4

Cov Yixalayees Hloov Siab

1Tus TSWV hais tias, “Cov Yixalayees, yog nej xav rov los cuag kuv, nej cia li tig hlo rov los. Yog nej tso tej mlom uas kuv ntxub tseg thiab muab siab npuab kuv, 2kuv yuav pub nej tuav kuv lub npe nrog lwm tus sib coglus. Thaum ntawd txhua haivneeg yuav thov kuv foom koob hmoov rau lawv, thiab lawv yuav ua kuv tsaug.”
3Tus TSWV hais rau cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees hais tias, “Nej cia li laij nej tej liaj tej teb uas tsis tau laij; tsis txhob muab nej tej noob nplej mus tseb rau hauv hav pos. 4Cov Yudas thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees, nej yuav tsum ua raws li nej tau coglus rau kuv uas yog nej tus TSWV, thiab muab nej lub siab tso rau kuv kav. Yog nej tsis ua li ntawd, kuv txojkev chim yuav kub cuag hluavtaws, vim nej tej kev phem kev qias. Tsis muaj leejtwg yuav cheem tau kuv txojkev chim li.”

Yeebncuab Tuaj Vij Tebchaws Yudas

  5Nej cia li tshuab raj tshuab xyu nrov
   nroo ntws mus thoob tebchaws!
  Cia li hais nrov nrov rau cov Yudas
   thiab cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees
  kom sawvdaws cia li khiav mus rau
   hauv tej nroog uas muaj ntsa yeej thaiv.
  6Ceebtoom kom sawvdaws mus rau hauv lub nroog Xi-oos;
  cia li khiav tiag kom dim tsis txhob ua siab hnyav;
  tus TSWV yuav tso kev nruj kev tsiv
   thiab kev puastsuaj loj kawg nkaus tuaj sab qaumteb tuaj.
  7Tus uas ua rau txhua haivneeg puastsuaj
  twb sawv kev tuaj ib yam li tus tsov ntxhuav
   tawm hauv havzoov los.
  Nws yuav tuaj ua kom cov Yudas puastsuaj.
  Tej nroog loj hauv tebchaws Yudas yuav puastsuaj tas,
  thiab tej nroog yuav nphob xuav tsis muaj neeg nyob.
  8Sawvdaws cia li hnav ntaubtsaj, quaj ntsuag thiab nyuaj siab,
  rau qhov tus TSWV txojkev chim
   tseem tsis tau tshem ntawm cov Yudas mus.

9Tus TSWV hais tias, “Thaum txog hnub ntawd cov vajntxwv thiab cov nomtswv txhua tus yuav qaug zog; cov povthawj yuav ceeb thiab cov cev Vajtswv lus yuav xav tsis thoob li.”
10Kuv hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, koj tau dag cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees! Koj hais tias yuav muaj kev thajyeeb lug rau hauv, tiamsis hniav ntaj hniav riam twb hlais lawv cajpas lawm.”
11Thaum txog lub sijhawm ntawd yuav muaj tus mus hais rau cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees hais tias, cua daj cua dub tabtom ntsawj tom tiaj suabpuam tuaj rau lawv. Tsis yog tej cua uas ntsawj tej npluag nplej xwb, 12tiamsis yog tej cua muaj zog heev uas tus TSWV tso tuaj! Qhov ntawd yog tus TSWV txiav txim rau nws haivneeg.

Yeebncuab Tuaj Vij Cov Yudas

13Nej saib! Yeebncuab tuaj ib yam li tej twv huab dub. Nws tej tsheb nees dhia tuaj ib yam li nthwv cua daj cua dub ntsawj, thiab nws tej nees khiav ceev dua dav ya. Peb swb lawm! Peb puastsuaj lawm!
14Yeluxalees, cia li ntxuav tej kev phem hauv koj lub siab kom huv, koj thiaj yuav dim koj lub txim. Koj tseem yuav xav txog tej kev txhaum ntawd mus txog thaum twg?
15Muaj neeg xa xov tsis zoo hauv lub nroog Das thiab saum Efalayees tej roob tuaj. 16Lawv tuaj ceebtoom rau txhua haivneeg thiab Yeluxalees hais tias yeebncuab tabtom tuaj hauv lub tebchaws uas deb heev tuaj. Cov yeebncuab ntawd yuav tuaj qw tawmtsam cov Yudas tej nroog, 17thiab yuav vij lub nroog Yeluxalees ib yam li cov neeg zov teb, rau qhov cov neeg hauv Yeluxalees ntxeev siab rau tus TSWV. Tus TSWV hais li ntawd.
18Yudas, koj coj kev puastsuaj rov los raug koj, rau qhov koj ua koj lub neej thiab koj tes haujlwm raws li koj siab nyiam xwb. Twb yog koj tej kev txhaum ua rau koj raug kev txomnyem ntag; txojkev txomnyem ntawd yuav ua rau koj qhuav siab qhawv.

