17

Nkauli-am Twv Cov Yixalayees

1Cov Filitees txhij tubrog tuaj tua lub nroog Xukaus hauv tebchaws Yudas; lawv tuaj tsuam yeej rau ntawm qhov chaw uas hu ua Efes Damees, ntu nruab nrab ntawm lub nroog Xukaus thiab Axekas. 2Xa-ules thiab cov tubrog Yixalayees mus tsuam yeej rau ntawm lub Hav Elas, lawv npaj tos yuav nrog cov Filitees sib tua. 3Cov Filitees tuaj sawv saum ib lub laj roob, cov Yixalayees los mus sawv saum ib lub laj roob thiab, muaj ib lub hav quas.
4Muaj ib tug txivneej hu Nkauli-am, nws nyob hauv lub nroog Nkas tuaj, nws tawm hauv cov Filitees lub yeej tuaj twv cov Yixalayees. Nws siab rau tshim, 5nws ntoo ib lub kausmom tooj thiab hnav ib lub tsho tooj hnyav ib puas nees nkaum tsib choj, 6thiab muab tooj looj nws ob txhais ceg huv tibsi, nws kwv rawv ib rab hmuv tooj saum xubpwg. 7Nws rab hmuv tuab ib yam li lub nqos ntos ntaub, thiab lub vos hlau hnyav kwvlam li kaum tsib choj. Muaj ib tug tubrog nqa Nkauli-am daim thaiv hniav ntaj mus ua Nkauli-am ntej. 8Nkauli-am sawv nres nroos hu nrov nrov rau cov Yixalayees hais tias, “Nej tuaj ua dabtsi ntawm ko, tuaj tua rog los? Xa-ules cov nyuag qhev, kuv yog neeg Filitees! Cia li xaiv nej cov neeg ib tug tuaj tua kuv. 9Yog nws tua yeej kuv, peb yuav ua nej qhev; tiamsis yog kuv tua yeej nws, nej yuav tsum ua peb qhev. 10Kuv sawv ntawm no twv ntxhias cov tubrog Yixalayees ntag. Cia li xaiv nej cov ib tug tuaj tua kuv.” 11Thaum Xa-ules thiab nws cov tubrog hnov li ntawd, lawv ntshai kawg li.

