51

Txiav Txim Ntxiv rau Cov Npanpiloos

1Tus TSWV hais tias, “Kuv tabtom tso cua ntsawj kev puastsuaj tuaj tawmtsam Npanpiloos thiab nws cov pejxeem. 2Kuv yuav tso lwm haivneeg tuaj rhuav Npanpiloos ib yam li cua ntsawj tej quavnyab. Hnub uas kev puastsuaj los txog, lawv yuav tuaj txhua phab tuaj tua Npanpiloos kom lub tebchaws nyob qhuav nquas cia. 3Tsis txhob pub nws cov tubrog tau sijhawm tua lawv tej hneevnti lossis hnav lawv tej ris tsho ua rog li. Tsis txhob tseg tej tub hluas li. Tua cov tubrog kom tuag tas! 4Lawv yuav raug mob thiab tuag rau ntawm tej kev hauv lawv tej nroog. 5Kuv yog tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus; txawm yog cov Yixalayees thiab cov Yudas tau ua txhaum tawmtsam kuv uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv los kuv tsis tso lawv tseg. 6Nej cia li khiav tawm hauv Npanpiloos mus! Khiav tiag kom nej dim! Tsis txhob this cov Npanpiloos lub txim tuag. Nimno kuv tabtom ua pauj thiab rau txim rau cov Npanpiloos raws li lawv tsimnyog raug. 7Npanpiloos zoo ib yam li lub khob kub hauv kuv txhais tes uas muab rau neeg ntiajteb haus kom qaug. Txhua haivneeg uas haus cov cawv hauv lub khob ntawd ua rau lawv tsis meejpem lawm. 8Tos nco xwb Npanpiloos cia li ntog thiab puastsuaj lawm! Cia li quaj ntsuag rau Npanpiloos! Cia li muab tshuaj qhwv nws tej qhov txhab tej zaum nyaj nws yuav zoo. 9Tej neeg txawv tebchaws uas nyob ntawd hais tias, ‘Peb pab Npanpiloos, tiamsis pab tsis tau. Peb cia li rov qab mus tsev. Vajtswv rau txim hnyav heev rau Npanpiloos nws thiaj puastsuaj lawm.’ ”
10Tus TSWV hais tias, “Kuv haivneeg, nej cia li qw hais tias, ‘Peb cov uas nyob ntawm nws sab xis, cia li mus piav tej uas tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv tau ua lawm rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees paub.’ ”
11Tus TSWV twb tshoov cov vajntxwv uas kav tebchaws Medias siab kom tuaj rhuav tebchaws Npanpiloos raws li nws npaj siab lawm. Rau qhov lawv tau tuaj rhuav tus TSWV lub Tuamtsev, nws thiaj ua pauj rau lawv.
 Cov thawj tubrog samhwm hais tias, “Nej cia li hov nej tej xubvos! Cia li nqa nej tej thaiv hniav ntaj!
12Cia li kwv chij coj tubrog mus tsoo lub nroog Npanpiloos tej ntsayeej. Cia li tso tubrog mus zov tej chaw fajxwm khov kho! Tso tubrog mus zov kev tos kom zoo!”
 Tus TSWV tau ua rau cov Npanpiloos raws li nws tau hais tseg lawm.
13Muaj ntau tus dej thiab ntau lub qhov nyiaj qhov kub nyob hauv lub tebchaws ntawd, tiamsis nws lub sijhawm tas thiab nws txojsia tu lawm. 14Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus coglus hais tias, nws yuav coj neeg coob heev ib yam li cov kooj txomfav tuaj tawmtsam lub nroog Npanpiloos, lawv yuav qw zoo siab rau qhov lawv yeej lawm.

