5

Y-Ananias leh anăn H'Saphira

1Ƀiădah mâo sa čô êkei anăn ñu Y-Ananias mbĭt hŏng mô̆ ñu H'Saphira čhĭ sa bĭt lăn. 2Ñu pioh sa kdrêč ênoh lăn kơ ñu pô, mô̆ ñu sa ai mơh leh anăn ba kdrêč adôk dưm ti jơ̆ng phung khua ƀĭng kna. 3Ƀiădah Y-Pêtrôs lač, “Ơ Y-Ananias, si ngă Satan bi bŏ leh ai tiê ih brei luar kơ Yang Mngăt Jăk leh anăn pioh sa kdrêč ênoh lăn? 4Tơdah ih ka čhĭ lăn anăn ôh, amâo djŏ hĕ gơ̆ ăt jing dŏ ih pô? Tơdah leh ih čhĭ lăn anăn, amâo djŏ hĕ ih dưi yua prăk anăn tui si ih čiăng? Si ih mĭn hlăm ai tiê ih ngă hĕ klei anei? Ih luar leh amâo djŏ kơ mnuih ôh, ƀiădah kơ Aê Diê yơh.” 5Y-Ananias hmư̆ klei blŭ anăn, ñu lĕ buh leh anăn djiê. Jih jang phung hmư̆ klei anăn huĭ snăk. 6Phung êkei hlăk ai kgŭ, păn hruôm hĕ asei mlei ñu, leh anăn kkung ba nao dơr.
7Hlăm brô tlâo mông êdei mô̆ ñu mŭt, ka thâo ôh ya klei truh leh. 8Y-Pêtrôs êmuh ñu, “Hưn bĕ kơ kâo djŏ mơ̆ diih čhĭ leh lăn anăn mdŭm hŏng ênoh anei?” Ñu lač, “Ơ̆, mdŭm hŏng ênoh anăn yơh.” 9Snăn Y-Pêtrôs lač kơ ñu, “Si ngă diih jing sa ai čiăng lông dlăng Yang Mngăt Jăk Khua Yang? Nĕ anei, jơ̆ng phung wĭt dơr ung ih truh leh ti ƀăng bhă, leh anăn diñu srăng kkung ba dơr ih msĕ mơh.” 10Bhiâo riâo rit ñu lĕ buh mtam ti jơ̆ng Y-Pêtrôs leh anăn djiê. Phung êkei hlăk ai mŭt leh anăn ƀuh ñu djiê leh, digơ̆ kkung ba asei mlei ñu leh anăn dơr giăm ung ñu. 11Mâo klei huĭ prŏng snăk truh kơ jih jang Phung Sang Aê Diê, wăt truh kơ jih jang phung hmư̆ hing kơ klei anăn.

Klei Bi Knăl Mdê leh anăn Klei Yuôm Bhăn

12Phung khua ƀĭng kna ngă lu klei bi knăl yuôm bhăn leh anăn klei yuôm bhăn myang ti krah phung ƀuôn sang. Jih jang diñu bi kƀĭn sa ai ti Adring Salômôn. 13Amâo mâo mnuih mkăn ôh jhŏng mŭt hlăm phung diñu, ƀiădah phung ƀuôn sang mpŭ mni snăk kơ diñu. 14Phung đăo kơ Khua Yang lŏ thiăm lu hĭn êjai, wăt êkei wăt mniê. 15Tơl arăng kkung ba phung ruă, dưm ti êlan dơ̆ng, brei digơ̆ dôk đih ti jhưng pĭt amâodah añuê buk, čiăng kơ tơdah Y-Pêtrôs găn tinăn, êyui ñu dưi guôm đa đa digơ̆. 16Phung ƀuôn sang mơ̆ng ƀuôn jŭm dar nao kơ ƀuôn Yêrusalem, atăt ba phung ruă duam leh anăn phung mâo yang čhŏ ngă; leh anăn jih jang digơ̆ hlao sơăi.

