3

Tug pov thawj hlub Yausua

1Yawmsaub ua rua kuv pum tug tuam pov thawj hlub Yausua sawv ntawm Yawmsaub tug tubkhai ntuj xubndag hab pum Xataa kuj sawv ntawm Yausua saab xws yuav kom Yausua. 2Yawmsaub has rua Xataa tas, “Au Xataa, Yawmsaub txwv koj lawm, Yawmsaub kws xaiv lub nroog Yeluxalee taav koj. Tug nuav tsw yog tug qaab tawg kws rhu huv cub tawg lug lov?”
3Yausua naav cev tsoog tsho qas qos ntsuav sawv ntawm tug tubkhai ntuj xubndag. 4Mas tug tubkhai ntuj has rua cov kws sawv ntawm nwg xubndag has tas, “Ca le muab Yausua cev tsoog tsho qas qos ntsuav hle pov tseg,” hab nwg has rua Yausua tas, “Saib maj, kuv tub muab koj kev txhum txem daws huvsw lawm hab kuv yuav muab ib cev tsoog zoo zoo nkauj rua koj naav.” 5Kuv txhad has tas, “Ca puab muab ib txuj phuam huv huv rua nwg ntoo.” Mas puab txhad muab txuj phuam huv rua nwg ntoo hab muab tej tsoog rua nwg naav hab Yawmsaub tug tubkhai ntuj sawv ntawd.
6Yawmsaub tug tubkhai ntuj has rua Yausua tas, 7“Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, ‘Yog koj ua lawv le kuv tej kev hab tuav rawv tej lug nkaw tes koj yuav tau kaav kuv lub tuam tsev hab saib xyuas kuv tej tshaav puam, hab kuv yuav pub koj muaj feem nkaag moog rua huv cov kws sawv ntawm nuav. 8Yausua kws yog tug tuam pov thawj hlub hab koj cov kwvluag kws nrug koj nyob ua ke ca le tig ntsej noog. Puab yog cov kws ua yaam ntxwv zoo rua yaav tom hauv ntej. Kuv yuav coj kuv tug tub qhe kws yog tug ceg ntoo lug.’ 9Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas ‘Kuv yuav txaam txwm rua ib txhwb zeb kws muaj xyaa faab hab muab txawb rua ntawm Yausua xubndag, mas tuab nub xwb kuv yuav daws lub tebchaws nuav tej kev txhum txem huvsw pov tseg. 10Nub hov mas mej txhua leej txhua tug yuav hu kwvtij zej zog tuaj nyob tso sab quas lug nraim ntxoo rua huv qaab tej txwv maab txwv cua.’ Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag.”