Zaj Nkauj Qhuas Vajtswv

  15Tus TSWV tsim lub ntiajteb los
   ntawm nws lub hwjchim;
  nws tsim lub qab ntuj los ntawm nws lub tswvyim;
  thiab nthuav lub ntuj los ntawm nws
   txojkev txawj ntse.
  16Thaum tus TSWV hais rau tej dej saum nruab ntug,
   ces tej dej txawm nrov nroo ntws;
  nws ua kom muaj huab tsaus nti tim qab ntug los.
  Nws ua kom muaj xob laim thaum los nag,
  thiab tso cua hauv nws lub txhab tuaj ntsawj.
  17Neeg txhua tus puavleej ruam thiab
   tsis muaj kev txawj ntse;
  cov neeg nchuav mlom yuav raug txajmuag;
  rau qhov tej mlom uas lawv nchuav
   tsis muaj sia thiab cuav xwb.
  18Tej mlom ntawd tsis muaj qabhau
   thiab tsimnyog raug thuam;
  thaum tus TSWV los txiav txim rau lawv,
   lawv yuav puastsuaj tas.
  19Yakhauj tus Vajtswv tsis zoo li tej
   mlom ntawd;
  nws yog tus uas tsim ib puas tsav yam,
  thiab nws xaiv cov Yixalayees los ua nws haivneeg.
  Nws lub npe hu ua tus TSWV uas
   muaj hwjchim loj kawg nkaus.

Tus TSWV Rab Rauj

  20Tus TSWV hais tias,
  “Npanpiloos, koj yog kuv rab rauj
   uas yog kuv tej cuabyeej ua rog.
  Kuv siv koj tsoo ntau haivneeg thiab ntau lub tebchaws,
  21tsoo cov tubrog caij nees thiab tej nees,
  tsoo cov tsav tsheb nees thiab tej tsheb nees,
  22tua cov txivneej thiab cov pojniam,
   tua cov laus thiab cov hluas,
  tua tej menyuam tub thiab tej menyuam ntxhais,
  23tua cov neeg yug yaj thiab lawv tej yaj,
  tua tej tub qoob tub loo thiab lawv tej nees laij teb,
  tua tej tswvxeev thiab tej nomtswv huv tibsi povtseg.”

Npanpiloos Puastsuaj

24Tus TSWV hais tias, “Nej yuav pom kuv ua pauj rau Npanpiloos thiab nws cov pejxeem uas tau ua phem ua qias rau lub nroog Yeluxalees. 25Npanpiloos, koj zoo ib yam li lub hauv roob uas ua rau lub ntiajteb puastsuaj, tiamsis kuv uas yog tus TSWV, kuv yog koj tus yeebncuab. Kuv yuav chua koj rau hauv av thiab cia koj da qhov tshauv. 26Tej pobzeb uas tawm ntawm koj los tsis muaj ib lub zoo coj mus ua tsev li, koj yuav ua suabpuam mus ibtxhis. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.
27“Cia li kwv chij txhij tubrog thiab tshuab raj tshuab xyu kom txhua haivneeg npaj mus ua rog tawmtsam Npanpiloos! Hais kom lub tebchaws Alalaj, Minis thiab Akenas cov tubrog coj ib cov nees coob ib yam li cov kooj txomfav mus tua Npanpiloos thiab tsa ib tug ua tus thawj coj mus tua rog. 28Kom txhua haivneeg npaj mus ua rog rau Npanpiloos. Cia li hais kom Medias cov vajntxwv, lawv cov thawjcoj, cov nomtswv thiab cov tubrog uas nyob hauv tej tebchaws uas lawv kav tuaj. 29Lub ntiajteb qeeg ua zog koog, rau qhov tus TSWV ua rau Npanpiloos puastsuaj ua suabpuam tas tsis muaj neeg nyob raws li nws tau npaj tseg lawm. 30Npanpiloos tej tubrog tseg tsis sib tua lawm, lawv nyob twjywm hauv tej yeej, rau qhov lawv zog ntaug tas zoo li tej pojniam xwb. Tej roojvag nroog pob puas tas, thiab lawv tej vajtse los kub hnyiab tas huv tibsi lawm. 31Cov neeg mus tshabxo rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos ib tug tas ib tug tuaj hais tias nws lub nroog twb puastsuaj tas lawm. 32Yeebncuab twb tuaj txeeb tau tus dej uas ntws phua hauv lub nroog thiab twb hlawv tej chaw fajxwm kub hnyiab tas lawm. Cov tubrog Npanpiloos ntshai tshee hnyo ua ibce tuag tas. 33Tsis ntev yeebncuab twb yuav muab lawv hlais thiab tsuj ib yam li luag tsuj nplej hauv lub tshav ntaus nplej. Kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li ntawd.”
  34Tus vajntxwv uas kav cov Npanpiloos muab
   lub nroog Yeluxalees noj lawm.
  Nws ua rau lub nroog nyob khoob
   lug cia ib yam li lub hub;
  zoo ib yam li tus zaj nqos lub nroog Yeluxalees.
  Nws coj txhua yam uas nws xav tau mus tas
   thiab tseg tej uas nws tis xav yuav xwb.
  35Cov neeg uas nyob hauv Xi-oos cia li hais tias,
  “Cia Npanpiloos ris lub txim uas nws
   ua nruj ua tsiv rau peb!”
  Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees cia li hais tias,
  “Cia Npanpiloos ris lub txim uas nws
   ua rau peb raug kev txomnyem!”

