8

Yexu yog tug tuam pov thawj hlub

1Tej kws peb has nuav qhov tseem ceeb yog qhov kws peb muaj ib tug tuam pov thawj hlub le nuav, nyob tsawg ntawm Vaajtswv kws luj dua ndais lub zwm txwv saab teg xws sau ntuj ceeb tsheej. 2Nwg ua num huv lub chaw dawb huv hab huv lub tseem tsev ntaub kws tug Tswv tsaa ca tsw yog tuabneeg tsaa. 3Txhua tug tuam pov thawj hlub yog raug tsaa lug muab hov txhua chaw xyeem hab tua tsaj xyeem. Yog le nuav tug tuam pov thawj hlub nuav yuav tsum muaj ib yaam kws muab xyeem hab. 4Yog nwg nyob huv lub nplajteb nuav, nwg yuav tsw ua pov thawj hlo le vem tas muaj cov pov thawj kws muab hov txhua chaw xyeem lawv le txuj kevcai lawm. 5Cov pov thawj hov ua num rua huv lub chaw dawb huv kws tsuas yog tej kws nyob sau ntuj tug yaam ntxwv hab tug duab, lawv le Vaajtswv has rua Mauxe thaus Mauxe yuav tsaa lub tsev ntaub has tas, “Yuav tsum ceev faaj ua txhua yaam lawv le tug qauv kws qha rua koj sau lub roob.” 6Tassws nwgnuav Yexu tau txais teg num ua kws zoo tshaaj dua puab cov hov, hab ib yaam le ntawd nwg yog tug nruab nraab huv tej lug sws cog tseg tshab kws zoo heev dua vem raug muab tsaa rua sau tej lug cog tseg kws zoo dua. 7Yog tej lug cog tseg zag ib zoo txaus lawm kuj tsw txug muaj tej lug cog tseg zag ob.
8Tsua qhov Vaajtswv thuaj puab hab has tas,
  “Tug Tswv has tas, Saib nawj,
   lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug
  mas kuv yuav cog dua lug tshab
   rua cov Yixayee hab cov Yuta,
  9tsw thooj le kws kuv cog rua puab tej laug
   rua nub kws kuv caab puab teg
   coj puab tawm huv Iyi tebchaws lug.
  Puab tsw ua lawv le kuv tej lug cog tseg,
   kuv txhad tsw quav ntsej puab lawm.
   Tug Tswv has le nuav ntaag.
  10Nuav yog tej lug cog tseg
   kws kuv yuav cog rua cov Yixayee
   ua qaab ncua swjhawm ntawd.
  Tug Tswv has le nuav ntaag.
   Kuv yuav muab kuv txuj kevcai tso rua huv puab
   hab sau ca rua huv puab lub sab.
  Kuv yuav ua puab tug Vaajtswv
   hab puab yuav ua kuv haiv tuabneeg.
  11Txhua tug yuav tsw qha nwg kwvtij zej zog
   hab nwg tej kwvtij txheeb kuas paub tug Tswv,
  tsua qhov puab txhua tug yeej yuav paub kuv
   txwj tug yau kawg moog txug tug luj kawg.
  12Kuv yuav khuvleej puab tej kev txhum
   hab tsw cim ntsoov puab lub txem dua le lawm.”
13Thaus Vaajtswv has txug tej lug cog tseg tshab kuj yog nwg rhuav tej lug cog tseg qub lawm. Tej kws muab rhuav hab tej qub tub pluj yuav taag.