2

Vaajtswv txav txem ncaaj nceeg

1Vem le nuav, tuabneeg 'e, tsw has koj yog leejtwg, thaus koj rau txem rua lwm tug koj tsw muaj lug daws koj tug kheej le. Tsua qhov thaus koj txav txem rua luas kuj yog koj txav txem rua koj hab, vem koj tub yog tug kws txav txem rua luas los koj tseed ua ib yaam le luas ua hab. 2Peb paub tas qhov kws Vaajtswv rau txem rua cov kws ua phem le ntawd kuj yog ua lawv le qhov tseeb. 3Tuabneeg 'e, thaus koj txav txem rua cov kws ua le ntawd tassws koj tseed ua ib yaam le puab hab, koj xaav tas koj yuav dim qhov kws Vaajtswv txav txem lov? 4Lossws koj tseed saib tsw taug nwg txujkev khuvleej hab nwg txujkev ua sab ntev hab nwg txujkev kws thev taug kws nwg muaj nplua quas mag? Koj tsw paub tas Vaajtswv txujkev hlub yuav coj kuas koj ntxeev dua sab tshab lov? 5Tassws vem mej lub sab tawv tsw yeem ntxeev dua sab, mej txhad khaws txujkev npau tawg rua mej rua nub kws Vaajtswv npau tawg, yog nub kws Vaajtswv txav txem ncaaj tshwm plawg lug. 6Tsua qhov nwg yuav pauj rua txhua tug lawv le tej kws puab tau ua. 7Cov kws ua sab ntev ua zoo hab nrhav lub koob meej hab meej mom hab qhov kws nyob moog ib txhws, Vaajtswv yuav pub txujsa ib txhws tsw kawg rua. 8Tassws cov kws xaam pum nwg tug kheej tsw ua lawv le txujkev tseeb tassws ua lawv le txujkev phem, Vaajtswv yuav npau tawg hab chim rua. 9Txujkev txom nyem hab kev nyuaj sab yuav raug txhua tug tuabneeg kws ua phem, yuav raug cov Yutai ua ntej le raug cov Kili. 10Tassws lub koob meej hab meej mom hab qhov kws kaaj sab lug yuav raug txhua tug kws ua zoo, yuav raug cov Yutai ua ntej le raug cov Kili, 11tsua qhov Vaajtswv tsw saib leejtwg ntsej muag le.
12Txhua tug kws tsw muaj Vaajtswv txuj kevcai es moog ua txhum yuav raug puam tsuaj tsw kam txug Vaajtswv txuj kevcai hov. Txhua tug kws muaj Vaajtswv txuj kevcai es moog ua txhum yuav raug txav txem lawv le txuj kevcai hov. 13Tsua qhov cov kws noog txuj kevcai xwb tsw yog cov kws ncaaj nceeg rua ntawm Vaajtswv lub xubndag, tassws cov kws xyum lawv le txuj kevcai mas Vaajtswv yuav suav tas yog cov kws ncaaj nceeg. 14Thaus lwm haiv tuabneeg kws tsw muaj Vaajtswv txuj kevcai muaj lub sab ua puab lub neej lawv nraim le txuj kevcai hov, mas txawm yog puab tsw muaj Vaajtswv txuj kevcai los puab rov rhawv txuj kevcai rua puab. 15Puab ua lub neej kuas pum tas txuj kevcai tub sau ca rua huv puab lub sab lawm, hab puab lub sab kws paub qhov phem qhov zoo kuj ua timkhawv, hab puab tej kev xaav kws tej zag yog rau txem tej zag yog zaam txem. 16Yuav zoo le hov rua nub kws Vaajtswv swv Yexu Kheto txav txem rua tuabneeg tej kev zais sab, yog lawv le txuj xuv zoo kws kuv pav.

Cov Yutai hab txuj kevcai

17Yog koj hu koj tug kheej tas yog Yutai hab vaam khom txuj kevcai hab khaav txug qhov kws nrug Vaajtswv sws raug zoo, 18hab paub Vaajtswv lub sab nyam le caag hab pum zoo tej kws tswm txaj vem yog tau kawm huv Vaajtswv txuj kevcai, 19hab yog koj ruaj sab tas koj yog tug coj tug tuabneeg dig muag kev, hab ua qhov kaaj rua cov kws nyob huv qhov tsaus ntuj, 20hab yog tug kws qha cov tuabneeg ruag, ua tug kws qha cov mivnyuas yau, hab muaj tug qauv qha kev paub hab qhov tseeb huv Vaajtswv txuj kevcai, 21yog le hov koj kws qha lwm tug koj yuav tsw qha koj tug kheej lov? Thaus koj qha tas tsw xob ua tub saab, koj tug kheej tseed ua lov? 22Koj qha tas tsw xob ua nkauj ua nraug, los koj tseed ua lov? Koj ntxub tej txoov daab los koj tseed lws tej tsev pe daab lov? 23Koj khaav txug Vaajtswv txuj kevcai, los koj tseed saib tsw taug Vaajtswv vem yog ua txhum txuj kevcai lov? 24Muaj lug sau ca tas, “Lwm haiv tuabneeg has lug tuam mom Vaajtswv lub npe vem yog tim mej.”
25Yog mej xyum lawv le txuj kevcai, qhov kws ua kevcai txav kuj muaj qaabhau tag, tassws yog mej tsw ua lawv le txuj kevcai qhov kws mej ua kevcai txav hov kuj zoo le mej tsw tau ua hlo le. 26Vem le nuav yog tug kws tsw ua kevcai txav tseed xyum lawv le tej nqais huv txuj kevcai, mas qhov kws nwg tsw ua kevcai txav hov yuav suav tau tas nwg tub ua kevcai txav lawm los tsw yog? 27Tug kws tsw ua kevcai txav ntawm lub cev nqaj tassws nwg xyum lawv nraim txuj kevcai, nwg yuav txav txem rua koj kws muaj txuj kevcai sau ca hab tau ua kevcai txav lawm tassws tseed tsw ua lawv le txuj kevcai hov. 28Tug tseem Yutai tsw yog tug kws ua saab nrau xwb, hab qhov kws ua kevcai txav tag tag tsw yog ua saab nrau daim tawv xwb. 29Tug tseem Yutai tag yog tug kws ua saab huv, hab qhov kws ua kevcai txav tag yog qhov kws ua huv lub sab, lawv le Vaaj Ntsuj Plig tsw yog lawv le txuj kevcai kws sau ca. Tug kws ua le hov tuabneeg tsw qhuas, tassws Vaajtswv qhuas.