nyob; tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos tsa nws ua tswvxeev saib tej nroog hauv tebchaws Yudas. Koj cia li mus nrog nws thiab cov pejxeem nyob, lossis koj xav mus nyob qhov twg los nyob ntawm koj siab nyiam.” Nws muab ib qho khoom thiab zaub mov noj rau kuv thiab tso kuv rov los lawm. 6Kuv thiaj mus nrog Nkedaliyas thiab cov pejxeem uas seem nyob hauv lub nroog Mixepas hauv lub tebchaws.

Nkedaliyas ua Tswvxeev Kav Cov Yudas

(2 Vajntxwv 25.22-24)

7Cov Yudas cov nomtswv thiab cov tubrog qee leej uas tsis kam mus thawj cov Npanpiloos hnov hais tias tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos tsa Nkedaliyas uas yog Ahikas tus tub ua tswvxeev kav lub tebchaws thiab kav cov neeg txomnyem uas tsis raug ntes coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos, lawv thiaj tsis kam zwm rau cov neeg Npanpiloos. 8Yog li ntawd, Nethaniyas tus tub Yisamayees, Kaleyas tus tub Yauhanas, Tahumes tus tub Xelayas, Efayis cov tub uas nyob hauv lub nroog Netaufas thiab Yexaniyas uas nyob hauv Ma-akas nrog lawv cov neeg mus cuag Nkedaliyas hauv lub nroog Mixepas. 9Nkedaliyas hais rau lawv hais tias, “Nej cia li los thawj cov Npanpiloos tsis txhob ntshai. Nej cia li nyob hauv lub tebchaws no thiab zwm rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos, nej thiaj yuav tau nyob kaj siab lug. 10Kuv yuav nyob hauv Mixepas no thiab thaum cov Npanpiloos tuaj, kuv yuav ua tus sawvcev nej sawvdaws. Tiamsis nej cia li rov mus nyob hauv nej tej zos, sau tej cawv txiv hmab, tej txiv hmab txiv ntoo, thiab roj txiv ntoo los cia rau hauv txhab thiab ntim rau hauv hub.” 11Thaum cov Yudas uas nyob hauv tebchaws Mau-am, Amoos, Edoos thiab cov uas nyob lwm tebchaws hnov hais tias tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos tso cai rau cov Yudas ibtxhia nyob hauv tebchaws Yudas, thiab nws tsa Nkedaliyas ua tus tswvxeev kav lawv. 12Yog li ntawd, lawv thiaj rov hauv tej tebchaws uas lawv raug ntiab mus nyob rov los rau hauv tebchaws Yudas. Lawv mus cuag Nkedaliyas hauv Mixepas, lawv sau tau cawv txiv hmab thiab txiv hmab txiv ntoo ntau kawg li.

Nkedaliyas Raug Tua Tuag

(2 Vajntxwv 25.25-26)

13Tom qab ntawd Yauhanas thiab cov thawj tubrog uas tsis kam mus thawj cov Npanpiloos tuaj cuag Nkedaliyas hauv Mixepas, 14lawv hais rau nws hais tias, “Koj puas paub hais tias Vajntxwv Npa-alis uas kav tebchaws Amoos txib Yisamayees tuaj tua koj?” Tiamsis Nkedaliyas tsis ntseeg tej lus uas lawv hais. 15Yauhanas mus hais twjywm tau Nkedaliyas hais tias, “Thov cia kuv mus muab Yisamayees tua povtseg tsis pub kom leejtwg paub. Vim li cas yuav cia nws tuaj tua koj? Yog ua li ntawd, yuav ua rau cov Yudas uas los nrog koj nyob tawg mus nyob ua sab ua sua thiab yuav ua rau cov neeg uas seem nyob hauv tebchaws Yudas raug kev puastsuaj.”
16Tiamsis Nkedaliyas teb hais tias, “Koj tsis txhob ua li ntawd! Tej uas koj hais txog Yisamayees ntawd tsis muaj tseeb!”