Tus TSWV Yuav Pab Cov Yixalayees

36Yog li ntawd, tus TSWV hais rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees hais tias, “Kuv yuav pab txheem nej rooj plaub, thiab kuv yuav ua pauj nej cov yeebncuab raws li tej uas lawv tau ua rau nej lawm. Kuv yuav ua kom Npanpiloos tej qhovdej thiab tej dej cag qhuav. 37Kom lub tebchaws puastsuaj ua chaw rau tej tsiaj qus los nyob. Tej neeg dua kev yuav txob thuam thiab ntshai, tsis muaj leejtwg mus nyob hauv. 38Cov Npanpiloos yuav nyooj ib yam li tsov ntxhuav thiab yuav quaj ib yam li tej menyuam tsov ntxhuav. 39Puas yog lawv ua neeg siab hlob? Kuv yuav npaj ib rooj noj haus rau lawv, kom lawv noj tsau haus qaug thiab zoo siab. Lawv yuav mus pw thiab tsis sawv li lawm. 40Kuv yuav coj lawv mus tua ib yam li luag tua tej menyuam yaj, tej tshis thiab tej laug yaj. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Tej Xwm uas Raug Npanpiloos

41Tus TSWV hais txog Npanpiloos li no: “Lub nroog uas neeg ntiajteb qhuas luag twb txeeb tau lawm! Npanpiloos raug puastsuaj ua rau neeg ntiajteb ntshai kawg li! 42Dej hiavtxwv ntas nphau nphwv thiab nrov nroo ntws tuaj nyab Npanpiloos. 43Tej nroog hauv Npanpiloos yuav ua suabpuam tsis muaj dej, neeg yuav ntshai tsis mus qhov ntawd lossis tsis muaj neeg mus nyob hauv. 44Kuv yuav rau txim rau Npeles uas yog Npanpiloos tus vajtswv kom nws tsis txhob mus nyiag luag tug; tej neeg ntiajteb yuav tsis hawm nws ntxiv lawm.
 “Npanpiloos tej ntsayeej twb pob puas tas lawm.
45Cov Yixalayees, nej cia li khiav tawm hauv Npanpiloos mus! Cia li khiav kom nej dim ntawm kuv txojkev chim. 46Tsis txhob ntshai lossis qaug zog rau tej xwm tsis zoo uas nej hnov. Tej xwm tsis zoo ntawd ib xyoos luag hais txawv lawm ib yam, yog hais txog tej xwm ua nruj ua tsiv hauv lub tebchaws uas ib tug vajntxwv sawv tawmtsam ib tug. 47Twb yuav txog lub sijhawm uas kuv rau txim rau Npanpiloos tej mlom; thoob plaws nws lub tebchaws yuav poob ntsejmuag, thiab nws tej pejxeem yuav raug luag tua tuag tas. 48Thaum cov neeg uas nyob sab qaumteb tuaj rhuav Npanpiloos puastsuaj lawm, txhua tsav yam uas nyob hauv lub ntiajteb thiab saum nruab ntug yuav qw zoo siab heev. 49Vim Npanpiloos tau ua rau tej neeg uas nyob thoob ntiajteb raug kev ploj kev tuag thiab ua rau cov Yixalayees coob leej raug kev ploj kev tuag, nimno Npanpiloos thiaj yuav poob rau luag tes. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Vajtswv Hais Rau Cov Yixalayees uas Nyob Hauv Npanpiloos

