13

Klei Ruah leh anăn Tiŏ Nao Y-Barnabas leh anăn Y-Sôl

1Hlăm Phung Sang Aê Diê ƀuôn Antiôs mâo phung khua pô hưn êlâo leh anăn phung nai mtô: Y-Barnabas, Y-Simêôn bi anăn Niger, Y-Lusius čar Siren, Y-Manahen ayŏng adei rông mbĭt hŏng mtao Hêrôt, leh anăn Y-Sôl. 2Êjai diñu kkuh mpŭ kơ Khua Yang leh anăn kăm ƀơ̆ng huă, Yang Mngăt Jăk lač, “Pioh brei kơ kâo Y-Barnabas leh anăn Y-Sôl kơ bruă kâo iêu digơ̆ leh.” 3Leh diñu kăm ƀơ̆ng huă leh anăn wah lač, diñu ênă kngan kơ digơ̆ leh anăn tiŏ nao digơ̆.

Ti Plao Êa Čiprơ

4Snăn Yang Mngăt Jăk tiŏ nao Y-Barnabas leh anăn Y-Sôl, leh anăn diñu trŭn nao kơ ƀuôn Sêlusi. Mơ̆ng anăn diñu đĭ kŭmpăn nao kơ plao êa Čiprơ. 5Tơdah diñu truh leh ti ƀuôn Salamin, diñu hưn klei Aê Diê blŭ hlăm jih jang sang bi kƀĭn phung Yuđa. Mâo Y-Yôhan đru diñu. 6Leh diñu găn jih plao êa truh ti ƀuôn Paphôs, diñu tuôm hŏng sa čô mdian, sa čô Yuđa jing khua pô hưn êlâo soh bi anăn Y-Bar-Yêsu. 7Ñu dôk mbĭt hŏng khua čar, anăn gơ̆ Y-Serjus-Pôlus, sa čô êkei thâo mĭn. Gơ̆ brei arăng iêu Y-Barnabas leh anăn Y-Sôl kyuadah gơ̆ duah čiăng hmư̆ klei Aê Diê blŭ. 8Ƀiădah Y-Êlimas, mnuih mdian (snăn klei mblang kơ anăn ñu), bi kdơ̆ng hŏng diñu, čiăng ghă khua čar anăn đăo. 9Hlăk anăn Y-Sôl, arăng lŏ bi anăn Y-Pôl mơh, bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk, dlăng amâo kƀreh ală kơ pô mdian anăn leh anăn lač, 10“Ơ anak yang jhat, pô roh hŏng jih klei kpă, bŏ hŏng klei mplư leh anăn klei ƀai, ih amâo srăng mdei hĕ bi msoh êlan kpă Khua Yang? 11Nĕ ară anei hin, kngan Khua Yang ngă kơ ih, leh anăn ih srăng jing bum ală êjai sui ƀiă, amâo dưi ƀuh yang hruê ôh.” Mtam mâo klei bum mmăt tiêt truh kơ Y-Êlimas, leh anăn ñu duah mnuih atăt ñu djă ti kngan. 12Ƀuh klei truh anăn, khua čar đăo kyuadah gơ̆ bi kngăr kơ klei mtô djŏ kơ Khua Yang.

