26

Y-Isăk Ti Ƀuôn Gêrar leh anăn Ƀuôn Bêr-Sêba

1Mâo klei ư̆ êpa hlăm čar, êdei hŏng klei ư̆ êpa hlăm ênuk Y-Abraham. Y-Isăk nao ti ƀuôn Gêrar kơ Y-Abimêlek mtao phung Philistin. 2Yêhôwa bi êdah kơ ñu leh anăn lač, “Đăm trŭn nao ôh kơ čar Êjip; brei ih dôk hlăm čar kâo srăng lač brei kơ ih. 3 Dôk hlăm čar anei leh anăn kâo srăng dôk mbĭt hŏng ih leh anăn brei klei jăk jĭn kơ ih; kyuadah kâo srăng brei jih čar anei kơ ih leh anăn kơ phung anak čô ih; leh anăn kâo srăng bi sĭt klei kâo kat asei leh kơ Y-Abraham ama ih. 4Kâo srăng bi lar phung anak čô ih msĕ si mtŭ hlăm adiê; leh anăn kâo srăng brei jih čar anei kơ phung anak čô ih. Jih jang găp djuê hlăm lăn ala srăng mâo klei jăk jĭn kyua phung anak čô ih; 5kyuadah Y-Abraham gưt leh asăp kâo leh anăn ñu tui hlue klei kâo yua ñu, klei kâo mtă, klei kâo blŭ, leh anăn klei bhiăn kâo.” 6Snăn Y-Isăk dôk hlăm ƀuôn Gêrar. 7 Tơdah phung mnuih ƀuôn anăn êmuh ñu kơ mô̆ ñu, ñu lač, “Gơ̆ jing adei mniê kâo,” kyuadah ñu mĭn “Phung mnuih anôk anei srăng bi mdjiê kâo kyua H'Rêƀêka,” kyuadah gơ̆ siam snăk dlăng. 8Tơdah ñu dôk tinăn sui leh, Y-Abimêlek mtao phung Philistin dôk dlăng ti ƀăng bhă điêt leh anăn ƀuh Y-Isăk dôk kmiêk H'Rêƀêka mô̆ ñu. 9Y-Abimêlek iêu Y-Isăk leh anăn lač, “Sĭt nik gơ̆ jing mô̆ ih. Si ih lač, ‘Gơ̆ jing adei mniê kâo’?” Y-Isăk lač kơ ñu, “Kyuadah kâo mĭn kâo srăng djiê kyua gơ̆.” 10Y-Abimêlek lač, “Ya klei ih ngă kơ hmei lĕ? Năng ai sa čô mnuih ƀuôn sang hmei đih hĕ hŏng mô̆ ih, leh anăn ih srăng bi msoh hmei.” 11Snăn Y-Abimêlek mtă kơ jih jang mnuih ƀuôn sang, lač, “Hlei pô ruêh êkei anei amâodah mô̆ gơ̆, arăng srăng bi mdjiê ñu.”
12Y-Isăk buh pla hlăm čar anăn, leh anăn ñu wiă thŭn anăn sa êtuh bliư̆ đĭ hĭn. Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ ñu, 13leh anăn ñu jing mdrŏng, ngăn ñu đĭ nanao tơl ñu jing mdrŏng prŏng êdimima. 14Ñu mâo biăp lu, êmô lu, leh anăn phung dĭng buăl lu. Snăn phung Philistin nač kơ ñu. 15Jih jang kbăng êa phung dĭng buăl ama ñu Y-Abraham klei leh hlăm ênuk ama ñu, phung Philistin dơr hĕ jih. 16Y-Abimêlek lač kơ Y-Isăk, “Đuĕ bĕ ih mơ̆ng hmei, kyua ih jing ktang hĭn kơ hmei.”
17Snăn Y-Isăk đuĕ mơ̆ng anăn; ñu mdơ̆ng sang čhiăm ñu hlăm tlung Gêrar leh anăn dôk tinăn. 18Y-Isăk lŏ klei kbăng êa arăng klei leh hlăm ênuk Y-Abraham ama ñu; kyuadah phung Philistin dơr hĕ leh djiê Y-Abraham. Leh anăn ñu pia kbăng êa anăn tui si anăn ama ñu pia leh. 19Ƀiădah tơdah phung dĭng buăl Y-Isăk klei hlăm tlung leh anăn mâo sa akŏ kbăng êa bluh, 20phung mgăt biăp êmô ƀuôn Gêrar bi msao hŏng phung mgăt biăp êmô Y-Isăk, lač, “Êa hmei.” Ñu pia kbăng êa anăn Êsek, kyuadah phung mgăt biăp êmô bi msao hŏng ñu. 21Diñu lŏ klei sa kbăng êa mkăn, leh anăn phung mgăt biăp êmô lŏ bi msao mơh. Snăn ñu pia kbăng êa anăn Sitna. 22Ñu đuĕ mơ̆ng anăn leh anăn lŏ klei sa kbăng êa mkăn. Phung mgăt biăp êmô amâo lŏ bi msao ôh kơ kbăng êa anăn. Ñu pia kbăng êa anăn Rêhôbôt leh anăn lač, “Ară anei Yêhôwa brei anôk kơ hmei, leh anăn hmei srăng mâo klei čăt đĭ lu hlăm čar.”
23Mơ̆ng anăn ñu đĭ nao kơ ƀuôn Bêr-Sêba. 24Yêhôwa bi êdah kơ ñu mlam anăn leh anăn lač, “Kâo jing Aê Diê Y-Abraham ama ih. Đăm huĭ ôh, kyuadah kâo dôk mbĭt hŏng ih. Kâo srăng brei klei jăk jĭn kơ ih, leh anăn kâo srăng bi lar phung anak čô ih kyua Y-Abraham dĭng buăl kâo.” 25Snăn ñu mdơ̆ng tinăn sa boh knưl ngă yang leh anăn iêu wah lač kơ anăn Yêhôwa. Ñu mdơ̆ng sang čhiăm ñu tinăn, leh anăn phung dĭng buăl Y-Isăk klei sa kbăng êa tinăn.

