6

Kjuh Čô Phung Khua Sang Yang

1Hlăk anăn tơdah phung ƀĭng kna lŏ thiăm lu hĭn êjai, phung Hêlênist blŭ dŭñ dŭñ kơ phung Hêbrơ, kyuadah diñu amâo hdơr ôh kơ phung mniê djiê ung Hêlênist tơdah diñu bi mbha mnơ̆ng grăp hruê. 2Phung pluh dua čô iêu jih jang phung ƀĭng kna bi kƀĭn leh anăn lač, “Amâo djŏ ôh lui hĕ klei mtô klei Aê Diê blŭ čiăng bi mbha mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. 3Kyua anăn Ơ phung ayŏng adei, ruah bĕ mơ̆ng krah diih kjuh čô êkei mâo hing ang jăk, bŏ hŏng Yang Mngăt Jăk leh anăn hŏng klei thâo mĭn, phung hmei dưi jao bruă anei. 4Bi hmei srăng jao hmei pô kơ klei wah lač leh anăn mtô klei Aê Diê blŭ.” 5Klei diñu kčĕ bi mơak kơ jih jang phung lu. Phung lu ruah Y-Êtiên sa čô êkei bŏ hŏng klei đăo leh anăn Yang Mngăt Jăk, Y-Philip, Y-Prôkôrus, Y-Nikanôr, Y-Timôn, Y-Parmênas, leh anăn Y-Nikôlas sa čô êkei ƀuôn Antiôs mŭt klei đăo Yuđa. 6Diñu bi êdah phung anăn kơ phung khua ƀĭng kna, leh anăn phung khua ƀĭng kna wah lač ênă kngan ti digơ̆.
7Klei Aê Diê blŭ kčaĭ truh tar ƀar hĭn êjai, leh anăn phung ƀĭng kna jing lar lu hĭn hlăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn lu phung khua ngă yang mă tŭ klei đăo.

Klei Mă Čăp Y-Êtiên

8Y-Êtiên, bŏ hŏng klei pap leh anăn klei myang, ngă klei yuôm bhăn myang leh anăn klei bi knăl yuôm bhăn ti krah phung ƀuôn sang. 9Ƀiădah mâo đa đa phung hlăm sang bi kƀĭn arăng pia Phung Êngiê, leh anăn phung ƀuôn Siren, phung ƀuôn Aleksandri, leh anăn phung Yuđa mơ̆ng čar Silisi leh anăn čar Asi, kgŭ dơ̆ng leh anăn bi tăng hŏng Y-Êtiên. 10Ƀiădah diñu amâo dưi bi mgăl ôh hŏng klei thâo mĭn Y-Êtiên, Yang Mngăt Jăk, Pô brei gơ̆ blŭ. 11Hŏng klei hgăm diñu mtrŭt mnuih brei lač snei, “Hmei hmư̆ leh pô anei blŭ mgao hŏng Y-Môis leh anăn hŏng Aê Diê.” 12Diñu mčhur phung ƀuôn sang, phung khua mduôn, leh anăn phung khua čih hră. Diñu hriê mă čăp Y-Êtiên leh anăn atăt ba gơ̆ ti anăp phung khua phat kđi. 13Diñu brei phung kčŭt mčeh, lač, “Êkei anei amâo mdei ôh blŭ bi kdơ̆ng hŏng anôk doh jăk anei leh anăn hŏng klei bhiăn. 14Kyuadah hmei hmư̆ gơ̆ lač kơ Yêsu Ƀuôn Nasaret srăng bi rai anôk anei leh anăn srăng bi mlih klei bhiăn hdĭp Y-Môis brei leh kơ drei.” 15Leh anăn jih jang mnuih dôk gŭ hlăm klei phat kđi anăn dôk dlăng amâo kƀreh ală kơ Y-Êtiên, ƀuh ƀô̆ mta gơ̆ msĕ si ƀô̆ mta sa čô dĭng buăl jăk.