Ti Ƀuôn Antiôs Hlăm Čar Pisidi

13Y-Pôl leh anăn phung mbĭt hŏng ñu đĭ kŭmpăn ti ƀuôn Paphôs, nao truh ti ƀuôn Pergi hlăm čar Pamphili. Y-Yôhan lui diñu leh anăn lŏ wĭt kơ ƀuôn Yêrusalem. 14Bi diñu nao mơ̆ng ƀuôn Pergi truh ti ƀuôn Antiôs hlăm čar Pisidi. Hruê sabat diñu mŭt dôk gŭ hlăm sang bi kƀĭn. 15Leh arăng dlăng hdruôm hră klei bhiăn leh anăn phung khua pô hưn êlâo, phung khua sang bi kƀĭn mơĭt asăp blŭ kơ diñu, lač, “Ơ phung ayŏng adei, tơdah diih mâo klei mtô čiăng mđĭ ai kơ phung ƀuôn sang, blŭ bĕ.” 16Snăn Y-Pôl kgŭ dơ̆ng, yơr kngan, lač:
 “Ơ phung Israel leh anăn phung tue huĭ mpŭ kơ Aê Diê, dôk hmư̆ bĕ.
17 Aê Diê phung ƀuôn sang Israel ruah leh phung aê drei, bi lar digơ̆ êjai digơ̆ dôk hlăm čar Êjip, leh anăn atăt digơ̆ kbiă hŏng kngan myang Ñu. 18 Êjai pă pluh thŭn Ñu gĭr hŏng digơ̆ hlăm kdrăn tač. 19 Leh Ñu bi rai kjuh phung găp djuê mnuih hlăm čar Kanaan, Ñu jao čar phung anăn jing ngăn dưn kơ phung Israel. 20 Êdei kơ anăn, hlăm brô pă êtuh êma pluh thŭn Ñu brei kơ digơ̆ phung khua phat kđi tơl truh ênuk khua pô hưn êlâo Y-Samuel. 21 Hlăk anăn digơ̆ akâo čiăng mâo sa čô mtao. Aê Diê brei kơ digơ̆ Y-Sôl anak êkei Y-Kis, sa čô mơ̆ng găp djuê Ƀenjamin, jing mtao kiă kriê digơ̆ êjai pă pluh thŭn. 22 Leh Aê Diê mdlưh hĕ Y-Sôl, Ñu bi mđĭ brei Y-Đawit jing mtao kơ digơ̆; kơ pô anăn Ñu hưn snei, ‘Kâo ƀuh leh Y-Đawit anak êkei Y-Yêsê jing sa čô djŏ hŏng ai tiê kâo, pô srăng ngă jih jang klei kâo čiăng.’ 23Mơ̆ng anak čô Y-Đawit, Aê Diê bi kbiă leh kơ phung Israel sa čô Pô Bi Mtlaih, Yêsu, tui si klei Ñu ƀuăn leh. 24 Êlâo Yêsu truh, Y-Yôhan mtô leh kơ jih jang phung Israel klei ƀaptem kmhal kơ klei soh. 25 Êjai Y-Yôhan bi leh bruă ñu, ñu lač, ‘Hlei diih mĭn kâo jing? Kâo amâo jing pô diih dôk guôn ôh. Hơăi, ƀiădah mâo sa čô hriê êdei kơ kâo, kâo amâo năng kleh klei klĭt juă gơ̆ ôh.’
26Ơ phung ayŏng adei, phung anak čô găp djuê Y-Abraham, leh anăn Ơ diih phung tue huĭ mpŭ kơ Aê Diê, kơ drei yơh Aê Diê hưn leh klei bi mtlaih anei. 27Kyuadah phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem leh anăn phung khua diñu, amâo thâo kral ôh Yêsu anei, kăn thâo săng klei phung khua pô hưn êlâo blŭ, diñu dlăng grăp hruê sabat rei, diñu bi sĭt leh klei anăn hŏng klei diñu phat kđi Yêsu. 28 Wăt tơdah diñu kčŭt kơ gơ̆ klei amâo năng bi mdjiê ôh, diñu ăt akâo kơ aê Pilat bi mdjiê gơ̆. 29 Leh diñu bi sĭt jih klei arăng čih leh kơ gơ̆, diñu mtrŭn gơ̆ mơ̆ng kyâo bi kal leh anăn mđih gơ̆ hlăm sa boh msat. 30Ƀiădah Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp gơ̆ leh mơ̆ng phung djiê. 31 Leh anăn êjai lu hruê gơ̆ bi êdah gơ̆ pô kơ phung hiu mbĭt hŏng gơ̆ mơ̆ng čar Galilê truh ti ƀuôn Yêrusalem. Phung anăn ară anei jing phung hưn bi sĭt kơ phung ƀuôn sang. 32Leh anăn hmei hưn kơ diih klei mrâo mrang jăk, ya klei Aê Diê ƀuăn leh kơ phung aê hmei, 33 Aê Diê bi sĭt leh klei ƀuăn anăn kơ drei, phung anak čô diñu, hŏng klei Ñu bi kbiă lŏ hdĭp Yêsu, tui si arăng čih leh mơh hlăm Klei Mmuñ Hđăp mrô dua:
  ‘Ih jing Anak Êkei kâo,
   kâo kkiêng kơ Ih hruê anei.’
34 Bi kơ klei Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp gơ̆ leh mơ̆ng phung djiê, amâo lŏ wĭt kơ klei brŭ rai ôh, Ñu lač snei,
  ‘Kâo srăng brei kơ diih klei jăk jĭn doh jăk leh anăn sĭt nik kâo ƀuăn leh kơ Y-Đawit.’
35 Kyuanăn ñu lač msĕ mơh hlăm Klei Mmuñ Hđăp mkăn,
  ‘Ih amâo srăng brei Pô Doh Jăk ih ƀuh klei brŭ rai ôh.’
36Kyuadah leh mă bruă hlăm ênuk ñu tui si Aê Diê čiăng, Y-Đawit djiê, leh anăn arăng dơr ñu mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn ñu brŭ rai. 37Ƀiădah Pô Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp leh amâo tuôm brŭ rai ôh. 38Snăn, Ơ phung ayŏng adei, brei diih thâo hŏng Pô anăn yơh Aê Diê hưn kơ diih klei pap brei kơ klei soh. 39Leh anăn hŏng Ñu yơh hlei pô đăo jing êngiê leh mơ̆ng jih jang klei bhiăn Y-Môis amâo dưi bi êngiê diih ôh. 40Kyuanăn răng bĕ, huĭdah truh kơ diih tui si klei phung khua pô hưn êlâo lač leh:
  41 ‘Dlăng bĕ, Ơ phung mưč, bi kngăr bĕ leh anăn rai tuč bĕ,
   kyuadah kâo ngă sa mta bruă hlăm ênuk diih,
   sa mta bruă diih amâo srăng đăo ôh, wăt tơdah arăng hưn klei anăn kơ diih.’ ”
42Êjai Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas kbiă, phung ƀuôn sang kwưh akâo kơ digơ̆ lŏ hưn klei anăn hruê sabat êdei. 43Tơdah klei bi kƀĭn hlăm sang bi kƀĭn ruê̆ leh, lu phung Yuđa leh anăn phung tue mŭt klei đăo Yuđa leh tui hlue Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas. Digơ̆ blŭ kơ diñu leh anăn mđĭ ai diñu brei ăt dôk kjăp hlăm klei Aê Diê pap.
44Hruê sabat êdei păt čiăng jih ƀuôn anăn bi kƀĭn mbĭt čiăng hmư̆ klei Aê Diê blŭ. 45Ƀiădah tơdah phung Yuđa ƀuh phung lu anăn, diñu bŏ hŏng klei nač, bi tăng hŏng klei Y-Pôl blŭ, leh anăn dlao wač kơ gơ̆. 46Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas blŭ kơ diñu hŏng klei jhŏng, lač, “Tui si djŏ, hmei hưn klei Aê Diê blŭ kơ diih êlâo hĭn. Ƀiădah kyua diih hngah klei anăn leh anăn yap diih pô amâo năng kơ klei hdĭp hlŏng lar ôh, snăn ară anei hmei wir kơ phung tue. 47 Kyuadah msĕ snăn Khua Yang mtă leh kơ hmei, lač,
  ‘Kâo mjing ih leh klei mngač kơ phung tue,
   čiăng kơ ih dưi ba klei bi mtlaih truh ti knhal lăn ala.’ ”
48Tơdah phung tue hmư̆ klei anăn, diñu hơ̆k kdơ̆k leh anăn mpŭ mni kơ klei Khua Yang blŭ. Leh anăn dŭm čô Aê Diê čuăn leh kơ klei hdĭp hlŏng lar đăo. 49Klei Khua Yang blŭ bi lar tar ƀar čar anăn. 50Ƀiădah phung Yuđa mtrŭt phung mniê tue arăng mpŭ thâo kkuh mpŭ kơ Aê Diê, leh anăn phung khua kiă kriê ƀuôn anăn, mčhur phung anei ngă jhat kơ Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas, leh anăn suôt digơ̆ mơ̆ng čar diñu. 51 Y-Pôl leh anăn Y-Barnabas ktuh ƀruih jơ̆ng digơ̆ kdơ̆ng hŏng diñu, leh anăn nao kơ ƀuôn Ikôni. 52Bi phung ƀĭng kna bŏ hŏng klei hơ̆k mơak leh anăn hŏng Yang Mngăt Jăk.