50Tus TSWV hais rau nws haivneeg uas nyob hauv Npanpiloos hais tias, “Nej twb dim kev tuag lawm! Nimno nej cia li tawm mus! Tsis txhob tos li! Txawm yog nej mus nyob deb nej lub tebchaws los nej yuav tsum nco ntsoov kuv uas yog nej tus TSWV thiab xav ntsoov txog lub nroog Yeluxalees. 51Nej hais tias, ‘Peb raug luag rhuav ntsejmuag ua rau peb txajmuag kawg. Peb tas kev cia siab, rau qhov cov neeg txawv tebchaws tuaj txeeb tau lub Tuamtsev uas yog qhov chaw Dawbhuv lawm.’ 52Yog li ntawd, kuv qhia rau nej hais tias twb yuav txog lub sijhawm uas kuv rau txim rau Npanpiloos tej mlom, thiab cov neeg uas raug mob thoob tebchaws yuav ntsaj zom zaws. 53Txawm yog Npanpiloos yuav nce mus txog saum nruab ntug thiab ua chaw fajxwm ruaj khov rau saud los kuv yuav tso neeg mus rhuav kom puastsuaj tas. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Npanpiloos Raug Kev Puastsuaj Dua

  54Tus TSWV hais tias,
  “Nej cia li mloog tej suab quaj hauv
   Npanpiloos,
  tej suab quaj suab nyiav hauv lub
   tebchaws uas raug puastsuaj.
  55Kuv tabtom rhuav Npanpiloos kom
   nws lub suab ntsiag.
  Tej tubrog tuaj nrov nroo ntws ib
   yam li dej hiavtxwv ntas,
  thiab qw ntshoo nrooj tuaj tawmtsam nws.
  56Lawv tuaj rhuav Npanpiloos kom puastsuaj;
  Npanpiloos tej tubrog twb raug luag ntes,
  thiab lawv tej hneevnti lov tas lawm.
  Kuv yog tus TSWV uas rau txim rau txojkev phem kev qias,
  thiab kuv yuav rau txim rau
   Npanpiloos kom tsimnyog nws tej kev txhaum.
  57Kuv yuav muab cawv rau nws cov nomtswv,
   tej tub txawg tub ntse,
  tej thawjcoj thiab tej tubrog haus kom qaug.
  Lawv yuav mus pw thiab tsis sawv li lawm.
  Kuv yog tus Vajntxwv uas hais li ntawd;
  Kuv yog tus TSWV uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus.
  58Npanpiloos tus ntsayeej uas ruaj
   khov yuav pob puas tas rau hauv av,
  thiab nws tej roojvag tsomfaj raug hlawv kub hnyiab tas.
  Tes haujlwm uas txhua haivneeg ua tsis muaj qabhau,
   lawv tej zog ntaug tas.
  Kuv yog tus TSWV uas muaj
   hwjchim loj kawg nkaus hais li ntawd.”

Yelemis Cov Lus Uas Xa Mus Rau Npanpiloos

59Yelemis samhwm rau Xelayas uas yog Vajntxwv Xedekiyas ib tug nom, Xelayas yog Neliyas tus tub thiab yog Maxeyas tus xeebntxwv. Thaum uas Xedekiyas ua Vajntxwv kav tebchaws Yudas tau plaub xyoo, Xelayas raug ntes nrog Vajntxwv Xedekiyas mus rau tebchaws Npanpiloos lawm. 60Kuv sau ib thooj ntawv hais txog tej kev puastsuaj uas yuav los raug Npanpiloos; tej lus uas kuv sau no yog hais txog tej kev puastsuaj thiab lwm yam uas yuav los raug Npanpiloos. 61Kuv hais rau Xelayas hais tias, “Thaum koj mus txog tim Npanpiloos lawm, koj nco ntsoov nyeem kuv cov lus uas sau rau hauv thooj ntawv no nrov nrov rau sawvdaws mloog. 62Tom qab ntawd nej thov Vajtswv hais tias, ‘Tus TSWV koj hais tias koj yuav rhuav lub nroog no kom tsis muaj ib yam dabtsi nyob hauv, tsis hais neeg lossis tej tsiaj txhu thiab lub nroog no yuav ua suabpuam mus ibtxhis.’ 63Xelayas, thaum koj nyeem thooj ntawv no rau lawv mloog tas lawm, koj muab pav rau ib lub pobzeb thiab muab pov rau hauv tus Dej Efalates 64thiab hais tias, ‘Yuav muaj tej xwm li no los raug Npanpiloos, Npanpiloos yuav tog rau hauv qabthu ib yam li no thiab tsis tawm los li lawm, rau qhov tus TSWV yuav tso kev puastsuaj los raug Npanpiloos.’ ”
 Yelemis cov lus xaus li no.