5

Lub phij xab nyob hauv Filixatee tebchaws

1Thaum cov Filixatee txeeb tau Vajtswv lub phij xab mus lawv kwv ntawm lub moos Epee‑exaw mus txog lub moos Asadau. 2Cov Filixatee coj Vajtswv lub phij xab mus rau hauv lub tsev teev dab Dakoo, muab txawb rau ntawm tus dab mlom Dakoo ib sab. 3Hnub tom qab thaum sawv ntxov cov neeg hauv Asadau pom ua ciav tus dab mlom Dakoo ntog rau hauv pem teb khwb ntawm Yawmsaub lub phij xab sab xubntiag. Lawv txawm muab tus dab mlom Dakoo tsa txawb rau lub qub chaw. 4Hnub tom qab thaum sawv ntxov lawv txawm pom ua ciav tus dab mlom Dakoo ntog rau hauv pem teb khwb ntawm Yawmsaub lub phij xab sab xubntiag, lub taubhau thiab ob txhais tes kuj lov dhia rau ntawm taw rooj, tshuav tus dab mlom Dakoo lub cev xwb. 5Vim li no dab Dakoo cov pov thawj thiab txhua tus uas nkag mus rau hauv lub tsev teev dab Dakoo thiaj tsis tsuj lub tsev teev dab Dakoo lub taw rooj hauv lub moos Asadau los txog niaj hnub nimno.
6Yawmsaub txhais tes ua hnyav heev rau cov neeg hauv Asadau. Nws ua rau lawv ntshai kawg thiab nplawm lawv ua rau lawv mob faj, tsis hais cov uas nyob hauv lub moos Asadau thiab cov uas nyob ib ncig. 7Thaum cov neeg hauv Asadau pom muaj li ntawd lawv txawm hais tias, “Tsis txhob cia cov Yixayee tus Vajtswv lub phij xab nyob hauv peb, rau qhov nws txhais tes ua hnyav heev rau peb thiab peb tus dab Dakoo.” 8Lawv thiaj tso neeg mus hu Filixatee cov thawj sawvdaws tuaj ua ke thiab hais tias, “Peb yuav ua li cas rau cov Yixayee tus Vajtswv lub phij xab?” Cov thawj teb tias, “Cia li coj cov Yixayee tus Vajtswv lub phij xab mus rau lub moos Ka.” Lawv thiaj coj Yixayee tus Vajtswv lub phij xab mus rau qhov ntawd. 9Tiamsis thaum lawv coj mus rau lub moos ntawd lawd, Yawmsaub txhais tes kuj tawm tsam lub moos ntawd ua rau lub moos ntawd ras zom zaws. Nws nplawm lub moos ntawd tag nrho tej laus tej hluas huvsi, ua rau lawv txhua tus mob faj. 10Lawv thiaj li xa Vajtswv lub phij xab mus rau lub moos Ekhoo. Thaum Vajtswv lub phij xab tuaj txog lub moos Ekhoo, cov neeg hauv Ekhoo qw hais tias, “Lawv coj cov Yixayee tus Vajtswv lub phij xab tuaj rau peb xwv thiaj tua tau peb thiab peb cov neeg pov tseg.”
11Vim li no lawv thiaj tso neeg mus hu tag nrho Filixatee cov thawj huvsi tuaj ua ke thiab hais tias, “Cia li xa cov Yixayee tus Vajtswv lub phij xab tawm mus. Cia lub phij xab ntawd rov qab mus rau nws lub qub chaw xwv lub phij xab ntawd thiaj tsis tua peb thiab peb cov neeg.” Thoob plaws lub moos ras ceeb zom zaws vim ntshai tuag. Thiab Vajtswv txhais tes kuj ua hnyav heev rau lawv qhov ntawd. 12Cov uas tsis tuag kuj mob faj, thiab lub moos ntawd tej suab quaj kuj nrov nto ntuj.