10

Vajtswv thiab Mlom

1Cov Yixalayees, nej cia li mloog tej lus uas tus TSWV hais rau nej. 2Nws hais tias,
 “Nej tsis txhob ua kev phem kev qias
   ib yam li lwm haivneeg ua;
  tsis txhob cia tej xwm uas tshwmsim
   saum nruab ntug ua rau nej xav tsis thoob,
  txawm yog lwm haivneeg ntshai tej ntawd los xij.
  3Cov neeg ntawd tej kev ntseeg tsis
   muaj qabhau dabtsi;
  lawv mus txiav ntoo hauv havzoov
   los rau cov kws txua ntoo muab cuabyeej txua
  4thiab muab nyiaj muab kub vuam rau;
   lawv muab ntsia hlau ntsia kom tsis txob vau.
  5Tej mlom ntawd zoo ib yam li tej mojzeej
  uas luag muab dai rau tom tej teb
   dib thiab tej mlom ntawd tsis txawj hais lus;
  luag yuav tsum nqa tej mlom ntawd,
   rau qhov tej mlom ntawd tsis txawj mus kev.
  Nej tsis txhob ntshai tej mlom ntawd,
   rau qhov mlom ua tsis tau phem rau nej thiab pab tsis tau nej.”

  6Tus TSWV, tsis muaj leejtwg yuav
   zoo npaum li koj;
  koj yog tus muaj zog loj zog nchav,
   koj lub koob lub npe nrov ncha moo lug
   thiab muaj hwjchim heev.
  7Tus vajntxwv uas kav txhua haivneeg,
   leejtwg thiaj tsis kam hwm koj?
  Koj yog tus uas tsimnyog peb hwm.
  Txhua haivneeg tej neeg txawj ntse
   lossis lawv tej vajntxwv tsis muaj ib tug zoo npaum li koj.
  8Lawv cov ntawd puavleej ruam thiab
   tsis thoob tsib.
  Tej mlom ntawd yog ntoo xwb, qhia
   tsis tau dabtsi rau nej.
  9Lawv muab tej nyiaj uas coj tim tebchaws Xapees tuaj
  thiab cov kub uas coj hauv tebchaws
   Ufas los vuam tej mlom ntawd;
  tej mlom ntawd puavleej yog cov neeg uas nchuav nyiaj
  nchuav kub thiab txawj txua ntoo txua xwb;
  lawv muab tej ris tsho ntaub xiav
   thiab ntaub tsamxem rau tej mlom ntawd hnav;
  tej ntaub ntawd yog cov neeg uas
   txawj ntos ntaub ntos xwb.
  10Tiamsis tus TSWV, koj yog tus Vajtswv tseeb,
   koj yog tus Vajtswv uas muaj sia nyob,
  thiab yog tus vajntxwv uas nyob mus ibtxhis.
  Thaum koj chim lub ntiajteb ua zog koog;
   txhua haivneeg tiv tsis taus koj txojkev chim.

 (
11Nej yuav tsum qhia rau lawv hais tias tej mlom ntawd tsis yog cov uas tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj, tej mlom ntawd yuav puastsuaj tas; thiab yuav tsis muaj nyob hauv lub ntiajteb no lawm.)

Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv

  12Tus TSWV tsim lub ntiajteb los
   ntawm nws lub hwjchim;
  nws tsim lub qab ntuj los ntawm nws lub tswvyim,
  thiab nthuav lub ntuj los ntawm nws
   txojkev txawj ntse.
  13Thaum tus TSWV hais rau tej dej saum nruab ntug,
  ces tej dej ntawd txawm nrov nroo ntws;
  nws ua kom muaj huab tsaus nti tim qab ntug los.
  Nws ua kom muaj xoblaim rau thaum nag los,
   thiab tso cua hauv nws lub txhab tuaj ntsawj.
  14Neeg txhua tus puavleej ruam thiab
   tsis muaj kev txawj ntse;
  cov neeg nchuav mlom yuav raug txajmuag,
  rau qhov tej mlom uas lawv nchuav
   tsis ciaj sia thiab cuav xwb.
  15Tej mlom ntawd tsis muaj nqis thiab
   tsimnyog raug thuam;
  thaum tus TSWV txiav txim rau lawv,
   lawv yuav puastsuaj tas.
  16Yakhauj tus Vajtswv tsis zoo li tej mlom ntawd;
  nws yog tus uas tsim ib puas tsav yam
  thiab nws yog tus xaiv cov
   Yixalayees ua nws haivneeg.
  Nws lub npe hu ua tus TSWV uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus.

Cov Yudas Raug Ntiab Tawm

17Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees, luag tuaj vij nej lawm! Nej cia li sawb sim nej tej khoom. 18Tus TSWV yuav ntiab nej tawm hauv lub tebchaws no mus; nws yuav tso kev txomnyem los rau nej mus txog hnub uas nej puastsuaj tas tsis tshuav ib tug seem li. Tus TSWV hais li ntawd.
  19Cov neeg uas nyob hauv lub nroog
   Yeluxalees quaj hais tias,
  “Peb raug mob sab kawg li! Peb tej
   qhov txhab yuav kho tsis zoo li.
  Peb xav hais tias peb yuav tiv tau tej no.
  20Peb tej tsevntaub puastsuaj tas;
   tej hlua uas rub los po thiab tu tas.
  Peb tej menyuam ploj tas tsis tshuav
   ib tug nrog peb nyob pab peb tsa tsevntaub;
  thiab tsis tshuav ib tug pab peb dai
   tej ntaub thaiv qhovrai lawm.”
  21Kuv teb hais tias, “Peb cov thawjcoj ruam kawg li,
  lawv tsis thov tus TSWV ua tus coj kev.
  Twb yog vim li no lawv thiaj ua tsis tau ib yam dabtsi li,
  thiab peb cov neeg thiaj khiav mus
   nyob ua sab ua sua tas lawm.
  22Nej cia li mloog! Muaj ib tsab xov tuaj!
  Yog lub suab ua tsov ua rog uas nrov
   doog diaj sab qaumteb tuaj;
  lawv yuav tuaj ua kom cov Yudas tej
   nroog ua suabpuam tas ua chaw rau tej hma nyob.”

  23Tus TSWV, kuv paub hais tias tsis
   muaj leejtwg uas nws rov ua tus tswv kav nws;
  thiab tsis muaj leejtwg nws rov tswj nws lub neej.
  24Tus TSWV, thov koj ntuas koj haivneeg,
   tiamsis thaum koj chim,
  thov koj tsis txhob ua nruj ua tsiv lossis rau txim hnyav
   rau peb nyob tsam peb tuag lawm.
  25Thov tshem koj txojkev chim mus rau txhua haivneeg
  uas tsis pehawm koj thiab mus rau cov neeg
   uas tso koj tseg lawm.
  Lawv tua koj haivneeg; lawv tau ua rau peb puastsuaj tas,
  thiab ua rau peb lub tebchaws
   puastsuaj huv tibsi lawm.