2

Ơi Adai Phat Kơđi Tơpă Hơnơ̆ng

1Hơnŭn yơh, ih ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi kiăng kơ pơgăl pơgang ôh, ih hơmâo phat kơđi laih kơ arăng, kơ tơlơi ƀơi hơget mơta tơlơi ih phat kơđi kơ arăng, ih hlak klă̱ kơđi kơ ih pô yơh, yuakơ ih, jing pô phat kơđi kơ arăng, ăt ngă hơdôm tơlơi kar hăng anŭn mơ̆n. 2Ră anai ƀing ta thâo krăn yơh kơ tơlơi Ơi Adai phat kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih ngă tơlơi bruă kar hăng anŭn kơnang ƀơi tơlơi sĭt. 3Tui anŭn, Ơ mơnuih mơnam hơi, tơdang ih phat kơđi ƀơi ƀing arăng samơ̆ ăt ngă hơdôm tơlơi bruă anŭn mơ̆n, hiư̆m ngă, ih pơmĭn ih či klaih hĭ mơ̆ng tơlơi Ơi Adai phat kơđi hă? 4Ƀôdah ih djik djak hĭ kơ tơlơi hiam klă rơbeh rơbai Ñu, tơlơi pap mơñai Ñu hăng tơlơi ư̆ añ Ñu. Hiư̆m ngă ih ƀu thâo kơnăl kơ tơlơi hiam klă Ơi Adai dui ba ih nao pơ tơlơi kơhma̱l ôh hă?
5Samơ̆ yuakơ tơlơi ih khăng akŏ, laih anŭn pran jua ih ƀu thâo kơhma̱l, tui anŭn ih hlak pơkom pioh tơlơi hil Ơi Adai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih pô yơh amăng hrơi tơlơi hil Ñu, jing tơdang tơlơi phat kơđi tơpă hơnơ̆ng Ñu či pơrơđah. 6Ơi Adai pô “či pơglaĭ kơ rĭm čô mơnuih tui hăng bruă ñu hơmâo ngă laih yơh.” 7Bơ kơ ƀing hlơi pô gir run ngă hiam kiăng kơ hơduah sem tơlơi pơư pơang, tơlơi pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn tơlơi hơdip ƀu thâo răm rai, Ñu či pha brơi kơ ƀing gơñu tơlơi hơdip hlŏng lar yơh. 8Samơ̆ bơ kơ ƀing hlơi pô hơduah sem tơlơi kơmlai kơ gơñu pô hăng ƀing hlơi pô hơngah hĭ tơlơi sĭt laih anŭn đuaĭ tui tơlơi ƀu tơpă hơnơ̆ng, ƀing gơñu či tŭ mă tơlơi hil nač hăng tơlơi kheñ đet yơh. 9Či hơmâo tơlơi rŭng răng hăng tah hơtai yơh kơ rĭm čô mơnuih ngă tơlơi sat ƀai tui anai: Anŭn jing blung hlâo kơ ƀing Yehudah, tŏ tui anŭn jing kơ ƀing mơnuih Tuai yơh. 10Samơ̆ tơlơi ư ang, tơlơi pơpŭ hăng tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ hlơi pô ngă hiam klă kar hăng ƀing anai yơh: Anŭn jing blung hlâo kơ ƀing Yehudah, tŏ tui anŭn jing kơ ƀing mơnuih Tuai. 11Yuakơ Ơi Adai ƀu pơrơđah tơlơi phat kơđi be̱r glông kơ hlơi pô ôh.
12Abih bang hlơi pô ngă soh rơngiao kơ tơlơi juăt Môseh, ƀing gơñu anŭn ăt či răm rơngiă hĭ rơngiao kơ tơlơi juăt Môseh mơ̆n, laih anŭn abih bang hlơi pô ngă soh gah yŭ tơlơi juăt anŭn, sĭt ƀing gơñu či tŭ phat kơđi yua mơ̆ng tơlơi juăt anŭn yơh. 13Yuakơ ƀu djơ̆ ƀing hlơi pô hơmư̆ tơlơi juăt jing hĭ ƀing tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp Ơi Adai ôh, samơ̆ ƀing hlơi pô tui gưt tơlơi juăt yơh Ơi Adai yap ƀing gơñu jing ƀing tơpă hơnơ̆ng. 14Sĭt yơh bơ kơ ƀing mơnuih Tuai, jing ƀing ƀu hơmâo tơlơi juăt ôh, ngă hơdôm mơta tơlơi tui hăng tơlơi juăt hơduah tơña yua mơ̆ng kơnuih gơñu pô, ƀing gơñu jing tơlơi juăt kơ gơñu pô yơh, wơ̆t tơdah ƀing gơñu ƀu hơmâo tơlơi juăt ôh. 15Hăng hơdră ƀing gơñu hơdip hơdơ̆ng yơh, ƀing gơñu pơrơđah kơ tơlơi hơdôm tơlơi hơduah tơña tơlơi juăt arăng hơmâo pioh laih amăng pran jua gơñu, pran jua tơpă gơñu ăt ngă gơ̆ng jơlan brơi, laih anŭn tơlơi pơmĭn gơñu đơđa jăm ƀuăh ƀing gơñu đơđa pơgang brơi kơ ƀing gơñu yơh. 16Tơlơi anŭn či truh ƀơi hrơi tơdang Ơi Adai či phat kơđi tơlơi pơmĭn hơgŏm mơnuih mơnam găn mơ̆ng Yang Yêsu Krist, tui hăng tơlơi pơthâo hiam kâo pơhiăp pơhaih laih.