Yelemis Tu Siab rau Nws Cov Neeg

  19Kuv tus mob! Kuv nyiaj tsis taus kuv tus mob lawm!
  Kuv lub siab! Kuv lub siab puas tas lawm!
  Kuv hnov tej suab xyu thiab tej suab sib ntaus sib tua nrov,
   ua rau kuv nyob tsis tswm li.
  20Kev puastsuaj ib yam tas ib yam
   tuaj ua rau lub tebchaws puastsuaj tas.
  Tib ntsais muag xwb peb tej tsevntaub puastsuaj tas;
  thiab tej ntaub qhovrai ntuag tas ua tej daim.
  21Kuv tseem yuav pom tej chij uas kwv ntaus rog
  thiab hnov tej suab xyu thiab suab
   raj nrov mus txog thaum twg?
  22Tus TSWV hais tias, “Kuv haivneeg ruam kawg nkaus;
   lawv tsis paub kuv.
  Lawv zoo ib yam li tej menyuam uas ruam;
   lawv tsis totaub li.
  Lawv tsuas txawj mus ua kev phem kev qias xwb,
   tiamsis lawv tsis paub ua qhov zoo.”

Yelemis ua Yogtoog Pom Kev Puastsuaj

  23Kuv saib lub ntiajteb mas nws nyob
   qhuav nquas cia;
  thiab saib rau saum nruab ntug tsis pom ib qho kaj li.
  24Kuv tsa muag saib saum tej roob,
   pom tej roob ua zog koog,
   thiab tej pov roob los nyob tsis tus.
  25Kuv saib tsis pom muaj neeg li;
   txawm yog tej noog los ya khiav tas.
  26Lub tebchaws uas av rog thiab zoo
   qoob los ua suabpuam tas,
  tej nroog hauv lub tebchaws los puastsuaj tas
   vim tus TSWV txojkev chim.
 (
27Tus TSWV hais tias lub tebchaws yuav nyob qhuav nquas cia, tiamsis nws yuav tsis ua kom puastsuaj tagnrho.)
  28Lub ntiajteb yuav quaj ntsuag thiab
   lub ntuj yuav tsaus nti.
  Tus TSWV hais li cas nws yeej tsis hloov li.
  Nws txiav txim siab li cas nws yeej tsis thim li.
  29Thaum hnov tej suab nees dhia thiab
  tej suab hneevnti nrov, txhua tus yuav khiav tawm.
  Ibtxhia yuav khiav mus rau hauv havzoov,
  ibtxhia yuav nce mus rau saum tej roob zeb.
  Txhua lub nroog yuav nyob qhuav nquas cia
  thiab yuav tsis muaj neeg nyob hauv ntxiv li lawm.
  30Yeluxalees, koj raug puastsuaj lawm!
  Vim li cas koj hnav tej ris tsho liab?
  Vim li cas koj coj saw nyiaj sawv kub
   thiab zas qhovmuag?
  Koj tseev zam kom koj zoo nkauj,
   tiamsis tsis muaj qabhau;
  koj tej hluas raug tso koj tseg thiab
   lawv xav muab koj tua povtseg lawm xwb.
  31Kuv hnov koj lub suab quaj ib yam li
   tus pojniam uas yug menyuam,
  thiab qw ib yam li tej pojniam uas
   yug thawj tug menyuam.
  Lub suab ntawd yog Yeluxalees lub suab quaj huas siav,
  xyab nws txhais tes thiab hais tias,
   “Kuv puastsuaj lawm!
  Lawv tabtom tuaj muab kuv tua povtseg!”