1

Txojlus uas Cawm Neeg Txojsia

1Peb sau zaj uas hais txog txojlus uas cawm neeg txojsia qhia rau nej paub; txojlus ntawd yeej nyob puag thaum chivkeeb los lawm. Peb hnov nws tej lus, peb qhovmuag pom nws thiab peb txhais tes tau tuav nws lawm. 2Thaum tus uas cawm neeg txojsia ntawd los peb puavleej pom nws, peb thiaj hais txog nws zaj thiab qhia txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau nej. Txojsia ntawd yeej nrog Leej Txiv nyob thiab Leej Txiv twb qhia txojsia ntawd rau peb lawm. 3Peb qhia tej uas peb pom thiab peb hnov lawm rau nej kom nej thiaj tau los nrog Leej Txiv thiab nws tus Tub Yexus Khetos sib raug zoo ib yam li peb twb nrog nws sib raug zoo lawm. 4Peb sau li no tuaj rau nej kom peb puv npo txojkev zoo siab.

Vajtswv Yog Qhov Pom Kev

5Zaj no yog zaj uas Vajtswv tus Tub qhia rau peb, peb thiaj qhia zaj no rau nej hais tias Vajtswv yog qhov pom kev; thiab tsis muaj ib qho tsaus nyob hauv nws hlo li. 6Yog peb hais tias peb twb nrog Vajtswv sib raug zoo lawm, tiamsis peb tseem ua peb lub neej ib yam li cov uas nyob hauv qhov tsaus ntuj ua, yog li ntawd tej uas peb hais lossis tej uas peb ua puavleej dag huv tibsi. 7Tiamsis yog peb nyob hauv qhov pom kev ib yam li Vajtswv tus uas nyob hauv qhov pom kev, peb ib leeg yeej nrog ib leeg sib raug zoo thiab Vajtswv tus Tub Yexus Khetos cov ntshav twb ntxuav peb tej kev txhaum huv tibsi lawm.
8Yog peb hais tias peb tsis muaj txhaum, peb rov dag peb xwb, thiab peb yeej tsis paub qhov tseeb hlo li. 9Tiamsis yog peb lees peb tej kev txhaum rau Vajtswv, Vajtswv yog tus ncaj ncees, nws yuav ua raws li nws tau coglus tseg lawm, nws yuav zam peb tej kev txhaum thiab nws yuav ntxhuav peb tej kev txhaum huv tibsi mus. 10Yog peb hais tias peb tsis tau ua txhaum, peb hais li ntawd kuj ib yam li peb hais tias Vajtswv yog tus dag, thiab peb yeej tsis ntseeg nws tej lus li.