6

Plei Pơnăng Yerêhô Răm Rai

1Hlak anŭn, ƀing gak plei pơnăng Yerêhô krư̆ khuă hĭ abih bang amăng ja̱ng yuakơ huĭ kơ ƀing Israel. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng plei anŭn dưi mŭt ƀôdah dưi tơbiă hĭ mơ̆ng plei.
2Hơmâo sa hrơi, Yahweh laĭ kơ Yôsua tui anai, “Anai nê, Kâo hơmâo jao hĭ laih plei Yerêhô anai amăng tơngan ih wơ̆t hăng pơtao ñu laih anŭn abih bang ƀing ling tơhan kơtang ñu mơ̆n. 3Amăng năm hrơi, ih hrŏm hăng ƀing ling tơhan ih khŏm kơsung nao bĕ jum dar plei anai sa hrơi sa wơ̆t. 4Laih anŭn brơi bĕ tơjuh čô ƀing khua ngă yang djă̱ tơki kiăng kơ ayŭp nao hlâo pơ gah anăp kơ ƀing khua ngă yang čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop. Ƀơi hrơi tal tơjuh, brơi kơ ƀing gih kơsung nao bĕ jum dar plei anai tơjuh wơ̆t. Tơdang ƀing gih hlak rơbat jum dar plei anŭn, brơi bĕ kơ ƀing khua ngă yang anŭn ayŭp đĭ tơki. 5Tơdang ƀing gih hơmư̆ ƀing gơñu ayŭp đĭ tơki sui ƀiă, brơi bĕ abih bang ƀing ling tơhan gih ur kraih. Giŏng anŭn, pơnăng plei anŭn či glưh trŭn yơh laih anŭn rĭm čô ƀing ling tơhan hlŏng mŭt nao amăng plei mơtam yơh.”
6Tui anŭn, Yôsua, ană Nun, iâu rai ƀing khua ngă yang laih anŭn pơtă kơ ƀing gơñu tui anai, “Čơkŭng nao bĕ Hip Tơlơi Pơgop anai laih anŭn brơi bĕ tơjuh čô amăng ƀing gih djă̱ tơki nao hlâo pơ anăp kơ Hip anai.” 7Giŏng anŭn, ñu ăt pơđar ƀing ling tơhan tui anai mơ̆n, “Čơdơ̆ng kơsung nao bĕ pơ jum dar plei anai, wơ̆t hăng sa grup ƀing ling tơhan djă̱ gơnam blah nao hlâo kơ abih bang laih anŭn kơ Hip Tơlơi Pơgop Yahweh yơh.”
8Tơdang Yôsua hơmâo pơtă laih kơ ƀing ling tơhan anŭn, tơjuh čô ƀing khua ngă yang djă̱ tơki tơbiă nao gah anăp ayŭp đĭ tơki gơñu, laih anŭn ƀing čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop rơbat nao tŏ tui ƀing gơñu yơh. 9Hơmâo sa grup ƀing ling tơhan djă̱ gơnam pơblah nao hlâo kơ ƀing khua ngă yang, jing ƀing ayŭp đĭ tơki anŭn, laih anŭn ăt hơmâo mơ̆n sa grup ƀing ling tơhan djă̱ gơnam blah pơkŏn rơbat nao tŏ tui kơ Hip Tơlơi pơgop anŭn. Ƀơi abih mông anŭn, ƀing khua ngă yang anŭn ayŭp đĭ tơki nanao yơh. 10Samơ̆ Yôsua hơmâo pơtă laih kơ ƀing ling tơhan tui anai, “Ƀing gih anăm ur đĭ ƀôdah ngă brơi kơ ƀing Yerêhô hơmư̆ dơnai hiăp gih ôh, laih anŭn ƀing gih kŏn dưi pơhiăp lơi wơ̆t tơdah kơnơ̆ng sa boh hiăp đôč hlŏng truh pơ hrơi kâo či laĭ kơ ƀing gih, ‘Ur dreo đĭ bĕ!’ Giŏng anŭn, ƀing gih khŏm ur đĭ yơh.” 11Tui anŭn, ñu brơi ƀing čơkŭng Hip Tơlơi Pơgop Yahweh anŭn hrŏm hăng ƀing tơhan rơbat nao jum dar plei sa wơ̆t. Giŏng anŭn, ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ anih jưh gơñu kiăng kơ đŏm mlam yơh.
12Ƀơi hrơi tŏ tui, Yôsua tơgŭ mơguah ưm laih anŭn ƀing khua ngă yang čơkŭng đĭ Hip Tơlơi Pơgop Yahweh kiăng kơ nao yơh. 13Tơjuh čô ƀing khua ngă yang djă̱ tơki kơsung nao gah anăp kơ Hip Yahweh laih anŭn ayŭp đĭ tơki. Sa grup ƀing ling tơhan djă̱ gơnam pơblah rơbat nao hlâo kơ ƀing gơñu laih anŭn sa grup ƀing ling tơhan pơkŏn rơbat nao tŏ tui kơ Hip Yahweh. Tơdang abih bang ƀing gơñu kơsung nao, ƀing khua ngă yang anŭn ayŭp đĭ tơki gơñu nanao yơh. 14Tui anŭn yơh, ƀơi hrơi tal dua, ƀing gơñu kơsung nao rơbat jum dar plei Yerêhô sa wơ̆t laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ anih jưh gơñu yơh. Ƀing gơñu ăt ngă hrup hăng anŭn mơ̆n amăng năm hrơi.
