23

Kev Cia Siab Rau Yav Tomntej

1Tus TSWV yuav rau txim rau cov nomtswv uas tua nws haivneeg thiab ua kom lawv tawg ua sab ua sua mus. 2Ntawm no yog tej lus uas tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais rau cov nomtswv uas saib tus TSWV haivneeg hais tias, “Nej tsis saib xyuas kuv haivneeg; nej ntiab lawv tawm, lawv thiaj mus nyob ua sab ua sua. Nimno kuv yuav rau txim rau nej vim nej ua phem ua qias. 3Kuv yuav sau kuv haivneeg uas tseem nyob hauv tej tebchaws uas kuv ntiab lawv mus nyob ntawd, rov qab los nyob hauv lawv tej zejzog. Lawv yuav muaj tub muaj ki huamvam coob heev. 4Kuv yuav tsa kom muaj nomtswv saib kuv haivneeg. Lawv yuav tsis txhawj tsis ntshai, thiab kuv yuav tsis rau txim rau lawv ntxiv lawm. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
5Tus TSWV hais tias, “Muaj ib hnub kuv yuav xaiv Daviv cov xeebntxwv ib tug uas ncaj ncees ua vajntxwv. Tus vajntxwv no yuav kav pejxeem ntse ntsuav, thiab nws yuav ua ncaj ua ncees rau sawvdaws thoob plaws lub tebchaws. 6Thaum tus vajntxwv no los kav lawm, cov Yudas yuav nyob tso siab lug, thiab cov Yixalayees yuav muaj kev thajyeeb. Luag yuav hu nws hais tias, ‘Tus TSWV uas Yog Peb Txojkev Cawm Dim.’
7Tus TSWV hais tias, “Muaj ib hnub sawvdaws yuav tsis tuav kuv lub npe coglus hais tias Vajtswv tus uas muaj sia nyob coj peb cov Yixalayees tawm nram tebchaws Iziv los. 8Tiamsis lawv yuav tuav kuv lub npe coglus hais tias Vajtswv tus uas muaj sia nyob yog tus coj peb cov Yixalayees tawm hauv lub tebchaws uas nyob sab qaumteb thiab hauv tej tebchaws uas peb raug ntes mus rov qab los. Thaum ntawd lawv yuav nyob hauv lawv lub tebchaws.”

Cov Cevlus Cuav

  9Kuv siab ntsws puas tas thiab kuv ibce tshee hnyo.
  Kuv zoo ib yam li tus neeg uas qaug cawv,
  zoo ib yam li tus neeg uas haus cawv
   txiv hmab ntau dhau lawm.
  Vim tus TSWV thiab nws tej lus uas
   dawbhuv.
  10Cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws
   ua kev nkauj kev nraug
  tsis muaj ib tug muab siab npuab tus
   TSWV li;
  tus TSWV thiaj foom tsis zoo rau lub tebchaws,
  tej tshav zaub hauv tej tiaj nrag thiaj qhuav tas,
  vim lawv siv lawv lub hwjchim ua kev tsis ncaj ncees.

