6

Yeebncuab Vij Yeluxalees

1Cov Npeenyamees, nej cia li khiav kom dim! Cia li tawm hauv lub nroog Yeluxalees mus! Nej cia li tshuab raj tshuab xyu kom nrov ntshoo nrooj hauv Tekau-as thiab rauv taws hauv Npes Hakhelees kom ncho pa. Kev txomnyem thiab kev puastsuaj yuav tuaj sab qaumteb tuaj raug nej. 2Lub nroog Xi-oos zoo nkauj kawg li tiamsis yuav raug puastsuaj tas; 3tej vajntxwv thiab lawv tej tubrog yuav tuaj tsuam yeej rau qhov ntawd. Lawv yuav tsa lawv tej tsevntaub raws li lawv siab nyiam puagncig lub nroog. 4Lawv yuav hais tias, “Cia li npaj kom txhij, peb yuav mus tua lub nroog Yeluxalees! Peb yuav mus tua thaum tavsu!” Tiamsis tom qab ntawd lawv hais tias, “Lig heev lawm, hnub twb yuav poob qho thiab ntxoov ntxoo los luas lawm yuav tsaus ntuj. 5Peb tos kom tsaus ntuj, peb mam mus tua; peb yuav rhuav lub nroog tej chaw fajxwm kom puastsuaj tas.”
6Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau cov vajntxwv ntawd kom mus txiav ntoo los meem ua chaw nce mus vij lub nroog Yeluxalees. Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav rau txim rau lub nroog Yeluxalees, vim nws tsimtxom lwm tus. 7Dej txhawv hauv lub qhovtshij tuaj li cas, tej kev phem kev qias txawv hauv Yeluxalees tuaj li ntawd. Kuv hnov hais tias muaj kev nruj kev tsiv thiab kev puastsuaj lossis kev mob kev nkeeg thiab qaij ntuag ntshav nrog nyob hauv lub nroog ntawd xwb. 8Cov neeg hauv Yeluxalees, cia tej kev txomnyem no qhia rau nej lossis cia kuv tso nej tseg; kuv yuav muab nej lub nroog hloov ua suabpuam kom tsis muaj neeg nyob.”

Cov Yixalayees Ntxeev Siab

9Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais rau kuv hais tias, “Cov Yixalayees yuav raug luag lwg kom dulug ib yam li tej ceg txiv hmab uas luag de txiv tas lawm. Yog li ntawd nej yuav tsum pab kom txhua tus dim thaum uas tseem muaj sijhawm.”
10Kuv thiaj teb hais tias, “Yog kuv mus hais thiab ntuas lawv, leejtwg yuav mloog kuv hais? Lawv yog neeg tawv ncauj thiab tsis mloog koj tej lus; lawv luag tej uas koj kom kuv qhia rau lawv. 11Koj txojkev chim tawmtsam lawv kub lug hauv kuv tuaj ua rau kuv nyiaj tsis taus lawm.”
 Ces tus TSWV hais rau kuv hais tias, “Muab kuv txojkev chim hliv rau saum tej menyuam uas nyob ntawm tej kev thiab rau tej tub hluas uas tuaj sib sau ua ke. Tej pojniam thiab txivneej yuav raug luag ntes mus, thiab tej neeg laus los luag yuav tsis tseg li.
12Lawv tej vajtse, tej liaj teb thiab tej pojniam luag yuav txeeb coj mus rau lwm tus. Kuv yuav rau txim rau cov neeg hauv lub tebchaws no. 13Cov neeg ntawd tsis hais cov nomtswv lossis tej pejxeem txhua tus ua tsis ncaj kom lawv npluanuj; txawm yog cov cev Vajtswv lus thiab cov povthawj los ua tsis ncaj rau tej pejxeem ib yam nkaus. 14Lawv yuav hais tias kuv haivneeg tej qhov txhab tsuas yog kes mentsis xwb. Lawv hais tias, ‘zoo lawm lauj,’ tiamsis qhov tseeb tiag yeej tsis tau zoo li. 15Qhov uas lawv ua kev phem kev qias li ntawd, lawv puas paub txajmuag? Lawv yeej tsis paub txajmuag li. Lawv twb tsis paub hais tias ua li ntawd lawv yuav poob ntsejmuag; yog li ntawd, lawv thiaj poob ntsejmuag li lwm tus uas twb poob lawm. Thaum kuv rau txim rau lawv, ces yog hnub kawg rau lawv lawm. Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

