10

1Vem tas txuj kevcai yog yaam tswm txaj kws yuav lug tom qaab tug duab xwb, tsw yog tug tseem, mas txuj kevcai kws has kuas naj xyoo muab tsaj xyeem le qub tsw tu ncua ua tsw tau rua cov kws lug cuag Vaajtswv ua tuabneeg zoo kawg nkaus. 2Yog ua tau, tes puab kuj tseg tsw muab tsaj xyeem los tsw yog? Yog tug kws pe hawm Vaajtswv raug muab ntxuav kuas dawb huv ib zag lawm, puab kuj yuav tsw xaav tas tseed muaj lub txem ntxwv moog. 3Tassws qhov kws xyeem tsaj hov qha kuas naj xyoo ncu txug lub txem. 4Tsua qhov ntshaav txwv nyuj ntshaav tshws rws tsw tau lub txem moog hlo le. 5Vem le nuav thaus Kheto lug rua huv lub nplajteb lawd, nwg has tas,
  “Koj tsw xaav yuav tej tsaj
   hab tej hov txhua chaw kws muab xyeem,
   tassws koj npaaj lub cev rua kuv.
  6Qhov kws tua tsaj hlawv xyeem
   hab xyeem daws txem koj tsw txaus sab.
  7Kuv has tas, ‘ Au Vaajtswv, kuv tuaj lawm,
   yuav ua lawv le koj lub sab nyam,
   lawv le kws sau txug kuv rua huv thooj ntawv.’ ”
8Nwg xub has tas, “Tej tsaj kws tua xyeem hab tej hov txhua chaw kws muab xyeem hab tej kws hlawv xyeem hab tej kws xyeem daws txem, koj tsw xaav yuav hab koj tsw txaus sab rua,” tej nuav yog tej kws muab xyeem lawv le txuj kevcai xwb. 9Hab nwg has tas, “Kuv tuaj lawm, yuav ua lawv le koj lub sab nyam.” Nwg txhad rhuav txuj qub kev hov lawm sub txhad rhawv tau txuj tshab. 10Vem Yexu ua lawv le Vaajtswv lub sab nyam, peb txhad raug muab cais ua tuabneeg dawb huv vem qhov kws muab Yexu Kheto lub cev xyeem tuab zag xwb kuj txaus lawm.
11Txhua tug pov thawj kuj naj nub sawv ntsug ua nwg teg num, hab coj tuab yaam qub tuaj xyeem tsw tu ncua le, tej hov yeej rws tsw tau lub txem moog hlo le. 12Tassws thaus Kheto xyeem tuab zag xwb daws tau moog ib txhws, nwg nyob tsawg ntawm Vaajtswv saab teg xws, 13tog txug thaus nwg cov yeeb ncuab raug muab lug ua chaw tag nwg xwb taw. 14Qhov kws muab nwg xyeem tuab zag xwb, Yexu kuj ua rua cov kws saamswm muab cais ua dawb huv ua tau tuabneeg zoo kawg nkaus moog ib txhws. 15Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv kuj ua timkhawv rua peb. Nwg xub has tas,
  16“Nuav yog tej lug cog tseg
   kws kuv yuav cog rua puab
   ua qaab ncua swjhawm ntawd.
  Tug Tswv has le nuav ntaag.
   Kuv yuav muab kuv txuj kevcai tso rua huv puab
   hab sau ca rua huv puab lub sab.”
17Hab nwg has tas,
  “Kuv yuav tsw cim ntsoov puab lub txem
   hab puab tej kev txhum dua le lawm.”
18Thaus muaj kev zaam txem lawm kuj tsw txug muaj kev xyeem daws txem dua le lawm.