Ƀing Yehudah Hăng Tơlơi Juăt

17Ră anai bơ kơ ih, tơdah ih yap ih pô jing sa čô mơnuih Yehudah, tơdah ih kơnang ƀơi tơlơi juăt Môseh kiăng kơ tŭ pơklaih laih anŭn pơư pơang kơ tơlơi pơgop pơlir ih hăng Ơi Adai, 18laih anŭn tơdah ih thâo krăn tơlơi Ơi Adai kiăng laih anŭn pơrơklă kơ tơlơi kiăng Ñu anŭn jing hiam hloh yuakơ ih tŭ tơlơi pơtô yua mơ̆ng tơlơi juăt, tui anŭn ih pơmĭn soh laih yơh. 19Laih anŭn dơ̆ng, tơdah ih hơmâo tơlơi kơčŭt kơ tơlơi ih jing pô ba jơlan kơ mơnuih bum mơta, jing tơlơi bơngač kơ ƀing hlơi pô dŏ amăng anih kơnăm mơmŏt, 20laih anŭn tơdah ih pơmĭn ih jing nai pơtô kơ ƀing mơnuih ƀu thâo phe pho, jing nai kơ ƀing ană nge, yuakơ ih hơmâo tơlơi juăt bă hăng tơlơi thâo hluh laih anŭn tơlơi sĭt, 21tui anŭn, ih, jing pô pơtô pơhrăm kơ ƀing arăng, ƀu pơtô pơhrăm kơ ih pô ôh hă? Ih jing pô pơtô pơblang pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi klĕ dŏp, hiư̆m pă, ih klĕ dŏp mơ̆? 22Ih yơh jing pô laĭ kơ tơlơi mơnuih mơnam anăm klĕ pyu ôh, samơ̆ ih pô klĕ pyu mơ̆? Ih jing pô pơrơmut kơ khul rup trah, samơ̆ ih pô klĕ dŏp mơ̆ng sang yang mơ̆? 23Ih yơh jing pô pơư pơang kơ tơlơi juăt, samơ̆ djơ̆ mơ̆ ih ƀu pơpŭ kơ Ơi Adai ôh tơdang ih pơjŏh hĭ tơlơi juăt anŭn? 24Tui hăng hră pô pơala hơmâo čih laih tui anai, “Ƀing arăng pơhiăp ƀrưh mơhiăh kơ anăn Ơi Adai amăng ƀing mơnuih Tuai jing yuakơ ƀing gih yơh.”
25Tơlơi phiăn khăt klĭ jing nua yom yơh tơdah ih ngă tui tơlơi juăt, samơ̆ tơdah ih pơjŏh hĭ tơlơi juăt, nua yom tơlơi khăt klĭ ih anŭn hơmâo jing hĭ laih kar hăng mơnuih ƀu khăt klĭ. 26Tơdah ƀing hlơi pô ƀu tŭ khăt klĭ ôh samơ̆ djă̱ pioh khul tơlơi juăt tơpă hơnơ̆ng hơduah tơña, hiư̆m ngă, ƀing anŭn Ơi Adai ƀu yap ƀing gơñu jing kar hăng ƀing tŭ khăt klĭ ôh hă? 27Pô ƀu tŭ tơlơi phiăn khăt klĭ gah drơi jan samơ̆ gưt tui tơlơi juăt yơh jing pô či klă̱ kơđi kơ ƀing gih jing soh, wơ̆t tơdah ƀing gih jing ƀing hơmâo čih laih tơlơi juăt laih anŭn tŭ khăt klĭ, jing ƀing pơjŏh hĭ tơlơi juăt yơh.
28Sa čô mơnuih ƀu djơ̆ mơnuih Yehudah sĭt ôh tơdah ñu anŭn kơnơ̆ng rup gah rơngiao, kŏn yua mơ̆ng tơlơi tŭ khăt klĭ gah rơngiao laih anŭn ƀơi drơi jan lơi. 29Sĭt yơh, sa čô mơnuih jing Yehudah sĭt tơdah ñu anŭn tŭ tơlơi khăt klĭ mơ̆ng gah lăm ñu, laih anŭn tơlơi tŭ khăt klĭ jing tơlơi khăt klĭ amăng pran jua, yua mơ̆ng Yang Bơngăt yơh, ƀu djơ̆ yua mơ̆ng tơlơi djă̱ pioh tơlơi juăt ôh. Laih anŭn tơlơi bơni kơ pô anŭn ƀu djơ̆ mơ̆ng mơnuih mơnam ôh, samơ̆ mơ̆ng Ơi Adai yơh.