2

Vajtswv Tsomkwm Cov Yixalayees

1Tus TSWV kom kuv 2coj cov lus no mus hais rau lub nroog Yeluxalees hais tias,
  “Kuv nco ntsoov thaum koj tseem hluas,
   koj muab siab npuab kuv,
  thaum uas wb nyuam qhuav sib yuav koj hlub kuv heev;
  koj raws kuv qab los hla tiaj suabpuam thiab los hla
  lub tebchaws uas tsis muaj leejtwg cog qoobloo li.
  3Yixalayees, koj yog kuv tug xwb;
   koj yog kuv thawj cov qoobloo.
  Kuv tso kev puastsuaj thiab kev
   txomnyem los raug cov neeg uas ua phem rau koj;
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Yixalayees Cov Yawgkoob Tej Kev Txhaum

4Tus TSWV hais tias, cov Yixalayees txhua xeem uas yog Yakhauj cov xeebntxwv, nej cia li mloog kuv tej lus. 5Tus TSWV hais tias:
  “Nej cov yawgkoob pom kuv ua txhaum dabtsi,
  lawv thiaj li khiav ntawm kuv mus lawm?
  Lawv mus pe tej mlom uas tsis muaj qabhau,
   thiaj ua rau lawv tsis tseemceeb lawm.
  6Kuv cawm lawv dim nram tebchaws Iziv los;
  Kuv coj lawv hla tiaj suabpuam uas yog tiaj suabzeb,
  muaj qhovntuj thiab yog lub tebchaws
   qhuav nkig nkuav, tuag tshiab tuag nqhis,
  tsis muaj neeg nyob thiab tsis muaj
   neeg hla lub tebchaws ntawd li.
  Txawm li ntawd los lawv tsis muab siab npuab kuv li.
  7Kuv coj lawv los nyob hauv lub tebchaws
   uas av rog thiab zoo qoob,
  kom lawv thiaj tau noj tej txiv hmab
   txiv ntoo thiab txhua yam uas zoo.
  Tiamsis lawv los ua rau kuv lub tebchaws liamsim tas;
  lawv ua rau lub tebchaws uas kuv
   muab rau lawv tsis huv lawm.
  8Cov povthawj los tsis quavntsej nug txog kuv hais tias,
  ‘Tus TSWV nyob qhov twg lawm?’
  Kuv cov povthawj tsis lees paub kuv
   lawm.
  Cov nomtswv ntxeev siab rau kuv,
  kuv cov cevlus tuav Npa-as npe cevlus rau sawvdaws;
  thiab lawv mus pe tej mlom uas tsis muaj nqis.

Tus TSWV Kom Nws Haivneeg

  9“Yog li ntawd, kuv uas yog tus TSWV
   thiaj nrog kuv haivneeg ua plaub,
   kuv yuav nkaug lawv cov xeebntxwv.
  10Nej cia li mus kom txog tim koog povtxwv Xaipas
   uas nyob sab hnubpoob,
  thiab cia li txib neeg mus rau tim lub
   tebchaws Kedas uas nyob sab hnubtuaj.
  Nej yuav pom hais tias yeej tsis tau
   muaj tej xwm li no ib zaug li.
  11Tsis muaj ib haivneeg twg nyob hauv
   ntiajteb no tso lawv tej vajtswv tseg,
  txawm yog tej ntawd tsis yog vajtswv tiag
   los lawv yeej tsis tso tseg li.
  Kuv yog tus Vajtswv uas ua rau kuv
   haivneeg tau ntsejmuag,
  tiamsis lawv tso kuv tseg mus pe tej
   vajtswv uas pab tsis tau lawv.
  12Yog li ntawd, kuv thiaj hais kom lub ntuj qeeg ua zog koog,
  ua rau txaus ntshai thiab xav tsis thoob,
  13rau qhov kuv haivneeg tau ua ob yam kev txhaum:
  lawv tso kuv uas yog lub qhovdej txhawv tseg,
  thiab lawv mus khawb dua ib co qhovdej,
   tiamsis tej qhovdej ntawd tawg pleb dej xau tas lawm.

Cov Yixalayees Tsis Mloog Lus

  14“Yixalayees tsis yog tus ua luag qhev;
  nws tsis yog tus uas yug los ua luag qhev,
   vim li cas nws cov yeebncuab pheej soj nraim nws qab?
  15Tej yeebncuab nyooj laws rau nws ib
   yam li tsov ntxhuav nyooj;
  lawv ua rau nws lub tebchaws ciaj quavpoj
  thiab nws tej nroog puastsuaj tas
   nphob xuav cia tsis muaj neeg nyob.
  16Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Meefis
  thiab Tafahes tuaj muab nws plaubhau chais do dus.
  17Yixalayees, koj lob tej xwm no rov los raug koj!
  Kuv yog tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv,
   kuv coj koj kev los, tiamsis koj tso kuv tseg lawm.
  18Koj pheej yuav mus haus dej hauv tus dej Niles
   uas nyob nram tebchaws Iziv ua dabtsi?
  Koj xav hais tias koj ua li ntawd
   yuav muaj nqis rau koj no los?
  Koj pheej yuav mus haus dej hauv tus dej Efalates
   uas nyob hauv tebchaws Axilias ua dabtsi?
  19Koj tej kev phem kev qias yuav ua
   rau koj raug kev puastsuaj,
  thiab qhov uas koj tso kuv tseg yuav
   ua siv ua npog los raug koj.
  Thaum koj raug kev txomnyem, koj
   yuav paub hais tias,
  qhov uas koj tso tus TSWV uas yog
   koj tus Vajtswv tseg txhaum loj kawg li.
  Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam
   thiab muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li ntawd.”