Arăng Ngă Jhat kơ Phung Khua Ƀĭng Kna

17Ƀiădah khua ngă yang prŏng leh anăn jih jang phung mbĭt hŏng ñu, čiăng lač phung Sadusi, kgŭ bi kdơ̆ng bŏ hŏng klei nač. 18Diñu mă čăp phung khua ƀĭng kna leh anăn krư̆ digơ̆ hlăm war mnă. 19Ƀiădah êjai mlam sa čô dĭng buăl jăk Khua Yang pŏk brei ƀăng bhă war leh anăn atăt digơ̆ kbiă ti tač, leh anăn lač, 20“Nao bĕ, mŭt hlăm sang kkuh mpŭ leh anăn mtô kơ phung ƀuôn sang jih jang klei blŭ djŏ kơ Klei Hdĭp mrâo anei.” 21Hmư̆ klei anăn, aguah ưm diñu mŭt hlăm sang kkuh mpŭ leh anăn mtô.
 Khua ngă yang prŏng leh anăn phung mbĭt hŏng ñu truh. Diñu iêu bi kƀĭn phung khua phat kđi leh anăn jih jang phung khua mduôn phung Israel. Leh anăn diñu tiŏ nao brei atăt ba phung khua ƀĭng kna mơ̆ng war mnă.
22Ƀiădah tơdah phung khua kahan truh, diñu amâo lŏ ƀuh digơ̆ ăt dôk hlăm war mnă ôh. Diñu wĭt leh anăn hưn klei anăn, lač, 23“Hmei ƀuh war mnă khuă kjăp leh, leh anăn phung kahan gak ăt dôk ti êngao ƀăng bhă, ƀiădah tơdah hmei pŏk ƀăng bhă, hmei amâo ƀuh sa čô mnuih hlăm lam ôh.” 24Leh hmư̆ klei anăn, khua kahan sang kkuh mpŭ leh anăn phung knơ̆ng khua ngă yang mâo klei rŭng răng kyua phung khua ƀĭng kna anăn, amâo thâo ôh ya srăng jing klei anăn. 25Mâo sa čô hriê leh anăn hưn kơ diñu, “Phung êkei diih krư̆ leh, ară anei hin digơ̆ dôk dơ̆ng mtô kơ phung ƀuôn sang hlăm sang kkuh mpŭ.” 26Leh anăn khua kahan nao mbĭt hŏng phung khua leh anăn atăt ba phung khua ƀĭng kna, ƀiădah amâo ngă jhat ôh, kyuadah diñu huĭ kơ phung ƀuôn sang bhĭr boh tâo kơ diñu.
27Leh mă digơ̆, diñu atăt ba digơ̆ ti anăp phung khua phat kđi. Khua ngă yang prŏng êmuh kơ digơ̆, lač, 28 “Hmei ghă diih ktang tĭt amâo brei mtô hlăm anăn anei ôh, ƀiădah diih bi bŏ leh ƀuôn Yêrusalem hŏng klei diih mtô, leh anăn diih čiăng bi lĕ êrah mnuih anăn ti hmei.” 29Ƀiădah Y-Pêtrôs leh anăn phung khua ƀĭng kna lŏ wĭt lač, “Hmei srăng gưt kơ Aê Diê, hĭn hŏng gưt kơ mnuih. 30Aê Diê phung aê drei bi kbiă lŏ hdĭp leh Yêsu, Pô diih pơ̆ng bi mdjiê leh ti kyâo bi kal. 31Aê Diê mđĭ brei Pô anăn dôk leh tĭng hnuă Ñu jing Khua Mil Čhil leh anăn Pô Bi Mtlaih, čiăng brei phung Israel kmhal leh anăn mâo klei pap brei kơ klei soh. 32Hmei jing phung hưn bi sĭt kơ klei anei, leh anăn Yang Mngăt Jăk, Pô Aê Diê brei kơ phung gưt asăp kơ Ñu, jing Pô hưn bi sĭt msĕ mơh.”
33Leh hmư̆ klei anăn diñu ngêñ snăk leh anăn čiăng bi mdjiê phung khua ƀĭng kna. 34Ƀiădah sa čô Pharisi hlăm phung khua phat kđi, anăn gơ̆ Y-Gamaliêl, sa čô khua pô mtô klei bhiăn phung ƀuôn sang mpŭ, kgŭ dơ̆ng mtă kơ arăng brei phung khua ƀĭng kna kbiă ti tač bhiâo. 35Leh anăn ñu lač kơ phung khua phat kđi, “Ơ phung Israel, răng bĕ kơ klei diih ngă kơ phung anei. 36Kyuadah hlăk êlâo Y-Thêudas kgŭ hưn kơ ñu pô jing sa čô khua gai gĭt, leh anăn hlăm brô pă êtuh čô êkei tui hlue ñu; ƀiădah arăng bi mdjiê ñu, leh anăn jih jang phung tui hlue ñu bra đuĕ, leh anăn bruă diñu amâo jing ôh. 37Êdei kơ ñu, Y-Yuđas čar Galilê kgŭ êjai ênuk arăng yap mnuih, leh anăn ñu jak ba mbĭt đa đa phung ƀuôn sang tui hlue ñu. Ñu djiê msĕ mơh, leh anăn jih jang phung tui hlue ñu bra đuĕ mdê mdê. 38Snăn hlăm klei truh anei, kâo lač kơ diih, đăm duah klei hŏng phung anei ôh. Lui măng ai diñu. Kyuadah tơdah klei mtô amâodah bruă anei kbiă mơ̆ng mnuih, ñu amâo srăng jing ôh. 39Ƀiădah tơdah bruă anei kbiă mơ̆ng Aê Diê, diih amâo dưi mdlưh phung anăn ôh, huĭdah diih bi kdơ̆ng wăt hŏng Aê Diê.”
40Snăn diñu tŭ klei Y-Gamaliêl kčĕ. Tơdah diñu lŏ iêu phung khua ƀĭng kna mŭt, diñu čăm digơ̆ hŏng giê, ghă digơ̆ amâo brei blŭ hlăm anăn Yêsu ôh, leh anăn phưi digơ̆. 41Snăn phung khua ƀĭng kna kbiă mơ̆ng anăp phung khua phat kđi, hơ̆k mơak kyuadah Aê Diê yap digơ̆ năng tŭ klei hêñ kyua anăn Yêsu. 42Leh anăn grăp hruê hlăm sang kkuh mpŭ leh anăn hlăm sang arăng, digơ̆ amâo mdei ôh bi hriăm leh anăn mtô klei mrâo mrang jăk Yêsu jing Krist.