13

Kevcai ntswg txug mob lis mob ruas

1Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, 2“Yog leejtwg lub cev muaj ib qho kws o lossws tawm pob lossws txaij ntawm nwg daim tawv nqaj kws txawj ua mob lis mob ruas ntawm daim tawv nqaj, mas coj tug hov moog cuag Aloo kws ua pov thawj lossws nwg ib tug tub kws ua pov thawj. 3Tug pov thawj yuav tsum tshuaj saib qhov mob ntawm nwg daim tawv nqaj, mas yog cov plaub ntawm qhov mob hov dawb hab saib zoo le qhov mob hov tub txeem rua huv cov nqaj lawm tes kuj yog mob lis mob ruas. Thaus tug pov thawj tub tshuaj saib nwg lawd mas yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv. 4Yog qhov mob ntawm daim tawv dawb, hab saib zoo le qhov mob tsw tau txeem rua huv cov nqaj hab cov plaub ntawm qhov mob kuj tsw dawb mas tug pov thawj yuav muab tug mob hov cais kaw ca xyaa nub. 5Thaus puv xyaa nub lawd tug pov thawj yuav tshuaj saib. Yog lawv le nwg pum mas qhov mob hov nyob le qub tsw fuam luj rua ntawm daim tawv, mas tug pov thawj tseed yuav muab nwg cais dua xyaa nub hab. 6Thaus puv xyaa nub tug pov thawj yuav rov tshuaj saib dua ib zag. Yog qhov mob ntawd tuag ntxhai tsw fuam luj rua ntawm daim tawv nqaj lawm, mas tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas tug kws mob ntawd huv lawm, nwg tug mob tsuas yog tawm pob xwb. Mas tug kws mob hov yuav ntxhua nwg cev tsoog tsho nwg txhad le huv. 7Thaus nwg tub moog cuag tug pov thawj tshuaj saib hab tug pov thawj has tas nwg huv lawm, mas yog qhov mob tawm pob hov tseed fuam luj ntawm nwg daim tawv tes nwg yuav tsum rov moog cuag tug pov thawj dua. 8Tug pov thawj yuav tshuaj saib, mas yog qhov mob tawm pob hov fuam luj rua ntawm daim tawv lawm tes tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv, yog mob lis mob ruas.
9“Yog leejtwg mob lis mob ruas mas yuav tsum coj tug hov moog cuag tug pov thawj. 10Tug pov thawj yuav tshuaj saib, hab yog qhov mob ntawd o hab dawb ntawm daim tawv, ua rua cov plaub ntawd dawb hab ua kav txhaab tshab rua ntawm qhov kws o hov, 11mas kuj yog ua mob lis mob ruas kws fuam rua huv daim tawv. Mas tug pov thawj kuj yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv. Tsw txug muab nwg cais ca vem yog nwg yeej qas tsw huv lawm.
12“Yog qhov mob hov fuam luj rua huv daim tawv hab lawv le tug pov thawj pum fuam thoob plhawv ib ce taag nrho taubhau moog txug kwtaw, 13tes tug pov thawj yuav tshuaj saib. Yog qhov mob tub fuam thoob ib ce lawm mas nwg yuav tshaaj tawm has tas tug ntawd kuj huv ntawm nwg tug mob lawm, vem nwg daim tawv dawb thoob plhawv lawm, nwg huv lawm. 14Tassws thaus muaj tej qhov kav txhaab tshab tshwm lug mas kuj yog nwg qas tsw huv. 15Tug pov thawj yuav tshuaj saib tej qhov kav txhaab tshab mas yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv lawm. Tej qhov kav txhaab tshab kuj qas tsw huv vem yog mob lis mob ruas. 16Yog tej kav txhaab tshab hov tub zoo du lug dawb dawb lawm, mas nwg yuav moog cuag tug pov thawj, 17tes tug pov thawj yuav tshuaj saib nwg. Yog qhov mob hov tub ntxeev ua dawb dawb lawm, mas tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas tug kws mob hov huv lawm, mas nwg kuj huv lawm.
18“Yog leejtwg mob ib lub rwj ntawm nwg daim tawv tassws tub zoo lawm, 19mas yog ntawm qhov mob rwj hov tsua muaj qhov dawb dawb o o lossws lab dawb tshwm tuaj, mas nwg yuav tsum moog cuag tug pov thawj saib. 20Tes tug pov thawj yuav tshuaj saib es yog nwg saib zoo le qhov mob hov tub txeem rua huv cov nqaj hab cov plaub ntawm qhov mob dawb lawm, mas tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv. Qhov mob hov yog mob lis mob ruas kws tshwm huv lub rwj tuaj. 21Tassws yog tug pov thawj tshuaj saib qhov mob mas cov plaub tsw dawb hab qhov mob tsw tau txeem rua huv cov nqaj tsuas yog tuag ntxhai xwb, tes tug pov thawj yuav muab nwg cais kaw ca xyaa nub. 22Yog qhov mob hov fuam luj rua ntawm daim tawv mas tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv, yog mob lis mob ruas. 23Tassws yog qhov mob ntawd nyob le qub tsw fuam kuj yog caws plav rwj xwb tes tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas nwg huv.
