13

Luật về bệnh phung

1Chúa Hằng Hữu nói với Mai-sen và A-rôn:
2,3Nếu người nào thấy trên da mình có chỗ sưng lên, hoặc nổi mụt nhọt, hoặc nổi đốm trắng, người ấy phải đến trình với thầy tế lễ A-rôn hoặc một thầy tế lễ con A-rôn, để vị này khám xem người ấy có mắc bệnh phung không. Nếu lông mọc trên chỗ ấy hóa trắng, và nếu chỗ ấy lõm xuống sâu hơn mặt da, đó là bệnh phung. Thầy tế lễ phải tuyên bố người ấy không sạch.
4Nhưng nếu đốm trắng trên da người ấy không lõm sâu xuống so với mặt da, và lông không hóa trắng, thầy tế lễ sẽ cho người này ở cách ly trong bảy ngày. 5Sau bảy ngày, thầy tế lễ sẽ khám lại. Nếu thấy vết thương không thay đổi, không lan ra trên da, người ấy sẽ phải ở cách ly trong bảy ngày nữa. 6Bảy ngày sau, thầy tế lễ lại khám người ấy một lần nữa. Nếu vết thương tái đi, không lan ra trên da, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy sạch. Vết thương chỉ là một mụt nhọt thường, người ấy chỉ cần giặt áo xống là được sạch.
7Nhưng nếu mụt nhọt ấy bắt đầu lan ra trên da sau khi đã được khám, người ấy phải đến gặp thầy tế lễ một lần nữa. 8Thầy tế lễ khám lại, nếu thấy mụt nhọt đã lan ra trên da, sẽ tuyên bố người ấy không sạch vì mắc bệnh phung.
9Một người bị bênh phung phải được đem đến thầy tế lễ. 10,11Thầy tế lễ sẽ khám, nếu thấy trên da có chỗ sưng lên, màu trắng, lông hóa trắng, và có thịt rữa tại chỗ sưng; đó là bệnh phung đã phát lâu ngày, thầy tế lễ phải tuyên bố người ấy không sạch, nhưng không cần giữ người ấy riêng ra nữa, vì người ấy rõ ràng đã mang bệnh và không sạch. 12,13Nhưng nếu sau khi khám khắp người, thấy phung lan trên da, tràn khắp cơ thể từ đầu đến chân, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy sạch, vì cả cơ thể đã trắng hết, người ấy khỏi bệnh. 14,15Nếu thầy tế lễ thấy có thịt rữa trên mình người ấy, phải tuyên bố người ấy không sạch vì mắc bệnh phung. 16Nhưng nếu thịt rữa trở nên tái và hóa trắng, người này phải đến gặp thầy tế lễ. 17Thầy tế lễ khám, nếu thấy vết lở đã hóa màu trắng thật, sẽ tuyên bố người ấy sạch.
18,19Nếu một người bị mụt nhọt và khỏi rồi, nhưng tại nơi vừa có mụt nhọt nổi lên một đốm trắng hay một đốm đỏ tái, người này phải đem trình cho thầy tế lễ. 20Thầy tế lễ sẽ khám, nếu thấy nơi ấy lõm xuống sâu hơn mặt da và nếu lông hóa trắng, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy không sạch, vì đấy là bệnh phung phát ra từ mụt nhọt. 21Nhưng nếu thấy lông không hóa trắng, vết không lõm sâu hơn mặt da và có màu tái, thầy tế lễ sẽ cho người ấy ở cách ly trong bảy ngày. 22Sau đó, nếu thấy vết ấy lan ra trên da, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy không sạch vì mắc bệnh phung. 23Nhưng nếu vết không lan ra, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy sạch vì đấy chỉ là vết sẹo của mụt nhọt.
24Nếu một người bị bỏng và vết bỏng trở thành một đốm trắng hay một đốm đỏ tái, 25thầy tế lễ sẽ khám, nếu thấy lông mọc trên vết bỏng hóa trắng và vết ấy lõm xuống sâu hơn mặt da, đó là bệnh phung phát ra từ vết bỏng. Thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy không sạch vì mắc bệnh phung. 26Nhưng nếu thấy lông mọc trên vết bỏng không hóa trắng, vết không lõm sâu hơn mặt da nhưng có màu tái, thầy tế lễ sẽ cho người ấy ở cách ly trong bảy ngày. 27Sau bảy ngày, thầy tế lễ khám lại, nếu thấy vết ấy lan ra trên da, sẽ tuyên bố người ấy không sạch vì mắc bệnh phung. 28Nhưng nếu vết ấy không lan ra trên da mà có màu tái, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy sạch, vì đấy chỉ là sẹo của vết bỏng. 29,30Nếu một người đàn ông hay đàn bà có ung nhọt trên đầu hoặc trên cằm, thầy tế lễ sẽ khám người ấy. Nếu thấy ung nhọt lõm sâu hơn mặt da, lông mọc tại đó thưa và có màu vàng, thầy tế lễ sẽ tuyên bố người ấy không sạch vì phung xuất hiện trên dầu hay trên cằm. 31Nhưng nếu nơi ấy không lõm sâu hơn mặt da và có lông đen mọc tại đó, thầy tế lễ sẽ cho người ấy ở cách ly trong bảy ngày. 32Ngày thứ bảy, nếu thầy tế lễ khám thấy ung nhọt không lan ra, không có lông vàng, và nơi ấy không lõm sâu hơn mặt da; 33người ấy phải cạo lông, tóc chung quanh ung nhọt, nhưng không đụng đến ung nhọt; và thầy tế lễ sẽ cho người ấy ở cách ly bảy ngày nữa. 34Sau bảy ngày, thầy tế lễ khám lại, nếu thấy ung nhọt không lan ra trên da, không lõm sâu hơn mặt da, sẽ tuyên bố người ấy sạch. Người ấy chỉ cần giặt áo xống mình là được sạch. 35,36Sau đó, nếu ung nhọt lan ra trên da, thầy tế lễ sẽ khám lại, nếu thấy ung nhọt đã lan ra thật, đó là bệnh phung, không cần phải xem có lông vàng hay không, người ấy không sạch. 37Nhưng nếu thầy tế lễ thấy ung nhọt không lan ra, lông đen mọc lên tại nơi ấy, sẽ tuyên bố người ấy sạch vì đã khỏi bệnh.
38Nếu một người đàn ông hay đàn bà nổi đốm trắng trên da; 39thầy tế lễ sẽ khám, nếu thấy đốm trắng đục mờ, người ấy sạch, vì đấy chỉ là sự nhiễm độc thông thường của da.
40Nếu một người bị rụng tóc, đầu hói, người ấy sạch. 41Nếu một người bị tóc rụng trước trán, trán hói, người ấy sạch. 42Nhưng nếu tại chỗ hói phát ra một đốm trắng hồng, trường hợp này có thể là phung. 43,44Thầy tế lễ phải khám, nếu thấy có đốm trắng hồng nổi trên chỗ hói giống như phung trên da thân thể, sẽ tuyên bố người ấy không sạch vì mắc bệnh phung trên đầu.
45Người mắc bệnh phung sẽ mặc áo rách, buông tóc xỏa, che phần dưới của mặt lại, kêu lên: "Không sạch, không sạch." 46Suốt thời gian mắc bệnh, người ấy không sạch, và phải ở bên ngoài trại.

