37

Xedekiyas Kom Yelemis Thov Vajtswv Pab

1Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos tsa Yauxiyas tus tub Xedekiyas ua vajntxwv kav tebchaws Yudas hloov Yehauyakees tus tub Yehauyakhees. 2Tiamsis Xedekiyas cov nomtswv lossis cov pejxeem tsis mloog tej lus uas tus TSWV kom kuv hais rau lawv li.
3Vajntxwv Xedekiyas txib Selemiyas tus tub Yehukas thiab Ma-axeyas tus tub Xefaniyas uas ua povthawj tuaj kom kuv thov tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv pab peb haivneeg. 4Thaum ntawd luag tseem tsis tau coj kuv mus kaw, kuv tseem nyob ywjpheej thiab mus los ib yam li sawvdaws. 5Thaum cov tubrog Npanpiloos tabtom vij lub nroog Yeluxalees, lawv hnov hais tias cov tubrog Iziv twb hla Iziv tus ciamteb tuaj lawm, ces cov tubrog Npanpiloos txawm cia li thim rov qab.
6Tom qab ntawd tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv kom kuv 7hais rau Xedekiyas hais tias, “Iziv cov tubrog uas tuaj pab nej, lawv yuav rov mus tsev. 8Ces cov tubrog Npanpiloos yuav rov tuaj tua, txeeb lub nroog thiab muab hlawv povtseg. 9Kuv uas yog tus TSWV hais rau nej hais tias nej tsis txhob tso siab hais tias cov Npanpiloos yuav tsis rov tuaj tua nej lawm, lawv yeej yuav rov tuaj xwb. 10Txawm yog nej tua cov tubrog Npanpiloos swb lawm los tshuav lawv cov tubrog uas raug mob pw hauv tej tsevntaub tseem yuav sawv los hlawv lub nroog povtseg.”

Luag Ntes Yelemis Mus Kaw

11Cov tubrog Npanpiloos thim ntawm lub nroog Yeluxalees mus, rau qhov cov tubrog Iziv tuaj ze lawm. 12Yog li ntawd, kuv thiaj sawv kev tawm hauv lub nroog Yeluxalees mus rau pem xeem Npeenyamees cheebtsam av, mus saws kuv tsevneeg thaj av ua kuv tug. 13Tiamsis thaum kuv mus txog ntawm lub Roojvag Npeenyamees, Selemiyas tus tub Iliyas uas yog Hananiyas tus xeebntxwv thiab yog tus thawj saib cov tubrog zov roojvag, txawm thaiv kuv kev thiab hais rau kuv hais tias, “Koj yuav mus thawj cov Npanpiloos puas yog?”
14Kuv teb hais tias, “Tsis yog li koj hais! Tsis yog kuv mus thawj lawv.” Tiamsis Iliyas tsis ntseeg kuv. Nws cia li ntes kuv mus cuag cov nomtswv. 15Cov nomtswv npautaws heev rau kuv, lawv thiaj kom luag nplawm kuv thiab coj kuv mus kaw rau hauv Yaunathas uas yog ib tug teev ntawv lub tsev, luag muab lub tsev ntawd ua tsev lojcuj. 16Lawv muab kuv kaw rau txheej hauv av, kuv nyob rau hauv tau ntev loo.
17Tom qab ntawd, Vajntxwv Xedekiyas txib neeg tuaj tso kuv tawm los; vajntxwv nug kuv twjywm hauv nws lub loog hais tias, “Tus TSWV puas muaj dabtsi hais rau koj?”
 Kuv teb hais tias, “Muaj, tus TSWV hais tias nws yuav muab koj cob rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos.”
18Kuv nug Xedekiyas hais tias, “Kuv ua txhaum dabtsi rau koj thiab koj cov nomtswv lossis koj cov pejxeem, koj thiaj ntes kuv mus kaw rau hauv tsev lojcuj? 19Koj cov cev Vajtswv lus uas hais rau koj hais tias, ‘Tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos yuav tsis tuaj tua koj lossis lub tebchaws no dua twg tas lawm?’ 20Vajntxwv, thov koj mloog thiab ua raws li tej lus uas kuv thov koj. Thov koj tsis txhob xa kuv rov mus kaw rau hauv Yaunathas lub tsev lawm. Yog koj ua li ntawd, kuv yeej yuav tuag rau tod xwb.”
21Yog li ntawd, Vajntxwv Xedekiyas thiaj kom luag muab kuv kaw rau hauv nws lub loog ib chav uas muaj tubrog zov, thiab nws kom cov neeg cub ncuav ntawm ntug kev nqa ncuav tuaj rau kuv noj txhua hnub nyob qhov ntawd mus txog thaum tsis muaj ncuav nyob hauv lub nroog li lawm.