Klei Bi Mguôp Y-Isăk hŏng Y-Abimêlek

26 Y-Abimêlek hriê mơ̆ng ƀuôn Gêrar nao kơ Y-Isăk mbĭt hŏng Y-Ahusat pô kčĕ kơ ñu, leh anăn Y-Pikôl khua phung kahan ñu. 27Y-Isăk lač kơ diñu, “Si ngă diih čiăng hriê kơ kâo, kyuadah diih bi êmut kơ kâo, leh anăn diih suôt kâo leh mơ̆ng diih?” 28Diñu lač, “Hmei ƀuh mngač leh Yêhôwa dôk mbĭt hŏng ih; snăn hmei mĭn, ‘Brei mâo klei kat asei hdơ̆ng ih hŏng hmei’ — brei hmei ngă klei bi mguôp hŏng ih; 29čiăng kơ ih đăm ngă klei jhat kơ hmei ôh, msĕ si hmei amâo tuôm ruêh ih ôh, leh anăn hmei ngă leh knŏng klei jăk kơ ih, leh anăn hmei brei ih đuĕ nao hŏng klei êđăp ênang. Ară anei ih jing pô Yêhôwa hơêč hmưi.” 30Y-Isăk mdơ̆ng klei huă mnăm kơ diñu; diñu huă leh anăn mnăm. 31Hruê mgi diñu kgŭ ưm leh anăn diñu bi kat asei hdơ̆ng diñu. Y-Isăk brei diñu wĭt, leh anăn diñu nao hŏng klei êđăp ênang. 32Hruê anăn yơh phung dĭng buăl Y-Isăk hriê hưn kơ kbăng êa diñu klei leh, leh anăn lač kơ ñu, “Hmei mâo êa leh.” 33Ñu pia kbăng êa anăn Sêba; kyuanăn arăng pia ƀuôn anăn Bêr-Sêba hlŏng truh kơ hruê anei.
34Tơdah Y-Êsâo mâo pă pluh thŭn ñu dôk H'Yudit jing mô̆ ñu anak mniê Y-Bêri sa čô Hitit, leh anăn H'Basmat anak mniê Y-Êlon sa čô Hitit mơh. 35Dua čô mniê anei ngă klei bi ênguôt kơ ai tiê Y-Isăk leh anăn H'Rêƀêka.