Luật về quần áo và đồ vật bị lên mốc

47-49Nếu có mốc xanh hay mốc đỏ xuất hiện trên áo xống bằng len hay bằng vải (dù trên sợi ngang hay sợi dọc), trên da hay trên đồ bằng da; đó là chứng phung của đồ vật, phải mang đến trình cho thầy tế lễ. 50Thầy tế lễ sẽ khám và cho giữ đồ vật riêng ra trong bảy ngày. 51,52Ngày thứ bảy, nếu thầy tế lễ khám thấy vết mốc lan ra, đó là chứng phung ăn lan trên đồ vật và đồ vật ấy không sạch. Dù mốc trên sợi ngang hay sợi dọc của đồ len hay vải, hay mốc trên đồ bằng da, thầy tế lễ sẽ đem đồ ấy đốt đi. 53,54Nhưng nếu thầy tế lễ khám thấy vết mốc không lan ra (dù trên sợi ngang, sợi dọc hay trên đồ bằng da), sẽ cho đem đồ vật ấy đi giặt, và giữ đồ vật riêng ra trong bảy ngày nữa. 55Sau đó, nếu thầy tế lễ khám thấy vết mốc không đổi màu, dù mốc không lan ra, cũng phải đem đồ vật ấy đốt đi vì không sạch, dù vết mốc ở trên bề mặt hay bề trái của đồ vật cũng vậy.
56Nhưng nếu khám thấy màu vết mốc phai đi sau khi giặt, thầy tế lễ sẽ xé bỏ phần bị mốc đi. 57Sau đó, nếu mốc lại xuất hiện, lần này phải đem đồ vật ấy đốt đi, vì đấy là chứng phung ăn lan trên đồ vật. 58Nhưng nếu sau khi đã giặt đồ vật, vết mốc biến đi, chỉ cần đem giặt một lần nữa, đồ vật ấy sẽ sạch.
59Đó là luật về chứng phung xuất hiện trên áo xống bằng len, vải, trên da hay đồ bằng da. Luật này dùng để phân biệt giữa đồ vật sạch và không sạch.