36

Npalus Nyeem Vajtswv Txojlus Hauv Lub Tuamtsev

1Thaum Yauxiyas tus tub Yehauyakees ua vajntxwv kav tebchaws Yudas tau plaub xyoos, tus TSWV hais rau kuv hais tias, 2“Koj mus muab ib thooj ntawv los sau tej uas kuv qhia rau koj txog cov Yixalayees, cov Yudas thiab txhua haivneeg. Cia li sau txhua yam uas kuv qhia rau koj, txij thaum Yauxiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas los txog niaj hnub no. 3Thaum cov Yudas hnov hais tias kuv yuav ua kom lawv puastsuaj, tej zaum lawv yuav tseg tsis ua kev phem kev qias lawm. Kuv yuav zam lawv lub txim thiab tej kev phem kev qias uas lawv ua.”
4Kuv txawm hu Neliyas tus tub Npalus tuaj thiab kuv piav txhua yam uas tus TSWV qhia rau kuv lawm rau Npalus sau rau hauv ib thooj ntawv. 5Tom qab ntawd kuv hais rau Npalus hais tias, “Luag txwv tsis pub kuv mus rau hauv lub Tuamtsev. 6Yog li ntawd, hnub uas sawvdaws tuaj yoo mov hauv lub Tuamtsev raws li kevcai, kuv xav kom koj mus rau tod thiab nyeem thooj ntawv uas tus TSWV kom kuv piav rau koj sau rau sawvdaws mloog, lawv thiaj hnov txhua yam uas tus TSWV hais rau kuv. Koj yuav tsum coj mus nyeem rau qhov chaw uas sawvdaws hnov kom cov Yudas uas tuaj hauv lawv tej nroog tuaj tau hnov txij txhua. 7Tej zaum lawv yuav thov tus TSWV thiab tso lawv tej kev txhaum tseg, rau qhov tus TSWV qhia hais tias nws yuav rau txim rau lawv, vim nws chim thiab npautaws heev.” 8Npalus thiaj mus nyeem tus TSWV tej lus hauv lub Tuamtsev rau sawvdaws mloog raws li kuv hais.
9Thaum Yehauyakees ua vajntxwv kav tebchaws Yudas tau tsib xyoo thiab cuaj hli, cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees thiab cov Yudas txawm tuaj rau hauv lawv tej nroog thiab yoo mov raws li kevcai kom tus TSWV txaus siab rau lawv. 10Thaum Npalus tabtom nyeem thooj ntawv uas sau tej lus uas tus TSWV qhia rau kuv rau sawvdaws mloog hauv lub Tuamtsev. Npalus sawv hauv Safas tus tub Nkemaliyas uas yog tus teev ntawv chav. Chav ntawd nyob txheej saud, ze ntawm lub Roojvag Tshiab uas mus rau hauv lub Tuamtsev.

Npalus Nyeem Vajtswv Txojlus rau Cov Nomtswv Mloog

11Thaum Nkemaliyas tus tub Mikayas uas yog Safas tus xeebntxwv mloog Npalus nyeem tus TSWV txojlus hauv thooj ntawv tas lawm, 12Mikayas txawm mus rau hauv tus teev ntawv chav tsev ua haujlwm hauv vajntxwv lub loog; muaj cov nomtswv ntau leej tuaj nyob hauv sablaj: cov nomtswv ntawd yog tus teev ntawv Elisamas, Semayas tus tub Delayas, Akhenpaus tus tub Enathas, Safas tus tub Nkemaliyas, Hananiyas tus tub Xedekiyas thiab cov nomtswv ntau leej tuaj nyob hauv. 13Mikayas thiaj piav tej uas nws hnov Npalus nyeem rau cov pejxeem mloog ntawd txhua yam rau cov nomtswv. 14Thaum ntawd cov nomtswv thiaj txib Nethaniyas tus tub Yehudis (Yehudis yawg yog Selemiyas thiab nws yawgkoob yog Kusis), mus hais kom Npalus coj thooj ntawv uas nws nyeem rau sawvdaws mloog tuaj rau lawv saib. Npalus thiaj nqa thooj ntawv ntawd mus rau lawv. 15Lawv hais rau Npalus hais tias, “Koj cia li zaum thiab nyeem thooj ntawv rau peb mloog.” Yog li ntawd, Npalus thiaj nyeem rau lawv mloog. 16Thaum nws nyeem cov lus ntawd tas, lawv ntshai heev ib leeg saib ib leeg thiab lawv hais rau Npalus hais tias, “Peb yuav tsum mus qhia zaj no rau vajntxwv paub.” 17Cov nomtswv nug Npalus hais tias, “Koj cia li qhia rau peb saib ua li cas koj thiaj sau tau tej lus no? Puas yog Yelemis piav rau koj sau?”
18Npalus teb hais tias, “Yelemis piav tej lus no txhua lo rau kuv, kuv thiaj muab cwjmem sau tej lus ntawd rau hauv thooj ntawd no.”
19Cov nomtswv hais rau Npalus hais tias, “Koj thiab Yelemis cia li khiav mus nkaum; tsis txhob pub leejtwg paub hais tias neb nyob qhov twg li.”

