5

Rương giao ước

1Sau khi cướp được Rương giao ước của Thượng Đế, người Phi-li-tin đem rương từ Ê-bên-ê-xe về Ách-đốt. 2Họ đặt Rương giao ước của Thượng Đế trong miếu thờ thần Đa-gôn, bên cạnh tượng thần này. 3Sáng sớm hôm sau, khi dân thành Ách-đốt thức dậy, thấy tượng Đa-gôn nằm sấp dưới đất trước Rương giao ước của Chúa. Họ dựng tượng lại vào chỗ cũ. 4Nhưng sáng hôm sau, họ lại thấy Đa-gôn nằm mọp dưới đất trước Rương giao ước. Lần này, đầu và hai tay đứt lìa, văng ra tận ngưỡng cửa, chỉ còn cái thân nằm đó. 5( Vì thế, cho đến ngày nay, các thầy tế lễ của Đa-gôn và tất cả những người vào miếu thần này đều tránh không giẫm lên ngưỡng cửa của miếu Đa-gôn tại Ách-đốt).
6Chúa Hằng Hữu ra tay trừng trị dân thành Ách-đốt và dân các miền phụ cận, khiến họ đau đón vì mắc bịnh trĩ. 7Thấy thế người Ách-đốt nói: "Rương giao ước của Thượng Đế Y-sơ-ra-ên không thể ở lại đây được nữa, vì Ngài đang trừng phạt chúng ta và thần Đa-gôn chúng ta." 8Vậy, họ mời các nhà lãnh đạo Phi-li-tin đến để bàn về việc Rương giao ước của Thượng Đế Y-sơ-ra-ên. Họ hỏi: "Chúng ta phải làm gì?" Các nhà lãnh đạo đáp: "Đem Rương giao ước đến Gát." Và họ đem Rương giao ước của Thượng Đế Y-sơ-ra-ên đến Gát. 9Nhưng khi Rương giao ước đến Gát, Chúa lại ra tay trừng trị dân thành này, cả già lẫn trẻ đều bị bịnh trĩ. Dân trong thành hoảng sợ. 10Họ đem Rương giao ước đến Éc-rôn. Khi Rương giao ước vừa đến, dân thành Éc-rôn la hoảng lên: "Người ta đem Rương giao ước của Thượng Đế Y-sơ-ra-ên đến đây để giết dân ta!" 11Họ vội mời các nhà lãnh đạo Phi-li-tin họp lại, và nói: "Xin đem trả Rương giao ước về cho Y-sơ-ra-ên, nếu không, dân thành chúng tôi bị diệt mất." Vì Chúa đã bắt đầu ra tay trừng phạt dân Éc-rôn nặng nề, làm họ vô cùng khiếp đảm. 12Những ai chưa chết đều bị bệnh trĩ nặng. Tiếng kêu la thấu trời.