18

Klei Ƀuăn Klei Kkiêng kơ Y-Isăk

1Khua Yang bi êdah kơ Y-Abraham ti ana kyâo ti Mamrê, êjai ñu dôk gŭ ti ƀăng bhă mŭt sang čhiăm hlăk adiê mđiă. 2 Ñu kngưr ală dlăng leh anăn nĕ anei, mâo tlâo čô mnuih dôk dơ̆ng ti anăp ñu. Tơdah ñu ƀuh digơ̆, ñu êran nao bi tuôm hŏng digơ̆ mơ̆ng ƀăng bhă sang čhiăm leh anăn buôn kŭp ti lăn. 3Ñu lač, “Ơ Khua Yang kâo, tơdah ih mơak hŏng kâo, đăm đuĕ ôh mơ̆ng kâo, dĭng buăl ih. 4Kâo brei arăng mă ba êa ƀiă rao jơ̆ng diih, leh anăn mdei bĕ diih ti gŭ ana kyâo, 5êjai kâo mă ba mnơ̆ng ƀơ̆ng huă čiăng lŏ bi mơai diih; leh anăn kơh diih dưi lŏ nao, kyua klei anăn diih hriê leh kơ kâo dĭng buăl diih.” Digơ̆ lač, “Ngă bĕ tui si ih lač leh.” 6Y-Abraham ruăt mŭt hlăm sang čhiăm, lač kơ H'Sara, “Mkra djăl tlâo hnơ̆ng kpŭng ƀhĭ, mmai, leh anăn ngă bĕ ƀêñ.” 7Y-Abraham êran mă ba sa drei êđai êmô mda leh anăn jăk, leh anăn brei kơ sa čô dĭng buăl ñu; pô anăn mkra čĭm mtam. 8Ñu mă ba prăi ƀơr, êa ksâo êmô leh anăn čĭm êmô arăng mkra leh, mdơ̆ng kơ digơ̆. Êjai digơ̆ ƀơ̆ng, ñu pô dôk dơ̆ng ti djiêu digơ̆ ti gŭ ana kyâo.
9Digơ̆ êmuh ñu, “Ti H'Sara mô̆ ih?” Ñu lŏ wĭt lač, “Nŏ tinăn, ñu dôk hlăm sang čhiăm.” 10 Sa čô hlăm phung digơ̆ lač, “Sĭt nik kâo srăng lŏ hriê kơ ih yan anei thŭn êdei, leh anăn H'Sara mô̆ ih srăng mâo sa čô anak êkei.” H'Sara dôk hmư̆ hlăm lam ti ƀăng bhă sang čhiăm ti tluôn Ñu. 11Y-Abraham leh anăn H'Sara mduôn yuh leh, leh anăn H'Sara amâo lŏ ôh čang hmăng mâo anak ôh tui si bhiăn phung mniê. 12 H'Sara tlao hlăm ai tiê ñu, lač, “Kâo mduôn leh, leh anăn ung kâo mduôn mơh; si kâo lŏ dưi dôk hŏng ung kâo?” 13Khua Yang lač kơ Y-Abraham, “Si ngă H'Sara tlao leh anăn lač, ‘Sĭt mơ̆ kâo srăng mâo sa čô anak tơdah kâo mduôn leh?’ 14 Mâo mơ̆ sa mta klei dleh đei tơl Khua Yang amâo dưi ngă ôh? Tui si yan bi kčah leh kâo srăng lŏ hriê kơ ih thŭn êdei, leh anăn H'Sara srăng mâo sa čô anak êkei.” 15Ƀiădah H'Sara hngah, lač, “Kâo amâo tuôm tlao ôh”, kyuadah gơ̆ huĭ. Ƀiădah Khua Yang lač “Hơăi, ih tlao leh yơh.”