Vajntxwv Muab Thooj Ntawv Hlawv

20Cov nomtswv muab thooj ntawv ntawd khaws cia rau hauv Elisamas uas yog tus teev ntawv chav tsev ua haujlwm, lawv txawm mus rau hauv vajntxwv chav tsev thiab piav txhua yam rau vajntxwv mloog. 21Vajntxwv kom Yehudis mus muab thooj ntawv los rau nws. Yehudis thiaj mus rau hauv Elisamas chav tsev ua haujlwm thiab nqa thooj ntawv ntawd los nyeem rau vajntxwv thiab cov nomtswv uas sawv puagncig vajntxwv mloog. 22Thaum ntawd yog lub caij ntuj no, vajntxwv zaum tsaws nte taws hauv nws lub loog chav uas rauv taws. 23Thaum Yehudis nyeem tas peb plaub ntus lawm, vajntxwv txawm muab chais hlais tej ntus uas nyeem tas lawm pov hlawv. Nws pheej hlais ib ntus zuj zus li ntawd pov hlawv mus txog thaum thooj ntawv ntawd tas. 24Tiamsis tsis pom vajntxwv thiab nws cov nomtswv ntshai lossis nyuaj siab txog tej uas lawv hnov ntawd li. 25Txawm yog Enathas, Delayas thiab Nkemaliyas lawv thov kom vajntxwv tsis txhob muab thooj ntawv ntawd hlawv los vajntxwv tsis mloog lawv hais li. 26Tom qab ntawd vajntxwv kom Yelamees uas yog vajntxwv tus tub, nrog Aliyees tus tub Xelayas thiab Anpedees tus tub Selemiyas, tuaj ntes kuv thiab Npalus uas yog kuv tus teev ntawv. Tiamsis tus TSWV muab wb zais lawm.

Yelemis Rov Sau Dua Ib Thooj Ntawv

27Thaum Vajntxwv Yehauyakees muab thooj ntawv uas kuv piav rau Npalus sau ntawd hlawv tas lawm, tus TSWV kom kuv 28muab dua ib thooj ntawv los sau txhua yam raws li sau rau thawj thooj ntawv lawm. 29Tus TSWV kom kuv sau rau Yehauyakees hais tias, “Koj muab thooj ntawv ntawd hlawv thiab koj nug Yelemis hais tias, vim li cas nws thiaj sau hais tias tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos yuav tuaj tua lub tebchaws no, luag yuav tua tej neeg thiab tej tsiaj txhu kom tuag tas. 30Yog li ntawd, nimno kuv uas yog tus TSWV hais rau koj uas yog Vajntxwv Yehauyakees paub hais tias koj cov xeebntxwv yuav tsis muaj ib tug tau nyob saum Daviv lub zwmtxwv kav tebchaws li lawm. Luag yuav muab koj lub cevtuag pov rau sab nraud, nruab hnub tshav ntuj yuav ziab thiab hmo ntuj yuav tsau lwg tsawv. 31Kuv yuav rau txim rau koj, koj cov xeebntxwv thiab koj cov nomtswv, vim tej kev txhaum uas nej ua. Tsis hais koj lossis koj cov pejxeem uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab cov Yudas puavleej tsis mloog kuv tej lus ntuas; yog li ntawd, kuv yuav ua kom nej puastsuaj raws li kuv tau hais tseg lawm.”
32Tom qab ntawd kuv muab dua ib thooj ntawv los rau kuv tus teev ntawv Npalus uas yog Neliyas tus tub sau txhua yam raws li kuv piav rau nws. Nws sau txhua yam lus raws li cov lus uas kuv piav rau nws sau rau thawj thooj ntawd lawm.