24

Ob Tawb Txiv Ncuavpias

1Tus TSWV qhia ob tawb txiv ncuavpias uas txawb rau ntawm hauv ntej lub Tuamtsev rau kuv. (Qhov no yog tom qab uas Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos tuaj ntes tau Yehauyakees tus tub Yehauyakhees uas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas thiab cov Yudas cov nomtswv, tej neeg ntaus hlau, thiab tej neeg uas paub ua haujlwm uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees coj mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm.) 2Thawj lub tawb ntim cov txiv ncuavpias uas zoo thiab yog cov uas xub siav; muaj ib lub tawb ntim cov txiv ncuavpias phem uas tsis zoo noj li. 3Tus TSWV nug kuv hais tias, “Yelemis, koj pom dabtsi?”
 Kuv teb hais tias, “Kuv pom txiv ncuavpias. Cov txiv zoo, mas zoo heev, tiamsis cov txiv phem mas phem heev tsis zoo noj li.”
4Yog li ntawd, tus TSWV hais rau kuv hais tias, 5“Kuv yog tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais tias cov neeg uas raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos zoo ib yam li cov txiv ncuavpias uas zoo thiab kuv yuav ua zoo rau lawv. 6Kuv yuav tsomkwm lawv thiab coj lawv rov los rau hauv lub tebchaws no. Kuv yuav txhim kho kom lawv rov vammeej thiab tsis muab lawv rhuav povtseg; kuv yuav muab lawv cog thiab tsis dob lawv povtseg lawm. 7Kuv yuav ua kom lawv paub hais tias kuv yog tus TSWV. Lawv yuav ua kuv haivneeg thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv, rau qhov lawv yuav muaj lub siab dawb paug rov los cuag kuv.
8“Vajntxwv Xedekiyas uas kav tebchaws Yudas, nws cov nomtswv tswj tebchaws, thiab cov pejxeem uas seem hauv lub nroog Yeluxalees uas nyob hauv lub tebchaws no lossis cov uas khiav mus nyob rau nram tebchaws Iziv lawm, kuv uas yog tus TSWV yuav ua kom lawv zoo ib yam li tawb txiv ncuavpias phem uas tsis zoo noj. 9Kuv yuav tso kev puastsuaj los raug lawv kom txhua haivneeg uas nyob thoob ntiajteb ntshai. Tej neeg yuav luag lawv plig, muab lawv hais tso dag tso luag, txob thuam thiab luag yuav tuav lawv lub npe foom tsis zoo rau txhua qhov chaw uas kuv ntiab lawv mus nyob. 10Kuv yuav tso kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis thiab kev mob kev nkeeg los rau lawv, kom lawv tuag tas tsis tshuav ib tug seem nyob hauv lub tebchaws uas kuv muab rau lawv thiab lawv cov yawgkoob.”