Daviv Mus Xyuas Nws Cov Tijlaug Hauv Yeej Tubrog

12Daviv yog Yexais tus tub, Yexais yog neeg Efalathas uas nyob hauv lub nroog Npelehees hauv tebchaws Yudas. Yexais muaj yim leej tub, lub sijhawm uas Xa-ules ua vajntxwv, Yexais laus heev lawm. 13Nws peb tug tub hlob nrog Xa-ules mus ua tubrog. Tus hlob hu ua Eli-as, tus ob hu ua Anpinadas thiab tus peb hu ua Samas. 14Daviv yog tus tub ntxawg, thaum Daviv peb tug tijlaug nrog Xa-ules mus ua rog ntawd, 15Daviv pheej ib sij rov qab mus pab nws txiv yug tsiaj hauv lub nroog Npelehees.
16Nkauli-am niaj tagkis thiab niaj hmo tuaj twv cov Yixalayees tau plaub caug hnub.
17Muaj ib hnub Yexais hais rau Daviv hais tias, “Koj cia li xa ib nta tawb mov kib thiab kaum lub ncuav mus rau koj cov tijlaug uas nyob tom tshavrog. 18Koj coj kaum thooj mis nyuj qhuav no mus rau tus thawj tubrog. Mus nug saib koj peb tug tijlaug nyob li cas lawm. Koj kom lawv muab ib yam dabtsi rau koj nqa los rau kuv saib, kuv thiaj paub hais tias, koj mus pom lawv tiag thiab lawv puavleej noj qab nyob zoo. 19Vajntxwv Xa-ules, koj cov tijlaug thiab cov tubrog Yixalayees puavleej nyob nram lub Hav Elas tawmtsam cov Filitees.”
20Thaum kaj ntug txoog Daviv txawm muab nws pab yaj tso rau lwm tus saib, ces nws xa mov mus rau nws coj tijlaug raws li nws txiv hais rau nws. Daviv mus txog hauv lub yeej tub rog, thaum cov Yixalayees tabtom tawm mus rau tom tshavrog thiab qw ntshoo rooj. 21Cov Filitees thiab cov Yixalayees nyias txhij nyias cov tubrog tuaj sawv ua phiaj yiav, thiab sib ntsia tos ntsoov yuav sib tua. 22Daviv muab tej zaub mov tso plhuav rau tus uas saib kev noj haus, Daviv khiav ceev nrooj mus cuag nws cov tijlaug, thiab nug saib nws cov tijlaug noj nyob li cas. 23Thaum Daviv tabtom nrog nws cov tijlaug tham, Nkauli-am txawm tawm tuaj twv cov Yixalayees raws li nws niaj hnub ua. Thiab Daviv kuj hnov tej lus uas Nkauli-am khav. 24Thaum cov Yixalayees pom dheev Nkauli-am, lawv ntshai heev, lawv nyias txawm khiav nyias zom zaws mus lawm. 25Lawv sib tham hais tias, “Nej sim ntsia saib! Nej cia li mloog tej lus uas nws khav! Vajntxwv Xa-ules hais tias, yog leejtwg mus tua tau nws, vajntxwv yuav muab nqi zog ntau thiab muab nws tus ntxhais rau tus ntawd yuav, thiab nws txiv tsevneeg yuav tsis tau them se.”
26Daviv nug cov neeg uas nyob ze ntawd hais tias, “Tus uas tua tau tus neeg Filitees ntawd thiab pab tau cov Yixalayees tsis poob ntsejmuag yuav tau dabtsi no? Tus neeg Filitees uas tsis ua kevcai txiav ntawd yog leejtwg, ua li cas nws yuav muaj cuabkav khav thiab hais lus saib tsis taus Vajtswv tus uas muaj sia nyob cov tubrog?” 27Lawv qhia rau Daviv hais tias, tus uas tua tau Nkauli-am tuag yuav tau nqi zog dabtsi.
28Eli-as uas yog Daviv tus tijlaug hlob hnov Daviv nrog cov neeg sib tham. Nws npautaws rau Daviv thiab cem hais tias, “Koj tuaj ua dabtsi ntawm no? Leejtwg zov koj pab yaj tom tiaj mojsab qhua? Ua li cas koj yuav tawv ua luaj? Kuv paub koj lub nyuag siab ko, koj xav tuaj xauj luag sib tua xwb los mas!”
29Daviv teb hais tias, “Kuv ua txhaum dabtsi? Kuv txawm nug tsis tau ib los li los?” 30Daviv txawm tig hlo mus nug dua lwm tus tib lo lus qub, thiab txhua zaus uas nws nug, luag teb nws ib yam nkaus.
31Cov neeg uas hnov Daviv hais, lawv txawm mus piav qhia rau Xa-ules, Xa-ules thiaj hu Daviv los cuag nws. 32Daviv hais rau Xa-ules hais tias, “Vajntxwv, tsis tsimnyog leejtwg yuav ntshai tus neeg Filitees ntawd li! Kuv yuav mus nrog nws sib tua ntag.”
33Xa-ules teb hais tias, “Tsis tau, koj yuav ua li cas tua tau nws? Koj tseem yog menyuam yaus xwb, Nkauli-am yeej ibtxwm ua rog los laus li ntawd!”
34Daviv teb hais tias, “Vajntxwv, kuv ibtxwm yug kuv txiv pab yaj. Thaum muaj tsov ntxhuav lossis dais los tom ib tug menyuam yaj kwv mus lawm, 35kuv cia li raws qab mus ntaus thiab cawm tau tus yaj ntawd rov los. Yog hais tias tsov ntxhuav lossis dais tig los tom kuv, kuv cia li khawm nkaus cajdab qhau thiab muab ntaus tuag kiag. 36Kuv twb tua tau tsov ntxhuav thiab dais lawm, kuv yuav ua ib yam li ntawd rau tus neeg Filitees uas tsis ua kevcai txiav no, vim nws txob thuam Vajtswv tus uas muaj sia nyob cov tubrog. 37Tus TSWV cawm kuv dim ntawm tsov ntxhuav thiab dais li cas; nws yeej yuav cawm kuv dim ntawm tus neeg Filitees li ntawd thiab.”
 Xa-ules teb hais tias, “Tau lawm, koj cia li mus thiab tus TSWV yuav nrog nraim koj.”
38Xa-ules muab nws cev ris tsho tooj rau Daviv hnav thiab muab nws lub kausmom tooj rau Daviv ntoo. 39Daviv muab Xa-ules rab ntaj ris rau ntawm duav thiab sim mus kev, tiamsis Daviv mus tsis taus kev li, rau qhov nws hnav tsis kam tej ntawd. Daviv hais rau Xa-ules hais tias, “Yog kuv hnav tej no, kuv mus sib tua tsis tau, rau qhov kuv tsis tau hnav dua tej no li.” Yog li ntawd, Daviv txawm muab hle tseg. 40Daviv nqa tus pas nrig uas nws nrig zov nws pab yaj, thiab nws khaws tau tsib lub pobzeb kheej kheej nram ntug dej ntim rau hauv nws lub hnab. Nws nqa ib txoj zes hlua, ces nws txawm mus tua Nkauli-am.