24“Yog lub cev ib qho raug suavtawg kub es txawm muaj qhov lab dawb lossws qhov dawb dawb tshwm tuaj ntawm lub kav txhaab tshab kws kub hov, 25tes tug pov thawj yuav tshuaj saib. Yog cov plaub huv qhov mob hov dawb hab saib zoo le qhov mob tub txeem rua huv cov nqaj lawm mas yog mob lis tshwm ntawm qhov kav txhaab kws kub nyab tuaj, mas tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv, yog mob lis mob ruas.
26“Tassws yog tug pov thawj tshuaj saib mas cov plaub huv qhov mob tsw dawb hab qhov mob tsw tau txeem rua huv cov nqaj tsuas yog tuag ntxhai xwb, tes tug pov thawj yuav muab nwg cais ca xyaa nub. 27Thaus puv xyaa nub lawd tug pov thawj yuav tshuaj saib. Yog qhov mob hov fuam luj rua ntawm daim tawv mas tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv, yog mob lis mob ruas. 28Tassws yog qhov mob hov nyob le qub tsw fuam luj rua huv daim tawv tsuas yog tuag ntxhai xwb, mas yog o vem suavtawg kub xwb, tes tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas tug ntawd huv lawm, tsuas yog caws plav kws suavtawg kub xwb.
29“Thaus quasyawg lossws quaspuj twg muaj mob rua ntawm taubhau lossws ntawm kauj tsaig, 30tes tug pov thawj yuav tshuaj saib qhov mob hov es yog saib zoo le qhov mob tub txeem rua huv cov nqaj hab cov plaub ntawm qhov mob daaj hab swb swb le lawm, tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv, tsua qhov yog mob txob, yog mob lis mob ruas rua sau taubhau lossws ntawm kauj tsaig. 31Yog tug pov thawj tshuaj saib qhov mob txob hov hab saib zoo le qhov mob tsw tau txeem rua huv cov nqaj hab tsw muaj plaub dub, mas tug pov thawj yuav muab tug kws mob txob hov cais ca xyaa nub. 32Thaus puv xyaa nub lawd tug pov thawj yuav tshuaj saib qhov mob hov. Yog tas qhov txob hov tsw fuam luj hab tsw muaj plaub daaj hab saib zoo le qhov mob txob tsw tau txeem rua huv cov nqaj, 33mas tug kws mob hov yuav tsum chais plaubhau chais fwj txwv tsuas tseg tsw xob chais ntawm qhov kws txob xwb. Mas tug pov thawj yuav muab tug kws mob txob hov cais dua xyaa nub. 34Thaus puv xyaa nub tug pov thawj yuav tshuaj saib qhov kws txob. Yog qhov txob hov tsw fuam luj ntawm daim tawv hab saib zoo le qhov mob tsw tau txeem rua huv cov nqaj, tes tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas nwg huv. Mas tug kws mob hov yuav ntxhua nwg cev tsoog tsho, nwg txhad le huv. 35Yog tug pov thawj tub has tas tug ntawd huv lawm tassws qhov mob txob hov tseed fuam luj rua ntawm daim tawv, 36tes tug pov thawj yuav tsum tshuaj saib nwg. Yog qhov mob txob hov fuam luj rua ntawm daim tawv, tes tsw txug yuav saib cov plaub daaj los tsw daaj lawm, nwg yeej qas tsw huv lawm. 37Tassws yog lawv le tug pov thawj pum mas qhov txob hov nyob le qub, hab muaj plaub dub tuaj ntawm qhov mob hov, mas qhov mob txob hov zoo lawm, nwg kuj huv lawm. Tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas tug ntawd huv.
38“Thaus quasyawg lossws quaspuj twg dawb tej teev ntawm daim tawv, 39tug pov thawj yuav tsum tshuaj saib. Yog tej teev ntawm daim tawv dawb txho xwb mas yog nyuj taug yaim tshwm ntawm daim tawv xwb, nwg tseed huv.
