44

Kčok Luč

1Y-Yôsep mtă kơ dĭng buăl kiă sang ñu snei, “Bi bŏ kdô phung mnuih anăn hŏng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă tui si dŭm diñu dưi djă, leh anăn dưm prăk grăp čô hlăm mbah kdô diñu. 2Brei ih dưm mơh kčok prăk kâo hlăm mbah kdô pô mda hĭn mbĭt hŏng prăk mdiê ñu.” Gơ̆ ngă tui si klei Y-Yôsep mtă. 3Ti aguah mngač, arăng brei phung anăn đuĕ nao mbĭt hŏng aseh dliê diñu. 4Tơdah diñu kbiă leh mơ̆ng ƀuôn, ka kbưi ôh, Y-Yôsep lač kơ dĭng buăl ñu, “Kgŭ bĕ ih, tiŏ phung anăn; leh anăn tơdah ih hmao diñu, brei ih lač, ‘Si ngă diih bi wĭt klei jhat kơ klei jăk? Si ngă diih tlĕ mă kčok prăk khua kâo? 5Amâo djŏ hĕ kčok anei khua kâo yua mnăm leh anăn yua mđăo klei hgăm? Hlăm klei anei diih ngă soh leh.’ ”
6Gơ̆ hmao diñu leh anăn lač klei anăn. 7Diñu lač kơ gơ̆, “Si ngă khua hmei blŭ snăn lĕ? Phung dĭng buăl ih amâo tuôm ngă klei msĕ snăn ôh! 8Prăk hmei ƀuh leh hlăm mbah kdô hmei lŏ djă ba leh kơ ih mơ̆ng čar Kanaan. Snăn si ngă hmei srăng tlĕ prăk amâodah mah mơ̆ng sang khua ih? 9Ti hlei pô hlăm phung dĭng buăl ih arăng ƀuh kčok anăn, brei ñu djiê, bi hmei srăng jing hlŭn khua kâo.” 10Ñu lač, “Brei klei anăn jing tui si klei diih blŭ. Ti hlei pô arăng ƀuh kčok srăng jing hlŭn kâo, bi phung mkăn srăng êngeh.” 11Snăn grăp čô diñu ruăt dưm kdô diñu ti lăn leh anăn pŏk. 12Ñu duah ksul dơ̆ng mơ̆ng ayŏng khua truh ti adei mda; leh anăn ñu ƀuh kčok hlăm kdô Y-Benjamin. 13Snăn diñu hiêk čhiăm ao diñu, grăp čô dưm kdô ti rŏng aseh dliê ñu, leh anăn lŏ wĭt kơ ƀuôn Y-Yôsep.
14Tơdah Y-Yuđa leh anăn phung ayŏng adei ñu truh kơ sang Y-Yôsep, Y-Yôsep ăt dôk ti sang. Diñu buôn ti lăn ti anăp gơ̆. 15Y-Yôsep lač kơ diñu, “Ya diih ngă leh? Diih amâo thâo hĕ mnuih msĕ si kâo dưi mđăo klei hgăm?” 16Y-Yuđa lač, “Ya hmei dưi lač kơ khua kâo? Ya klei hmei dưi blŭ? Si hmei dưi mgang hmei pô? Aê Diê ƀuh leh klei wê phung dĭng buăl ih. Nĕ anei, hmei jing hlŭn khua kâo, hmei leh anăn pô hlăm kdô ñu anăn arăng ƀuh kčok.” 17Ƀiădah Y-Yôsep lač, “Kâo amâo tuôm mĭn ôh ngă snăn! Knŏng pô hlăm kdô ñu anăn arăng ƀuh kčok srăng jing hlŭn kâo; bi diih, brei diih wĭt êđăp ênang kơ sang ama diih.”