Y-Abraham Wah Lač Đru kơ Ƀuôn Sôdôm

16Phung êkei anăn kgŭ dơ̆ng nao, leh anăn dlăng phă ƀuôn Sôdôm. Y-Abraham nao mbĭt, čiăng atăt diñu. 17Khua Yang lač kơ ñu pô, “Kâo srăng mdăp mơ̆ kơ Y-Abraham si klei kâo srăng ngă? 18Kyuadah Y-Abraham srăng jing sa phung găp djuê prŏng leh anăn ktang, leh anăn jih jang phung găp djuê hlăm lăn ala srăng mâo klei jăk jĭn hlăm ñu. 19Hơăi, kyuadah kâo ruah ñu leh, čiăng kơ ñu mtă kơ phung anak ñu leh anăn kơ sang ñu kơ êdei, čiăng diñu djă pioh êlan Khua Yang hŏng klei ngă klei kpă ênô leh anăn klei djŏ, čiăng kơ Khua Yang dưi bi sĭt klei ñu ƀuăn leh kơ Y-Abraham.” 20Leh anăn Khua Yang lač, “Kyuadah klei ur krao kčŭt kơ ƀuôn Sôđôm leh anăn ƀuôn Gômôrơ jing ktang leh anăn klei soh diñu prŏng snăk, 21kâo srăng trŭn leh anăn dlăng thâodah diñu ngă jih tui si klei ur krao truh leh kơ kâo. Tơdah amâo djŏ snăn ôh, kâo srăng thâo.”
22Phung êkei anăn đuĕ leh anăn nao phă ƀuôn Sôdôm. Ƀiădah Y-Abraham ăt dôk dơ̆ng ti anăp Khua Yang. 23Y-Abraham nao giăm, lač, “Ih srăng bi rai mơ̆ phung kpă ênô mbĭt hŏng phung ƀai? 24Bi tơdah mâo êma pluh čô kpă ênô hlăm ƀuôn anăn, ih srăng bi rai mơ̆ amâo pap brei ôh kơ anôk anăn kyua êma pluh čô kpă ênô hlăm anăn? 25Ih amâo ngă snăn ôh, bi mdjiê phung kpă ênô mbĭt hŏng phung ƀai. Tơdah snăn klei truh kơ phung kpă ênô jing msĕ si klei truh kơ phung ƀai. Ih amâo ngă snăn ôh, hơăi. Amâo djŏ hĕ Khua Phat Kđi jih lăn ala srăng ngă klei djŏ?” 26Khua Yang lač, “Tơdah kâo ƀuh hlăm ƀuôn Sôdôm êma pluh čô kpă ênô, kâo srăng pap brei kơ jih ƀuôn kyua diñu.” 27Y-Abraham lŏ lač, “Nĕ anei, kâo, pô jing knŏng ƀruih lăn leh anăn hbâo, jhŏng blŭ kơ Khua Yang. 28Bi tơdah kƀah êma čô hlăm êma pluh čô kpă ênô anăn? Kyua kƀah êma čô anăn ih srăng bi rai mơ̆ jih ƀuôn?” Leh anăn Khua Yang lač, “Kâo amâo srăng bi rai ƀuôn ôh tơdah kâo ƀuh tinăn pă pluh êma čô kpă ênô.” 29Gơ̆ lŏ lač kơ Ñu sa bliư̆, “Bi tơdah srăng mâo pă pluh čô tinăn?” Leh anăn Khua Yang lač, “Kâo amâo srăng ngă ôh, kyua phung pă pluh čô anăn.” 30Gơ̆ lač, “Ơ, đăm brei Khua Yang ăl, leh anăn kâo srăng blŭ. Bi tơdah srăng mâo tlâo pluh čô tinăn?” Khua Yang lač, “Kâo amâo srăng ngă ôh tơdah kâo ƀuh tlâo pluh čô tinăn.” 31Gơ̆ lač, “Nĕ anei, kâo lŏ jhŏng blŭ kơ Khua Yang. Bi tơdah srăng mâo dua pluh čô tinăn?” Khua Yang lač, “Kâo amâo srăng bi rai ƀuôn ôh kyua phung dua pluh čô anăn.” 32Gơ̆ lač, “Ơ, đăm brei Khua Yang ăl ôh, leh anăn kâo srăng lŏ blŭ knŏng sa bliư̆. Bi tơdah srăng mâo pluh čô tinăn?” Ñu lač, “Kâo amâo srăng bi rai ƀuôn ôh kyua phung pluh čô anăn.” 33Khua Yang đuĕ nao tơdah leh ruê̆ blŭ hŏng Y-Abraham, leh anăn Y-Abraham wĭt kơ anôk gơ̆.