15Ƀơi hrơi tal tơjuh, ƀing gơñu tơgŭ mơ̆ng mơguah ưm laih anŭn kơsung nao rơbat jum dar plei pơnăng Yerêhô anŭn amăng tơjuh wơ̆t hrup hăng hơdră ƀing gơñu ngă laih hlâo. Kơnơ̆ng amăng hrơi anŭn yơh, ƀing gơñu kơsung nao rơbat jum dar plei anŭn tơjuh wơ̆t. 16Ƀơi dar tal tơjuh, tơdang ƀing khua ngă yang jĕ či ayŭp tơki gơñu, Yôsua pơđar kơ ƀing ling tơhan ñu tui anai, “Ur dreo đĭ bĕ! Yuakơ Yahweh hơmâo jao brơi laih kơ ƀing gih plei anai! 17Samơ̆ plei anai laih anŭn abih bang dram gơnam djuai mơnơ̆ng amăng plei anai ƀing gih khŏm pơrai hĭ abih bang jing sa gơnam pơyơr kơ Yahweh yơh. Kơnơ̆ng pô rĭh răm HʼRahab wơ̆t hăng abih bang ƀing mơnuih dŏ amăng sang ñu đôč yơh dưi klaih, yuakơ ñu hơmâo pơdŏp laih ƀing kơnuă ƀing ta pơkiaŏ rai hlâo adih. 18Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, anăm mă tŭ gơnam hơget ôh amăng plei anai kơ gih pô kiăng kơ ƀing gih ƀu či ba rai ôh tơlơi răm rai ƀơi gih pô wơ̆t dah mă tŭ gơnam hơget tŭ mơ̆n. Tơdah ƀing gih mă tŭ, sĭt ƀing gih ăt či ba rai tơlơi rŭng răng răm rai ƀơi anih jưh ƀing Israel yơh. 19Samơ̆ abih bang khul gơnam ngă hăng amrăk, mah, ko̱ng laih anŭn pơsơi, jing gơnam rơgoh hiam kơ Yahweh yơh, tui anŭn ƀing ta khŏm pioh bĕ khul gơnam anŭn amăng sang pioh gơnam Yahweh yơh.”
20Tui anŭn, tơdang ƀing khua ngă yang ayŭp đĭ tơki gơñu, ƀơi mông ƀing ling tơhan hơmư̆ dơnai tơki anŭn, ƀing gơñu ur dreo kraih laih anŭn pơnăng plei glưh trŭn hĭ mơtam yơh. Giŏng anŭn, abih bang ƀing ling tơhan hlŏng kơsung mŭt đĭ blah mă hĭ plei anŭn yơh. 21Ƀing gơñu jao pơyơr hĭ plei anŭn kơ Yahweh laih anŭn pơrai hĭ hăng khul đao gơñu yơh abih bang djuai mơnơ̆ng amăng anŭn tui anai: Ƀing đah rơkơi hăng ƀing đah kơmơi, ƀing hlak ai hăng ƀing tha rơma, tơpul rơmô hăng tơpul triu bơbe laih anŭn tơpul aseh glai yơh.
22Giŏng anŭn, Yôsua pơđar dua čô kơnuă jing ƀing ep kơsem laih anih lŏn anai tui anai, “Mŭt nao bĕ amăng sang pô rĭh răm anŭn laih anŭn ba tơbiă bĕ ñu wơ̆t hăng abih bang ƀing mơnuih dŏ amăng sang ñu tui hăng tơlơi ƀing gih hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng gơ̆.” 23Tui anŭn, dua čô kơnuă anŭn mŭt nao hăng ba tơbiă HʼRahab wơ̆t hăng ƀing amĭ ama gơ̆, ƀing adơi ai gơ̆ laih anŭn abih bang ƀing hlŭn amăng sang anŏ gơ̆ yơh. Ƀing gơñu mă abih bang ƀing sang anŏ gơ̆ laih anŭn brơi kơ ƀing gơ̆ dŏ pơ sa anih gah rơngiao kơ anih jưh ƀing Israel yơh.
24Giŏng anŭn, ƀing Israel čuh pơrai hĭ plei anŭn wơ̆t hăng abih bang gơnam amăng anŭn, samơ̆ ƀing gơñu mă khul gơnam ngă hăng mah, amrăk, ko̱ng laih anŭn pơsơi, nao pioh mŭt amăng anih pioh gơnam Yahweh yơh. 25Bơ kơ pô rĭh răm HʼRahab wơ̆t hăng ƀing sang anŏ gơ̆, Yôsua ƀu pơrai hĭ ôh yuakơ gơ̆ hơmâo pơdŏp brơi laih dua čô kơnuă, jing ƀing Yôsua hơmâo pơkiaŏ rai laih pơ plei pơnăng Yerêhô anai. Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn yơh, ƀing sang anŏ gơ̆ dŏ hơdip hrŏm hăng ƀing Israel hlŏng truh kơ tă anai yơh.
26Ƀơi mông anŭn yơh Yôsua ƀuăn asăt tui anai, “Hlơi pô kiăng kơ grơ̆ng glăm rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ plei Yerêhô anai, Yahweh či hơtŏm păh kơ ñu tui anai yơh:
  “Hlơi pô ma̱n pơdơ̆ng đĭ khul atur plei anai,
   ñu anŭn či rơngiă hĭ ană kơčoa đah rơkơi ñu yơh;
  hlơi pô ma̱n pơdơ̆ng đĭ khul amăng ja̱ng plei anai,
   ñu anŭn či rơngiă hĭ ană hơnăl tuč đah rơkơi ñu yơh.”
27Tui anŭn, Yahweh dŏ hrŏm hăng Yôsua laih anŭn tơlơi hing ang ñu hing hyu djŏp anih amăng anih lŏn anŭn yơh.