30

Tus TSWV Coglus rau Nws Haivneeg

1Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais rau kuv hais tias, 2“Yelemis, koj cia li sau tej lus uas kuv hais rau koj huv tibsi rau ib phau ntawv, 3rau qhov thaum txog sijhawm lawm, kuv yuav pub kom cov Yixalayees thiab cov Yudas uas yog kuv haivneeg rov vammeej ib yam li qub. Kuv yuav coj lawv rov los rau hauv lub tebchaws uas kuv muab rau lawv cov yawgkoob, lawv thiaj yuav rov tau lub tebchaws no ua lawv tug. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
4Tus TSWV hais rau cov Yixalayees thiab cov Yudas hais tias,
  5“Kuv hnov ib lub suab quaj uas txaus ntshai heev,
  yog lub suab quaj txomnyem, tsis
   yog lub suab luag zoo siab.
  6Nimno nej cia li ua ib zoo xav saib!
   Tej txivneej puas yug tau menyuam?
  Ua li cas kuv pom txhua tus txivneej
   nyias pos rawv nyias lub plab
  ib yam li tus pojniam uas mob plab yuav yug menyuam?
  Vim li cas lawv tej plhu thimxem tas li?
  7Muaj ib hnub sawvdaws yuav raug kev txhawj kev ntshai;
  tsis muaj ib hnub uas yuav ntshai npaum li hnub ntawd,
  yog lub sijhawm uas kuv haivneeg ntxhov siab heev,
   tiamsis lawv yuav dim.”
8Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias, “Thaum txog hnub ntawd, kuv yuav txo tus quab uas khuam lawv cajdab thiab daws tej sawv hlau uas khi lawv povtseg, lawv thiaj tsis tau mus ua lwm haivneeg qhev ntxiv lawm. 9Tiamsis lawv yuav ua kuv uas yog tus TSWV lawv tus Vajtswv tes haujlwm thiab ua Daviv tus xeebntxwv uas kuv yuav tsa ua lawv tus vajntxwv tes haujlwm.
  10“Kuv haivneeg, nej tsis txhob ntshai;
  cov Yixalayees, nej tsis txhob poob siab.
  Kuv yuav pab kom nej dim hauv lub
   tebchaws uas deb heev rov los,
  nej yuav tau rov los nyob hauv nej
   lub tebchaws kaj siab lug.
  Nej yuav tau rov los nyob tso siab
   plhuav thiab tsis muaj leejtwg ua rau nej ntshai li lawm.
  11Kuv yuav nrog nraim nej thiab
   cawm nej;
  kuv yuav rhuav tej tebchaws uas kuv
   ntiab nej mus nyob ntawd,
  tiamsis kuv yuav tsis ua rau nej puastsuaj.
  Kuv yuav rau txim rau nej,
  tiamsis kuv tsuas rau raws li nej tej
   kev txhaum xwb;
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

  12Tus TSWV hais rau nws haivneeg hais tias,
  “Yuav tsis muaj leejtwg kho tau nej
   tej qhov txhab;
  yuav tsis muaj leejtwg kho tau nej
   tej nqaij uas to kom zoo.
  13Yuav tsis muaj leejtwg tu nej,
  tsis muaj tshuaj qhwv nej tej qhov txhab,
  thiab yuav tsis muaj leejtwg kho tau nej.
  14Cov neeg uas hlub nej twb tso nej
   tseg lawm; lawv tsis quavntsej nej.
  Kuv tawmtsam nej ib yam li kuv yog nej tus yeebncuab,
   kuv rau txim rau nej,
  rau qhov nej ua kev txhaum ntau
   thiab ua kev phem kev qias heev.
  15Nej tsis txhob nroo txog nej tej mob,
   yeej tsis muaj leejtwg kho tau.
  Tej no twb yog kuv rau txim rau nej ntag,
  rau qhov nej ua kev txhaum ntau thiab
   ua kev phem kev qias heev.
  16Cov neeg uas nimno ntxo nej noj,
  lawv yuav raug luag ntxo noj ib yam nkaus,
  nej tej yeebncuab yuav raug luag
   ntes coj mus ua qhev huv tibsi.
  Tej neeg uas tsimtxom nej yuav raug
   luag tsimtxom,
  thiab tej neeg uas tuaj huab nej, luag
   yuav tuaj huab lawv thiab.
  17Txawm yog nej cov yeebncuab thuam hais tias,
  ‘Luag twb tso lub nroog Xi-oos tseg
   tsis muaj neeg quavntsej nws los xij.’
  Kuv yuav ua kom nej rov noj qab nyob zoo,
  kuv yuav kho nej tej qhov txhab kom nqawm.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

  18Tus TSWV hais tias,
  “Kuv yuav coj kuv haivneeg rov los
   nyob hauv lawv lub tebchaws,
  thiab kuv yuav hlub txhua tsevneeg huv tibsi;
  lawv yuav rov txhim kho lub nroog
   Yeluxalees dua tshiab,
  thiab khov vajntxwv lub loog kom rov zoo li qub.
  19Tej neeg uas nyob hauv lub nroog
   yuav hu nkauj ua tsaug,
  thiab lawv yuav qw zoo siab kawg li.
  Kuv yuav foom koob hmoov kom
   lawv huamvam coob,
  thiab kuv yuav ua kom lawv tau
   ntsejmuag.
  20Kuv yuav pub kom haivneeg no muaj
   hwjchim ib yam li yav thaum ub,
  kuv yuav tsa lawv lub neej kom nyob ruaj khov;
  thiab kuv yuav rau txim rau txhua
   tus uas tsimtxom lawv.
  21-22Tus uas yuav kav lawv yog sawv
   hauv lawv haivneeg los,
  tus uas yuav ua lawv tus vajntxwv yog lawv cajces.
  Thaum kuv hu nws, nws yuav los cuag kuv,
  yog kuv tsis hu, leejtwg yuav muaj
   cuabkav los cuag kuv?
  Lawv yuav ua kuv haivneeg, thiab
   kuv yuav ua lawv tus Vajtswv.
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
23-24Tus TSWV txojkev chim yog nthwv cua daj cua dub. Nthwv cua no yuav ntsawj cov neeg siab phem taubhau. Tus TSWV yuav chim mus txog thaum nws ua ib puas tsav yam tiav raws li nws npaj tseg lawm. Muaj ib hnub tus TSWV haivneeg yuav paub tseeb zaj no lub ntsiab.