12

Yelemis Yws Vajtswv

  1“Tus TSWV, yog kuv ua plaub rau koj,
   koj yuav yog tus uas yeej xwb.
  Tiamsis kuv xav nug koj txog txojkev ncaj ncees.
  Vim li cas cov neeg siab phem tsuas
   muaj vammeej zuj zus xwb?
  Vim li cas cov neeg siab tsis ncaj ua dabtsi los tiav?
  2Koj yog tus cog lawv, lawv thiaj nrhau cag;
  lawv loj hlob thiab tawg paj txi txiv;
   lawv niaj hnub hais koj lub npe,
  tiamsis lawv lub siab tsis npuab koj.
  3Tiamsis tus TSWV, koj paub kuv zoo;
  koj pom ntsoov tej uas kuv ua thiab
   paub hais tias kuv hlub koj npaum li cas.
  Thov koj ntiab cov neeg siab phem
   no mus ib yam li tus yaj uas luag cab mus tua;
  koj zov rawv lawv mus txog thaum
   luag muab lawv tua lawm.
  4Yuav cia peb lub tebchaws qhuav
   thiab tej nroj tsuag
  hauv peb tej liaj teb ntsws mus txog thaum twg?
  Tej tsiaj thiab tej noog tuag tas vim
   tej kev phem kev qias uas peb cov neeg ua;
  lawv hais tias, ‘Vajtswv yeej tsis paub tej uas peb ua.’ ”

  5Tus TSWV hais tias,
  “Yelemis, yog koj nrog neeg sibtw, koj twb qaug zog lawm,
  koj yuav ua li cas nrog nees sibtw khiav?
  Yog hais tias koj twb tsis tau luag
   nyob hauv tej tiaj nrag no,
  koj yuav ua li cas tau luag nyob hauv
   lub havzoov ntawm ntug dej Yauladees?
  6Koj tej kwvtij thiab koj tsevneeg ntxeev siab rau koj
  thiab lawv ua ib nqag tawmtsam koj.
  Txawm yog lawv hais lus zoo rau koj los koj tsis txhob
   tso siab rau lawv.”

Tus TSWV Nyuaj Siab Rau Nws Haivneeg

  7Tus TSWV hais tias,
  “Kuv tso cov Yixalayees tseg lawm;
   kuv tsis lees paub haivneeg uas kuv xaiv.
  Kuv muab haivneeg uas kuv hlub
   cob rau lawv cov yeebncuab tes.
  8Haivneeg uas kuv xaiv ntxeev siab rau kuv;
  lawv nyooj rau kuv ib yam li tus
   tsov ntxhuav nyooj hauv havzoov,
   vim li ntawd kuv thiaj ntxub lawv.
  9Haivneeg uas kuv xaiv zoo ib yam li
   tus noog uas tej dav ya txhua phab tuaj muab.
  Cia li hu tej tsiaj qus tuaj nrog noj.
  10Ntau tus nomtswv txawv tebchaws
   tuaj rhuav kuv lub vaj txiv hmab puastsuaj tas;
  lawv tuaj tsuj kuv tej teb ua lwj ua liam;
  lawv ua rau lub tebchaws uas kuv hlub ua suabpuam tas.
  11Lawv ua rau kuv lub tebchaws nyob qhuav nquas cia;
   lub tebchaws quaj saib ntsoov kuv.
  Thoob plaws lub tebchaws ua
   suabpuam tas tsis muaj leejtwg quavntsej li.
  12Cov neeg huab noj huab haus tuaj nyob puv nkaus
   saum tej roob mojsab qhua.
  Kuv thiaj tso kev tsov kev rog tuaj
   rhuav lub tebchaws kom puastsuaj tas;
  tsis muaj leejtwg tau nyob kaj siab lug li.
  13Kuv haivneeg cog nplej, tiamsis lawv sau tau txhauv xwb;
  lawv rau siab ua haujlwm, tiamsis
   lawv tsis tau ib yam dabtsi li.
  Twb yog vim kuv txojkev chim lawv
   thiaj tsis muaj qoob sau.”

Tus TSWV Coglus rau Tej Tebchaws Nyob Ibncig Yixalayees

14Tus TSWV hais tias, “Kuv muaj lus yuav hais rau tej haivneeg uas nyob ibncig cov Yixalayees lub tebchaws uas ua rau lub tebchaws uas kuv muab rau cov Yixalayees puastsuaj lawm. Kuv yuav tshem cov neeg siab phem ntawd tawm hauv lawv tej tebchaws mus ib yam li luag dob nroj povtseg, thiab kuv yuav cawm cov Yudas kom dim ntawm lawv cov yeebncuab tes. 15Tiamsis tom qab uas muab lawv tshem tawm lawm, kuv yuav rov hlub lawv; kuv yuav coj txhua haivneeg rov mus nyob hauv lawv tej tebchaws. 16Yog lawv ntseeg thiab ua raws li kuv haivneeg txoj kevcai kawg siab kawg ntsws, thiab tuav kuv lub npe coglus hais tias, ‘Tus TSWV muaj sia nyob’, ib yam li lawv kom kuv haivneeg tuav Npa-as lub npe coglus, lawv thiaj yuav muaj feem nrog kuv haivneeg nyob ua ke thiab vammeej. 17Tiamsis yog ib haivneeg twg tsis mloog kuv lus, kuv yuav tshem haivneeg ntawd thiab ua kom lawv puastsuaj. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”