39

Luag Txeeb Tau Lub Nroog Yeluxalees

1Thaum Xedekiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas tau cuaj xyoos, lub kaum hli ntuj, Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos coj tagnrho nws cov tubrog tuaj tua lub nroog Yeluxalees. 2Thaum Xedekiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas tau kaum ib xyoos, hnub xiab cuag lub plaub hlis ntuj, luag tuaj tsoo tus ntsayeej mus rau hauv lub nroog.
 (
3Thaum luag txeeb tau lub nroog Yeluxalees lawm, tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos cov nomtswv txawm los teeb chaw ua haujlwm rau ntawm lub Roojvag Nruab Nrab. Cov nomtswv ntawd yog Nenkas Xalexes, Xankas Nenpaus, Xaxekhimes thiab muaj dua ib tug Nenkas Xalexes.)
4Thaum Vajntxwv Xedekiyas thiab nws cov tubrog pom tej xwm no, lawv tawm khiav thaum ib tag hmo hla vajntxwv lub vaj mus rau ntawm lub roojvag uas nyob kem nruab nrab ntawm ob txheej ntsayeej mus rau tom lub hav Yauladees lawm. 5Tiamsis cov tubrog Npanpiloos caum lawv qab mus, ntes tau Vajntxwv Xedekiyas ntawm lub tiaj nrag uas nyob ze lub nroog Yelikaus. Lawv coj nws mus cob rau Vajntxwv Nenpukajnexales ntawm lub nroog Lilas uas nyob hauv cheebtsam Hamas, thiab Nenpukajnexales txiav txim rau Xedekiyas qhov ntawd. 6Nenpukajnexales muab Xedekiyas cov tub tua tabmeeg Xedekiyas hauv lub nroog Lilas, thiab nws kom luag muab cov Yudas tej nomtswv tua huv tibsi. 7Tom qab ntawd, nws muab Xedekiyas ob lub qhov muag kaus povtseg thiab muab sawv hlau khi Xedekiyas cab mus rau tebchaws Npanpiloos lawm. 8Thaum ntawd cov tubrog Npanpiloos hlawv Xedekiyas lub loog thiab cov pejxeem tej vajtse kub hnyiab tas thiab tsoo lub nroog Yeluxalees tus ntsayeej pob tas. 9Thaum kawg Nenpuxaladas uas yog tus thawj tubrog txawm ntes cov neeg uas seem nyob hauv lub nroog thiab cov neeg uas los thawj nws, coj mus rau tebchaws Npanpiloos lawm. 10Nws tseg cov neeg txomnyem uas tsis muaj liaj teb nyob hauv tebchaws Yudas; nws muab tej vaj txiv hmab thiab tej liaj teb faib rau lawv.

Tso Yelemis

11Vajntxwv Nenpukajnexales kom Nenpuxaladas uas yog nws tus thawj tubrog hais rau cov tubrog hais tias, 12“Nej cia li mus nrhiav kom tau Yelemis thiab ua zoo tu nws. Nej tsis txhob ua phem rau nws, yog nws xav tau dabtsi, nej cia li muab rau nws.” 13Yog li ntawd, Nenpuxaladas uas yog tus thawj tubrog thiaj nrog Nenpusanpas uas yog tus nomtswv loj, Nenkas Xalexes thiab lwm tus uas yog cov Npanpiloos tus vajntxwv cov nomtswv 14tuaj tso kuv tawm hauv chav uas muaj tubrog zov hauv vajntxwv lub loog los. Lawv tso kuv rau Ahikas tus tub Nkedaliyas uas yog Safas tus xeebntxwv coj kuv mus kom txog tsev. Yog li ntawd, kuv thiaj tau nrog kuv cov neeg nyob ua ke.

Enpemelej Kev Cia Siab

15Thaum kuv tseem raug kaw rau hauv chav uas muaj tubrog zov hauv vajntxwv lub loog, tus TSWV kom kuv 16mus hais rau Enpemelej uas yog neeg Sudas hais tias tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no: “Kuv yuav ua kom lub nroog no puastsuaj raws li kuv tau hais tseg lawm, tsis yog ua kom vammeej. Koj yuav pom ntsoov lub nroog no puastsuaj. 17Tiamsis hnub ntawd kuv uas yog tus TSWV yuav cawm koj thiab yuav tsis muab koj cob rau cov neeg uas koj ntshai. 18Kuv yuav cawm koj kom dim, koj yuav tsis raug hniav ntaj hniav riam tuag. Tiamsis koj yuav muaj sia ua neej nyob, rau qhov koj tso siab rau kuv. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”