3

Thov Vajtswv pab peb

1Cov kwvtij, thaum kawg no, cia li thov Vajtswv pab peb kom tus Tswv txojlus yuav nthuav mus sai sai thiab tau koob meej ib yam li twb tau hauv nej lawd, 2thiab thov kom peb tau dim hauv tej neeg limhiam thiab phem, rau qhov tsis yog sawvdaws ntseeg. 3Tus Tswv yog tus uas tso siab tau. Nws yuav pab kom nej nyob ruaj thiab tsom kwm nej tsis pub tus uas phem ua phem rau nej. 4Peb kuj tso siab rau hauv tus Tswv tias nej tabtom ua thiab nej yuav ua tej uas peb hais rau nej ntxiv mus. 5Thov tus Tswv coj nej lub siab kom mus txog Vajtswv txojkev hlub thiab txog Khetos txojkev ua siab ntev thev taus.

Tsis txhob tub nkeeg

6Cov kwvtij, peb tuav peb tus Tswv Yexus Khetos lub npe nkaw lus rau nej kom nej txav deb ntawm txhua tus kwvtij uas tub nkeeg thiab tsis xyaum raws li tej lus qhia uas peb muab cob rau nej. 7Vim nej kuj paub tias nej yuav tsum yoog raws li peb. Thaum peb nrog nej nyob peb tsis tub nkeeg, 8thiab peb tsis tau noj leejtwg li zaub mov tsis them nqe, peb siv zog ua haujlwm hnyav nruab hnub hmo ntuj thiaj tsis ua nra rau nej cov leejtwg. 9Tsis yog peb tsis muaj cai, tiamsis yog peb ua lub neej ua yam ntxwv rau nej xyaum. 10Txawm yog thaum peb tseem nrog nej nyob, peb yeej nkaw lus li no tias yog leejtwg tsis yeem ua haujlwm, tsis txhob kheev nws noj. 11Vim peb hnov tias nej cov muaj qee leej tub nkeeg tsis ua haujlwm dabtsi li tiamsis mus tab kaum lwm tus. 12Nimno peb tuav tus Tswv Yexus Khetos lub npe nkaw lus thiab ntuas cov neeg zoo li ntawd kom lawv cia li nyob tus yees ua lawv tej haujlwm thiab nrhiav rau lawv noj. 13Cov kwvtij, nej tsis txhob nkees ua qhov zoo.
14Yog leejtwg tsis mloog tej lus uas kuv hais hauv tsab ntawv no, cia li cim tus ntawd cia, tsis txhob nrog nws ua ke xwv nws thiaj li txaj muag. 15Tsis txhob suav tias nws yog yeeb ncuab tiamsis cia li ntuas nws yam li yog kwvtij.

Lus foom hmoov

16Thov kom tus Tswv uas muaj siab tus yees pub lub siab tus yees rau nej txhua lub sijhawm thiab rau hauv txhua yam. Thov tus Tswv nrog nraim nej.
17Tej lus sib fim no yog kuv Povlauj txhais tes sau, kuv ntaus cim li no rau txhua tsab ntawv. Kuv yeej sau li no.

18Thov peb tus Tswv Yexus Khetos txojkev hlub nrog nraim nej txhua tus.