22

Klei Mtă kơ Y-Abraham Brei Myơr Y-Isăk

1 Leh jih klei anăn Aê Diê lông dlăng Y-Abraham, leh anăn lač kơ ñu, “Ơ Y-Abraham.” Ñu lŏ lač, “Nĕ tinei kâo.” 2 Aê Diê lač, “Mă bĕ anak ih, anak ih mâo knŏng sa čô, Y-Isăk, pô ih khăp anăn; nao bĕ kơ čar Môria. Tinăn brei ih myơr ñu jing mnơ̆ng myơr čuh ti dlông sa boh čư̆ kâo srăng ktrâo kơ ih.” 3Y-Abraham kgŭ aguah ưm, ñu să ưn aseh dliê ñu, leh anăn ñu mă mbĭt hŏng ñu dua čô phung dĭng buăl êkei ñu, wăt anak êkei ñu Y-Isăk. Ñu blah djuh pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh, leh anăn kgŭ nao kơ anôk Aê Diê ktrâo leh kơ ñu. 4Hruê tal tlâo Y-Abraham kngưr ală leh anăn ƀuh anôk anăn mơ̆ng kbưi. 5Leh anăn Y-Abraham lač kơ phung dĭng buăl êkei ñu, “Dôk bĕ diih tinei mbĭt hŏng aseh dliê. Kâo leh anăn hđeh êdam srăng nao truh ti adih. Hmei srăng kkuh mpŭ leh anăn hmei lŏ hriê kơ diih.” 6Y-Abraham mă djuh pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh, dưm ti dlông mra Y-Isăk anak êkei ñu. Bi ñu djă pui leh anăn dhŏng. Jih diñu dua nao mbĭt. 7Y-Isăk lač kơ Y-Abraham ama ñu, “Ơ ama!.” Y-Abraham wĭt lač, “Nĕ tinei kâo, dam ah.” Y-Isăk lač, “Nĕ tinei pui leh anăn djuh, ƀiădah ti lĕ êđai biăp pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh?” 8Y-Abraham wĭt lač, “Ơ dam, Aê Diê pô srăng brei êđai biăp pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh.” Snăn jih diñu dua lŏ nao mbĭt.
9 Tơdah diñu truh ti anôk Aê Diê ktrâo leh kơ ñu, Y-Abraham mdơ̆ng tinăn knưl ngă yang, leh anăn ñu dăp djuh. Ñu kă Y-Isăk anak êkei ñu, leh anăn dưm gơ̆ ti dlông knưl ngă yang ti dlông djuh. 10Y-Abraham yơr kngan ñu leh anăn mă dhŏng čiăng bi mdjiê anak ñu. 11Ƀiădah dĭng buăl jăk Yêhôwa iêu ñu mơ̆ng adiê, lač, “Ơ Y-Abraham, Ơ Y-Abraham!” Y-Abraham wĭt lač, “Nĕ tinei kâo.” 12Dĭng buăl jăk lač, “Đăm bi djŏ kngan ih ti hđeh êkei anăn ôh, kăn ngă sa mta klei kơ ñu rei; kyuadah ară anei hin kâo thâo ih huĭ mpŭ kơ Aê Diê, kyuadah ih amâo hơưi ôh anak ih kơ kâo, knŏng sa čô anăn.” 13Y-Abraham kngưr dlăng, leh anăn nĕ anei, ti tluôn ñu mâo sa drei biăp knô đuôm hĕ ki hlăm pum kyâo. Y-Abraham nao mă biăp knô anăn leh anăn myơr gơ̆ jing mnơ̆ng myơr čuh hrô anak ñu. 14Y-Abraham pia anôk anăn “Yêhôwa Jirê”; kyuanăn yơh arăng lač truh ti hruê anei, “Ti čư̆ Yêhôwa srăng mâo klei brei.”
15Dĭng buăl jăk Yêhôwa iêu Y-Abraham mơ̆ng adiê lŏ sa bliư̆ 16 leh anăn lač, “Kâo kat asei hŏng kâo pô, Yêhôwa lač, kyuadah ih ngă leh klei anei leh anăn amâo hơưi anak ih ôh, knŏng sa čô anăn, 17 kâo srăng brei klei jăk jĭn kơ ih, leh anăn kâo srăng bi lar phung anak čô ih msĕ si mtŭ hlăm adiê leh anăn msĕ si čuah ti hang êa ksĭ. Leh anăn phung anak čô ih srăng dưi hŏng phung roh diñu. 18 Jih jang phung găp djuê hlăm lăn ala srăng mâo klei jăk jĭn kyua phung anak čô ih, kyuadah ih gưt leh asăp kâo.” 19Snăn Y-Abraham wĭt kơ phung dĭng buăl êkei ñu. Diñu kgŭ nao mbĭt kơ ƀuôn Bêr-Sêba; leh anăn Y-Abraham dôk ti ƀuôn Bêr-Sêba.

Phung Anak Čô Y-Nahôr

20Leh jih klei anăn arăng hưn kơ Y-Abraham, lač, “Nĕ anei, H'Milka msĕ mơh kkiêng leh phung anak kơ Y-Nahôr, adei ih: 21Y-Us anak kkiêng tal êlâo kơ ñu, Y-Bus adei gơ̆, Y-Kêmuêl ama Y-Aram, 22Y-Kêset, Y-Hasô, Y-Pildas, Y-Jitlap, leh anăn Y-Bêthuel.” 23Y-Bêthuel jing ama kơ H'Rêƀêka. Phung sa păn čô anei H'Milka kkiêng kơ Y-Nahôr adei Y-Abraham. 24H'Ruma mô̆ hjŭng Y-Nahôr kkiêng phung anak mơh kơ Y-Nahôr, anăn digơ̆: Y-Têba, Y-Gaham, Y-Tahas, leh anăn Y-Maka.