3

Cầu nguyện cho người truyền đạo

1Sau hết, thưa anh em, xin cầu nguyện cho chúng tôi để Đạo Chúa được phổ biến nhanh chóng và đắc thắng khắp nơi, như tại Tê-sa-long-ca. 2Cũng cầu nguyện cho chúng tôi thoát khỏi nanh vuốt của người gian ác, nham hiểm vì chẳng phải mọi người đều hoan nghênh Đạo Chúa. 3Chúa luôn luôn thành tín, Ngài sẽ cho anh em mạnh mẽ và bảo vệ anh em khỏi Ác quỷ. 4Trong Chúa, chúng tôi tin chắc anh em luôn luôn thực hành những điều chúng tôi dặn bảo. 5Cầu Chúa cho lòng anh em đeo đuổi tình yêu thương của Thượng Đế và đức kiên nhẫn của Chúa Cứu Thế.

Siêng năng làm việc

6Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng tôi khuyên anh em hãy xa lánh những người mang danh tín hữu mà sống bê tha, biếng nhác, không vâng giữ lời giáo huấn của chúng tôi. 7Anh em biết phải noi gương chúng tôi, vì khi ở với anh em, chúng tôi không lười biếng. 8Chúng tôi không ăn nhờ người khác, nhưng ngày đêm làm việc nặng nhọc để khỏi phiền lụy ai. 9Không phải chúng tôi không có quyền đòi anh em cung cấp, nhưng muốn nêu gương cho anh em. 10Vì khi còn ở với anh em, chúng tôi thường nhắc nhở: “Ai không chịu làm việc, cũng đừng nên ăn!”
11Tuy nhiên, chúng tôi nghe trong anh em có mấy người sống bê tha, biếng nhác, đã ăn dưng ở rỗi còn thích xen vào chuyện người khác. 12Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng tôi truyền bảo và kêu gọi họ phải yên lặng làm việc để mưu sinh. 13Phần anh em, đừng bao giờ chán làm điều thiện.
14Nếu có ai không vâng lời chúng tôi viết trong thư này, anh em hãy để ý, đừng giao thiệp với họ, để họ xấu hổ. 15Tuy nhiên, đừng coi họ là thù địch, chỉ khiển trách như anh em.

Lời chào

16Cầu xin chính Chúa Hòa bình cho anh em luôn luôn bình an trong mọi cảnh ngộ. Xin Chúa ở với hết thảy anh em!
17Chính tay tôi — Phao-lô — viết lời này chào thăm anh em. Đây chính là chữ ký, bút tích của tôi trong mọi bức thư. 18Cầu chúc tất cả anh em hằng hưởng được ân phúc của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Thân kính,
Phao-lô