Tej lug ntuag

19Vem le nuav, cov kwvtij, vem muaj Yexu cov ntshaav peb txhad muaj cuabkaav nkaag moog rua huv lub chaw Dawb Huv Kawg Nkaus, 20yog taug txujkev tshab hab txujkev muaj txujsa kws nwg qheb rua peb hlaa daim ntaub moog, vem muaj nwg lub cev. 21Hab vem peb muaj ib tug pov thawj luj kaav Vaajtswv tsev tuabneeg lawm, 22peb ca le ua lub sab dawb paug nkaag moog ze hab muaj lub sab ntseeg ruaj, muaj lub sab kws raug muab ntshaav nchus kuas tsw muaj ib qho phem hlo le hab muaj lub cev kws raug dej ntshab ntxuav kuas dawb huv. 23Peb ca le tuav txujkev vaam kws peb leeg yuav hov ruaj tsw xob ywj faab ywj fwj, vem tug kws cog lug tseg hov tso sab tau. 24Peb ca le ua tuab zoo saib yuav ua le caag ib leeg txhad txhawb tau ib leeg tug zug kuas sws hlub hab ua num zoo, 25hab tsw xob tseg qhov kws tuaj txoos ua ke yaam le qee leej txeev tseg, tassws ib leeg yuav tsum txhawb ib leeg lub sab, hab yimfuab yuav tsum ua tej nuav vem mej paub tas nub kws teem ca lug ze lawm.
26Thaus peb tub paub txujkev tseeb lawm, yog peb tseed txhob txwm ua txhum kuj tsw muaj ib yaam daabtsw kws muab xyeem daws tau peb lub txem dua le lawm, 27tsuas muaj kws yuav tog txujkev teem txem kws ntshai quas rwg hab suavtawg kws cig hlub heev kws yuav kub cov kws tawm tsaam Vaajtswv. 28Tug kws tso Mauxe txuj kevcai tseg yog muaj ob leeg lossws peb leeg ua timkhawv lawm, tug hov yuav raug muab tua tuag tsw khuvleej le. 29Mej swm xaav saib tug kws tsuj Vaajtswv tug Tub hab ua qas puag tsuas cov ntshaav kws cog lug tseg kws muab nwg cais ua dawb huv lawm hab saib tsw taug Vaaj Ntsuj Plig kws pub txujkev hlub mas tswm nyog tug hov yuav raug txem nyaav heev dua npaum le caag? 30Tsua qhov peb paub Vaajtswv tug kws has tas, “Qhov kws pauj taub yog kuv le feem hab kuv yuav pauj rua.” Hab has dua tas, “Tug Tswv yuav txav txem rua nwg haiv tuabneeg.” 31Qhov kws poob rua huv Vaajtswv kws muaj txujsa nyob txhais teg yog qhov kws txaus ntshai kawg.
32Tassws mej ca le ncu txug yaav tom ntej kws mej tau txais txujkev kaaj lawm mej tau tiv thev tej kev txom nyem luj kawg, 33qee zag mej raug thuaj hab raug tswm txom taab meeg suavdawg, hab qee zag mej kuj nrug cov kws raug tswm txom le hov koom ua ke. 34Tsua qhov mej kuj mob sab cov kws raug kaw, hab thaus luas lws mej tej cuab txhaj cuab taam coj moog mej kuj zoo sab hlo, vem mej paub tas mej muaj cuab txhaj cuab taam kws zoo dua le tej ntawd hab yuav nyob moog le. 35Vem le nuav tsw xob muab mej lub sab tuab kws yuav coj nqe zug ntau heev lug rua mej tso tseg. 36Vem mej yuav tsum muaj lub sab thev taug sub mej txhad ua tau lawv le Vaajtswv lub sab hab mej txhad tau tej kws cog lug ca lawd. 37Tshuav tsw ntev,
  “tug kws yuav lug yeej yuav lug,
   nwg yuav tsw tog ntev.
  38Tassws tug kws kuv suav tas ncaaj nceeg
   yuav muaj txujsa nyob
   vem nwg ntseeg Vaajtswv.
  Yog nwg thim rov qaab,
   kuv yuav tsw txaus sab rua nwg.”
39Tassws peb tsw yog cov kws thim rov qaab hab raug kev puam tsuaj. Peb yog cov kws ntseeg txhad tuav tau peb txujsa.