Daviv Tua Nkauli-am Tuag

41Tus neeg Filitees ncaj nraim tuaj rau ntawm Daviv, tus uas nqa Nkauli-am daim thaiv hniav ntaj ua ntej loo tuaj. Nkauli-am tuaj ze zuj zus rau ntawm Daviv, 42thaum nws pom Daviv tseeb lawm, nws saib tsis taus Daviv, rau qhov Daviv tseem yog ib tug tub hluas uas zoo nraug ntxiag xwb. 43Nkauli-am hais rau Daviv hais tias, “Koj nqa tus pas nrig ko tuaj ua dabtsi? Koj xav hais tias kuv yog dev no los?” Nws txawm tuav nws tus vajtswv lub npe foom phem rau Daviv. 44Nws thuam Daviv hais tias, “Tuaj ntawm no, kuv yuav muab koj lub cev rau tej noog thiab tej tsiaj noj.”
45Daviv teb hais tias, “Koj nqa ntaj, nqa hmuv thiab xubvos tuaj tua kuv, tiamsis kuv tuav tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog cov tubrog Yixalayees tus Vajtswv uas koj saib tsis tau lub npe tuaj tua koj. 46Hnub no tus TSWV yuav muab koj cob rau kuv tes; kuv yuav tua tau koj thiab txiav koj lub taubhau povtseg. Kuv yuav muab cov tubrog Filitees lub cev rau tej noog thiab tej tsiaj noj. Kom neeg thoob ntiajteb thiaj paub hais tias cov Yixalayees muaj Vajtswv tiag, 47thiab txhua tus uas nyob ntawm no yuav pom hais tias tus TSWV tsis siv ntaj lossis hmuv cawm nws haivneeg. Tus TSWV yuav tua yeej nej, thiab nws yuav muab nej txhua tus cob rau peb tes.”
48Nkauli-am txawm tuaj ze zuj zus rau ntawm Daviv, thiab Daviv kuj khiav ceev nrooj mus ti nkaus rau ntawm cov Filitees tus ciam tua Nkauli-am. 49Daviv rho hlo ib lub pobzeb hauv hnab los tso rau ntawm txoj zes hlua thiab fiav mus ntaub nkaus Nkauli-am hauvpliaj tawg rhe, ua rau nws vau hlo khwb nkaus rau hauv av. 50Daviv tua Nkauli-am tuag, tsis yog muab ntaj tua, tiamsis yog muab txoj zes hlua thiab ib lub pobzeb xwb! 51Daviv khiav loo mus sawv saum Nkauli-am thiab rho hlo Nkauli-am rab ntaj hauv hnab los tua Nkauli-am tuag kiag thiab txiav Nkauli-am cajdab tu nrho.
 Thaum cov Filitees pom hais tias, lawv tus tubrog uas ua tau heev tuag lawm, ces lawv txawm tig loo khiav.
52Cov tubrog Yixalayees thiab cov tubrog Yudas thiaj qw ntshoo rooj caum cov Filitees tua mus ti nkaus lub nroog Nkas thiab lub nroog Ekiloos tej roojvag. Cov Filitees raug mob pw pawglug taug txojkev uas mus rau hauv lub nroog Sa-alayees mus ti nkaus lub nroog Nkas thiab lub nroog Ekiloos. 53Thaum cov Yixalayees uas caum tua cov Filitees rov los, lawv tshawb cov tubrog Filitees tej khoom txhua yam hauv yeej nqa los. 54Daviv nqa Nkauli-am lub taubhau los rau hauv lub nroog Yeluxalees, tiamsis Daviv nqa Nkauli-am tej cuabyeej ua rog mus tso rau hauv Daviv lub tsevntaub.

Coj Daviv Mus Cuag Xa-ules

55Thaum Xa-ules pom Daviv mus tua Nkauli-am lawm, Xa-ules nug Aneles uas yog nws tus thawj tubrog hais tias, “Aneles, tus hluas ntawd yog leejtwg tus tub?”
 Aneles teb hais tias, “Vajntxwv, kuv tsis paub.”
56Xa-ules hais tias, “Koj cia li mus nug saib.”
57Yog li ntawd, thaum Daviv mus tua tau Nkauli-am, thiab nws rov los txog rau hauv yeej, Aneles txawm coj Daviv mus cuag Xa-ules. Daviv tseem nqa rawv Nkauli-am lub taubhau. 58Xa-ules nug Daviv hais tias, “Tub hluas, koj yog leejtwg tub?”
 Daviv teb hais tias, “Kuv yog koj tus tubtxib Yexais uas nyob hauv lub nroog Npelehees tus tub.”