Cov Yixalayees Tsis Mloog Vajtswv Lus

16Tus TSWV hais rau nws haivneeg hais tias, “Nej cia li mus sawv tom kev tshuam ntsia thiab nug luag hais tias tej qub kev thaum ub nyob qhov twg thiab txojkev uas zoo dua ntais yog txoj twg? Nej cia li taug txoj ntawd, nej thiaj yuav tau nyob kaj siab lug.”
 Tiamsis lawv teb hais tias, “Peb yuav tsis ua li ntawd.”
17Tus TSWV tsa ib cov neeg mus zov tos mloog luag tshuab raj tshuab xyu ceebtoom rau sawvdaws. Tiamsis lawv teb hais tias, “Peb tsis mloog.”
18Yog li ntawd, tus TSWV thiaj hais tias, “Txhua haivneeg, nej cia li tig pobntseg mloog, nej thiaj paub hais tias yuav muaj xwm dabtsi tshwmsim los raug kuv haivneeg. 19Lub ntiajteb, koj cia li mloog kuv hais; kuv yuav tso kev puastsuaj los raug haivneeg no, rau qhov lawv tsis mloog kuv lus thiab tsis ua raws li kuv tej lus qhia. 20Tej hmoov tshuaj tsw qab uas lawv coj hauv tebchaws Senpas lossis tej txujlom uas lawv coj hauv lub tebchaws deb heev tuaj yuav muaj nqis dabtsi rau kuv? Kuv yuav tsis txais lawv tej khoom fij thiab tej tsiaj uas lawv coj tuaj hlawv fij. 21Kuv yuav ua kom cov neeg ntawd dawm ntog. Lawv tej txiv tub, tej phoojywg thiab tej neeg zejzog yuav tuag tas huv tibsi.”

Cov Neeg Sab Qaumteb Tuaj Txeeb Tebchaws

22Tus TSWV hais tias, “Yuav muaj neeg tuaj hauv lub tebchaws pem sab qaumteb tuaj; lawv yog haivneeg muaj hwjchim uas nyob deb heev tabtom npaj tuaj ua rog. 23Lawv tuav rawv ntaj thiab hneevnti ntawm tes; lawv yog cov neeg uas ua nruj ua tsiv thiab tsis hlub leejtwg li. Lawv caij nees dhia nrov nroo ntws tuaj cuag dej hiavtxwv ntas. Lawv npaj nroos yuav tua lub nroog Yeluxalees.”
24Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees hais tias, “Thaum peb hnov tej xwm no, peb tej tes tsaug leeg tsa tsis taus; peb ntshai heev ibce mob lwj ntsuav ib yam li tus pojniam uas mob plab yug menyuam. 25Peb tsis muaj peevxwm tawm mus rau tom tej ntug zos lossis taug kev mus rau qhov twg li, rau qhov peb cov yeebncuab yeej npaj rawv tos tua peb xwb, ua rau peb ntshai kawg li.”
26Tus TSWV hais rau nws haivneeg hais tias, “Nej cia li npua ntaubtsaj thiab da qhov tshauv. Quaj kua muag ntws laws ib yam li nej quaj nej tus tub uas nej hlub tuag, rau qhov tib ntsais muag xwb yeebncuab twb tuaj tua nej lawm. 27Yelemis, koj cia li sim kuv haivneeg ib yam li koj sim tooj sim hlau, saib lawv yog neeg zoo li cas. 28Lawv yog neeg ntxeev siab, tawv ncauj thiab lawv tawv npaum nkaus li tej tooj thiab tej hlau. Lawv yog neeg tsis ncaj thiab nyiam taugxaiv rau ub rau no. 29Lub yeejvub yeej kub kawg lawm, tiamsis tej quav tooj quav hlau tseem tsis yaj thiab ntws tawm li. Txawm yog kuv muab kuv haivneeg nchuav dua los yuav tsis muaj nqis dabtsi, rau qhov tseem muaj cov neeg ua phem nrog lawv nyob. 30Sawvdaws yuav hu lawv hais tias yog tej quav tooj quav hlau uas tsis muaj nqis, rau qhov kuv uas yog tus TSWV tso lawv tseg lawm.”