Yixalayees Tsis Xav Pehawm Tus TSWV

  20Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam
   hais tias,
  “Yixalayees, koj tsis cia kuv ua tus
   kav koj los ntev lawm;
  koj tsis mloog kuv lus thiab tsis xav
   pehawm kuv.
  Tiamsis koj mus ua niamntiav rau ntawm tej chaw pe mlom,
  saum tej roob siab thiab hauv tej qab
   ntoo.
  21Kuv muab koj cog ib yam li cog lub
   noob txiv hmab uas zoo.
  Tiamsis vim li cas koj txia ua tsob
   txiv hmab qus uas tsis muaj nqis lawm?
  22Txawm yog koj muab tej tshuaj uas muaj zog npaum li cas
  los ntxuav los kuv tseem pom koj qhov ceb
   rau qhov koj lub txim lo rawv koj.
  23Koj yuav ua li cas hais tau hais tias,
  koj tsis tau ua rau koj lub cev tsis huv,
   thiab tsis tau pe tus mlom Npa-as li?
  Koj sim xav saib koj tau ua txhaum
   npaum li cas nram kwjha lawm;
  koj cia li lees paub tej kev txhaum uas koj ua.
  Koj zoo ib yam li tus maum ntxhuav
   qus uas nyob tsis tsheej chaw,
  24thiab dhia ras rhi rau tom tiaj
   suabpuam.
  Thaum txog caij tshov lawm, leejtwg
   yuav muaj cuabkav tswj tau nws?
  Thaum ntawd tus txiv ntxhuav yuav
   tshov tau nws yoojyim heev.
  Tus maum ntxhuav yeej ibtxwm ua li
   ntawd thaum lub caij tshov.
  25Yixalayees, koj tsis txhob khiav ua
   rau kotaw hle tawv tas,
  thiab ua qa qhuav qhawv mus nrhiav luag tej vajtswv.
  Tiamsis koj tseem hais tias, ‘Tsis tau!
   Kuv tsis rov qab los lawm.
  Kuv yeej nyiam lwm haivneeg tej
   vajtswv kuv yuav tsis tso tseg li.’ ”

Cov Yixalayees Tsimnyog Raug Txim

26Tus TSWV hais tias, “Tus tubsab uas luag ntes tau, nws poob ntsejmuag li cas; nej cov Yixalayees, tsis hais cov vajntxwv, cov nomtswv, cov povthawj thiab cov cevlus yuav poob ntsejmuag ib yam nkaus li ntawd. 27Nej cov uas hais tias tsob ntoo yog nej txiv thiab lub pobzeb yog nej niam, nej txhua tus yuav poob ntsejmuag heev. Yeej yuav muaj tej xwm no los raug nej, rau qhov nej tso kuv tseg thiab tsis rov los cuag kuv lawm, tiamsis thaum nej raug kev txomnyem nej tseem tsa ncauj thov kuv pab thiab.
28“Tej vajtswv uas nej puab rau nej pe nyob qhov twg? Yog tej ntawd cawm tau nej, ces thaum nej raug kev txomnyem, cia li hu tej ntawd los pab nej! Cov Yudas, nej muaj ntau tus vajtswv npaum li nej tej nroog. 29Nej yws kuv ua dabtsi? Vim li cas nej ntxeev siab rau kuv? 30Kuv rau txim rau nej los nej tsis zeem; nej tsis cia kuv qhuab ntuas nej. Nej muab nej cov cev lus tua povtseg; nej tsiv ib yam li tus tsov ntxhuav ntag. 31Cov Yixalayees, nej cia li tig pobntseg mloog kuv tej lus. Kuv zoo ib yam li lub tiaj suabpuam thiab lub tebchaws uas ua siv ua npog rau nej los? Vim li cas nej hais tias nej yuav ua raws li nej siab nyiam xwb, nej tsis xav rov los cuag kuv lawm? 32Tus hluas nkauj yeej nco ntsoov nws cev zam, lossis tus nkauj nyab yeej nco ntsoov nws cev tsoos uas hnav txis tshoob. Tiamsis kuv haivneeg tsis nco qab kuv los ntev suav tsis txheeb lawm. 33Nej txawj ntxias kom luag lwm tus nyiam nej. Txawm yog tej pojniam uas ua phem tshaj los tseem tuaj kawm ntawm nej. 34Nej tej ris tsho tsuas cov neeg txomnyem thiab cov neeg uas tsis muaj txim tej ntshav xwb, tsis yog tsuas tubsab tej ntshav li.
 “Twb muaj tej no los
35nej tseem hais tias, ‘Peb tsis muaj txim, tus TSWV yeej tsis chim rau peb.’ Tiamsis kuv uas yog tus TSWV yuav rau txim rau nej vim nej hais tias nej tsis tau ua txhaum. 36Vim li cas nej yuav hloov siab mus pe luag lwm haivneeg tej vajtswv sai ua luaj? Cov Iziv yuav ua rau nej tu siab nrho ib yam li cov Axilias tau ua rau nej lawm. 37Nej yuav tso cov Iziv tseg; nej yuav txajmuag tsis muaj cuabkav tsa qhovmuag saib leejtwg. Kuv yog tus TSWV, kuv tsis lees paub tej neeg uas nej cia siab rau; lawv yuav pab tsis tau nej li.”