Y-Yuđa Kwưh Klei Phưi Y-Benjamin

18Y-Yuđa nao giăm Y-Yôsep leh anăn lač, “Ơ khua kâo, kâo akâo kơ ih brei dĭng buăl ih dưi blŭ sa boh kơ khua kâo; leh anăn đăm brei klei ih ăl ngă kơ dĭng buăl ih ôh; kyuadah ih jing msĕ si Pharaôn. 19Khua kâo êmuh leh phung dĭng buăl ñu, lač, ‘Diih mâo mơ̆ ama amâodah adei?’ 20Hmei lač kơ khua kâo, ‘Hmei mâo sa čô ama mduôn leh, leh anăn sa čô adei mda arăng kkiêng kơ ñu hlăk ñu mduôn. Ayŏng hđeh anăn djiê leh, leh anăn knŏng hjăn ñu adôk mơ̆ng phung anak amĭ ñu. Ama ñu khăp kơ ñu.’ 21Ih lač leh kơ phung dĭng buăl ih, ‘Atăt ba ñu kơ kâo, čiăng kơ kâo dưi ƀuh ñu.’ 22Hmei lač leh kơ khua kâo, ‘Hđeh anăn amâo dưi lui ama ñu ôh, kyuadah tơdah ñu lui ama ñu, ama ñu srăng djiê.’ 23Ƀiădah ih lač leh kơ phung dĭng buăl ih, ‘Tơdah adei diih amâo hriê mbĭt hŏng diih, diih amâo srăng lŏ ƀuh ƀô̆ mta kâo ôh.’ 24Tơdah hmei lŏ wĭt leh kơ dĭng buăl ih, ama kâo, hmei yăl dliê kơ ñu klei khua kâo blŭ. 25Tơdah ama hmei lač, ‘Lŏ nao blei mnơ̆ng ƀơ̆ng huă ƀiă kơ drei,’ 26hmei lač, ‘Hmei amâo lŏ dưi nao ôh. Tơdah adei mda hmei nao mbĭt hŏng hmei, snăn hmei srăng nao; kyuadah hmei amâo dưi lŏ ƀuh ƀô̆ mta pô anăn ôh, knŏng tơdah adei mda hmei nao mbĭt hŏng hmei.’ 27Dĭng buăl ih ama kâo lač kơ hmei, ‘Diih thâo kơ mô̆ kâo kkiêng kơ kâo leh dua čô anak êkei. 28Sa čô kbiă mơ̆ng kâo leh anăn kâo lač leh, “Sĭt nik mnơ̆ng dliê hiêk ƀơ̆ng ñu leh,” leh anăn kâo amâo lŏ ƀuh ñu ôh. 29Tơdah diih lŏ mă pô anei mơ̆ng kâo mơh, leh anăn tơdah klei jhat truh kơ ñu, diih srăng brei êkei mduôn anei trŭn nao kơ ƀuôn phung djiê hŏng klei ênguôt.’ 30Ară anei tơdah kâo lŏ wĭt kơ dĭng buăl ih ama kâo, leh anăn hđeh êdam anăn amâo mâo mbĭt hŏng hmei ôh, kyuadah klei hdĭp ñu jing sa hŏng klei hdĭp hđeh êdam anăn, 31tơdah ñu ƀuh hđeh êdam anăn amâo wĭt mbĭt hŏng hmei ôh, ñu srăng djiê. Snăn phung dĭng buăl ih srăng brei ñu djiê kyua mduôn leh, brei ñu trŭn nao kơ Ƀuôn Phung Djiê hŏng klei ênguôt. 32Kyuadah dĭng buăl ih rơ̆ng kơ hđeh êdam anăn kơ ama kâo, lač, ‘Kâo srăng klam klei soh nanao ti anăp ama kâo tơdah kâo amâo bi wĭt gơ̆ kơ ih ôh.’ 33Ară anei lĕ, kâo akâo kơ ih brei dĭng buăl ih dưi dôk jing hlŭn khua kâo hrô hđeh êdam anăn; leh anăn brei hđeh êdam wĭt mbĭt hŏng phung ayŏng ñu. 34Kyuadah si kâo dưi wĭt kơ ama kâo tơdah hđeh êdam anăn amâo wĭt mbĭt hŏng kâo ôh? Kâo huĭ ƀuh klei jhat srăng truh kơ ama kâo.”