  11Tus TSWV hais tias,
 “Kuv cov cevlus thiab cov povthawj
   puavleej tsis ncaj;
  kuv pom lawv ua kev phem kev qias
   nyob hauv lub Tuamtsev.
  12Lawv taug txojkev nplua thiab tsaus ntuj nti,
   kuv yuav ua kom lawv dawm ntog.
  kuv yuav tso kev puastsuaj los raug lawv;
  lub sijhawm uas rau txim rau lawv los txog lawm.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.
  13Kuv pom Xamalis cov cevlus tej
   kev txhaum:
  lawv tuav Npa-as lub npe cevlus rau
   sawvdaws,
  thiab lawv coj kuv haivneeg
   Yixalayees yuam kev lawm.
  14Tiamsis kuv pom cov cevlus uas
   nyob hauv lub nroog Yeluxalees
  tseem ua kev phem kev qias heev tshaj;
  lawv ua nkauj ua nraug thiab hais lus dag;
   lawv coj neeg ua kev txhaum;
  vim li ntawd, thiaj tsis muaj ib tug
   tso kev phem kev qias tseg.
  Kuv saib lawv txhua tus puavleej ua
   kev phem kev qias
  ib yam li cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xaudoos
   thiab lub nroog Kaumaulas.
15“Yog li ntawd, tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus thiaj hais rau cov cevlus uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees li no:
  Kuv yuav muab tej nroj uas iab heev rau lawv noj
   thiab muab tej tshuaj lom rau lawv haus,
  rau qhov lawv tau ua kev phem kev
  qias thoob plaws lub tebchaws.”
16Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees hais tias, “Nej tsis txhob mloog cov cevlus cuav hais; lawv tsuas qhia tej kev cia siab tsis tseeb rau nej thiab qhia raws li lawv xav xwb, tsis yog kuv kom lawv qhia. 17Cov cevlus cuav hais rau cov neeg uas tsis kam mloog kuv tej lus hais tias, ‘Nej yuav tau nyob kaj siab lug.’ Thiab hais rau txhua tus neeg tawv ncauj hais tias, ‘Yuav tsis muaj kev puastsuaj los raug nej li.’ ”
18Kuv hais rau nej hais tias, “Cov cevlus cuav ntawd tsis muaj ib tug paub tej uas tus TSWV xav. Lawv cov ntawd tsis muaj ib tug tau hnov lossis totaub tus TSWV tej lus lossis lawv tsis mloog thiab tsis quavntsej tej lus uas tus TSWV hais li. 19Tus TSWV txojkev chim yog nthwv nag xob nag cua thiab yog cua daj cua dub uas los qhwv nkaus cov neeg siab phem taubhau, 20thiab cov cua ntawd yuav tsis tu mus txog thaum tus TSWV ua tiav raws li nws npaj tseg lawm. Muaj ib hnub nws haivneeg yuav paub txog tej uas nws ua no.”
21Tus TSWV hais tias, “Kuv tsis tau tso cov cevlus cuav ntawd tuaj, tiamsis lawv tuaj lawv xwb. Kuv tsis tau hais rau lawv, tiamsis lawv tuav kuv lub npe cevlus. 22Yog lawv paub tej uas kuv xav, ces lawv yeej yuav mus cev kuv tej lus rau kuv haivneeg thiab ua kom kuv haivneeg tso lawv tej kev txhaum tseg.
23“Kuv yog tus Vajtswv uas nyob tau txhua qhov, tsis yog nyob ib qhov xwb. 24Tsis muaj leejtwg yuav khiav nkaum rau ib qho twg uas kuv tsis pom li. Nej puas paub hais tias kuv nyob tau txhua qhov, tsis hais saum ntuj lossis hauv ntiajteb no? 25Kuv paub tej uas cov cevlus cuav ntawd hais, lawv tuav kuv lub npe dag hais tias yog lawv ua yogtoog pom kuv hais rau lawv. 26Cov cevlus cuav ntawd tseem yuav hais lus dag thiab coj kuv haivneeg yuam kev mus txog thaum twg? 27Lawv xav hais tias tej yogtoog uas lawv qhia ntawd yuav ua rau kuv haivneeg tso kuv tseg ib yam li lawv cov yawgkoob tso kuv tseg mus teev Npa-as lawm. 28Tus cevlus uas ua npau suav tsuas piav nws zaj npau suav nkaus xwb, tiamsis tus cevlus uas hnov kuv tej lus, nws yeej ua tib zoo qhia tej lus ntawd. Yog muab quavnyab piv rau hnab nplej, yam twg yuav zoo dua? 29Kuv txojlus zoo ib yam li hluavtaws thiab zoo ib yam li rab rauj uas tsoo tau tej pobzeb tawg ntsoog ntxaws. 30Kuv yuav tawmtsam cov cevlus cuav uas muab lwm tus tej lus qhia rau sawvdaws hais tias yog kuv tej lus. 31Kuv yuav tawmtsam cov cevlus cuav uas lawv hais lawv tej lus xwb los lawv tseem khav hais tias yog kuv hais. 32Nej cia li mloog kuv uas yog tus TSWV hais! Kuv yuav tawmtsam cov cevlus cuav uas muab lawv tej npau suav dag piav rau sawvdaws mloog. Lawv piav thiab khav lawv tej npau suav dag kuv haivneeg yuam kev. Kuv tsis tau hais rau lawv thiab txib lawv mus, lawv ua tsis tau dabtsi pab sawvdaws li. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Tus TSWV Nyuaj Siab

33Tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Yelemis, thaum twg kuv cov neeg ib tug, lossis ib tug cevlus lossis ib tug povthawj twg tuaj nug koj hais tias, ‘Tus TSWV txojlus hais li cas?’ koj yuav tsum teb rau lawv hais tias, ‘Nej ua rau tus TSWV nyuaj siab, thiab nws yuav muab nej ntiab tawm mus.’ 34Yog cov neeg no ib tug lossis ib tug cevlus lossis ib tug povthawj twg hais tias, ‘Tus TSWV nyuaj siab,’ kuv yuav rau txim rau tus ntawd thiab nws tsevneeg huv tibsi. 35Tsimnyog lawv nyias nug nyias tus phoojywg thiab tus kwvtij hais tias, ‘Tus TSWV teb li cas?’ lossis ‘Tus TSWV hais li cas?’ 36Yog li ntawd, lawv thiaj tsis hais lo lus uas hais tias, ‘Tus TSWV nyuaj siab,’ yog leejtwg hais lo lus ntawd, kuv yuav muab kuv txojlus ua kom tus ntawd nyuaj siab. Rau qhov cov neeg ntawd tau hloov tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj sia nyob thiab muaj hwjchim loj kawg nkaus tej lus lawm. 37Yelemis, koj cia li nug cov cevlus ntawd hais tias, ‘Tus TSWV teb li cas rau nej? Tus TSWV hais li cas rau nej?’ 38Yog lawv tsis mloog kuv lus, lawv pheej hais lo lus uas hais tias, ‘Tus TSWV nyuaj siab,’ ces koj hais rau lawv hais tias, 39‘Kuv yuav muab lawv tshem tawm mus povtseg kom nrug deb ntawm kuv, tsis hais lawv thiab lub nroog uas kuv muab rau lawv cov yawgkoob lawm.’ 40Kuv yuav ua kom lawv txajmuag mus ibtxhis thiab poob ntsejmuag tas mus li.”