40“Yog tug quasyawg twg plaubhau hle ntawm taubhau lawm, nwg ua tuabneeg do hau xwb, nwg tseed huv. 41Yog nwg plaubhau ntawm hauv plaj hab ob saab xub ntsus hle, nwg ua tuabneeg do plaj xwb, nwg tseed huv. 42Yog sau taj taubhau do lossws sau hauv plaj do muaj ib qho mob lab dawb, yog nwg muaj mob lis mob ruas tshwm ntawm qhov kws nwg do hau lossws do plaj. 43Tug pov thawj yuav tshuaj saib nwg. Yog qhov mob o ntawm qhov kws do hau lossws do plaj hov lab dawb zoo yaam nkaus le tej mob lis ntawm daim tawv, 44mas tug quasyawg hov kuj mob lis mob ruas. Nwg qas tsw huv lawm, mas tug pov thawj yuav tshaaj tawm has tas nwg qas tsw huv. Nwg tug mob nyob sau taubhau.
45“Tug kws mob lis mob ruas yuav tsum naav tej tsoog tsho nduag hab tseg plaubhau ntev hab nwg yuav pus ncauj hab qw has tas ‘Qas tsw huv, qas tsw huv.’ 46Nwg yuav qas tsw huv moog taag swjhawm kws nwg muaj mob hov, nwg qas tsw huv. Nwg yuav tsum nyob nwg ib leeg saab nrau lub zog.
47“Thaus tej tsoog tsho tuaj pwm tsw has ntaub plaub yaaj lossws ntaub maag, 48yog nyob rua huv cov xuv hlaub lossws xuv txa kws ntus ntaub maag ntaub plaub yaaj, lossws nyob huv tej tawv tsaj lossws huv tej kws muab tawv tsaj ua, 49yog tej tsoog tsho hov tuaj pwm ntsuab xem xab lossws tuaj pwm lab pis tseb, tsw has nyob huv cov xuv hlaub lossws xuv txa, lossws nyob huv tej tawv tsaj lossws huv tej kws muab tawv tsaj ua, mas tej pwm hov kuj yog muaj kaab mob, mas yuav coj moog rua tug pov thawj saib. 50Tug pov thawj yuav saib qhov kws tuaj pwm hov hab muab cais ca xyaa nub. 51Thaus puv xyaa nub lawd, nwg yuav tshuaj saib qhov kws tuaj pwm hov. Yog tej pwm hov fuam rua huv tej tsoog tsho, tsw has huv cov xuv hlaub xuv txa lossws huv tej tawv tsaj kws swv ua txhua yaam, tej pwm hov muaj kaab mob phem mas kuj yog qas tsw huv. 52Mas tug pov thawj yuav muab tej tsoog tsho hov hlawv pov tseg, tsw has qhov mob nyob huv xuv hlaub xuv txa lossws nyob huv ntaub plaub yaaj lossws ntaub maag lossws nyob huv tej kws muab tawv tsaj ua, vem tej pwm hov muaj kaab mob phem, yuav tsum muab hlawv pov tseg.
53“Yog tug pov thawj tshuaj saib mas tej pwm hov tsw fuam rua huv tej tsoog tsho tsw has cov xuv hlaub xuv txa lossws tej kws muab tawv tsaj ua, 54mas tug pov thawj yuav kuas nwg muab lub kws tuaj pwm hov ntxhua hab yuav muab cais ca dua xyaa nub. 55Thaus ntxhua lawd tug pov thawj yuav tshuaj saib lub kws tuaj pwm hov. Yog qhov kws tuaj pwm hov tseed ntsuab lab le qub, txawm yog tsw fuam los kuj qas tsw huv lawm, koj ca le muab hlawv pov tseg, tsw has qhov kws tuaj pwm hov txawm nyob saab nrau saab huv los xwj.
56“Tassws yog tug pov thawj tshuaj saib thaus kws ntxhua lawd mas qhov kws tuaj pwm hov pluj quas zug lawm, tes tug pov thawj yuav muab qhov tuaj pwm hov dua pov tseg ntawm cev tsoog tsho lossws tawv tsaj lossws tej xuv hlaub xuv txa. 57Yog rov pum tas tej tsoog tsho tsw has tej xuv hlaub xuv txa lossws tej kws muab tawv tsaj ua tuaj pwm dua, mas kuj yog qhov mob fuam. Koj yuav tsum muab tej kws tuaj pwm hov hlawv pov tseg. 58Yog tej tsoog tsho lossws cov xuv hlaub xuv txa lossws tej kws muab tawv tsaj ua kws tuaj pwm es koj muab ntxhua ib zag lawm mas tej pwm pluj lawm, tes rov muab ntxhua dua ib zag hab, txhad le huv lawm.”
59Nuav yog tej kevcai kws ntswg txug tej tsoog tsho tuaj pwm ua mob phem, tsw has nyob huv tej tsoog tsho ntaub plaub yaaj lossws ntaub maag lossws nyob huv cov xuv hlaub xuv txa lossws huv tej kws muab tawv tsaj ua, sub txhad paub tshuaj saib yaam twg huv yaam twg qas tsw huv.